Formulaire de recherche

Luk 22

Egiteu la valalua la gima viputumulia veia ge bili e Iesus

(Matiu 26:1-5; Mark 14:1-2; Ioanes 11:45-53)

1La haro la pougolula hagagaviti, ale egiteu e Iuda ge igo la ilali ale uru mai la vulovulo giteu, ale egite alali la bret ale kama sogo ovola, mai egite toila La Ilali La Poloselela. 2Goio, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la tahalo la mari, egite viputumuli la gauru ale egite ge bili e Iesus oio vola, eala moli egite taga lou, la vuhula la valalua me hatavivile, egite masaga pepeho la merera te Iesus, la mautu soukama ge marapa mai egite ge lao tolea.

E Iudas veia ge sugu taro e Iesus soio tegiteu la gima

(Matiu 26:14-16; Mark 14:10-11)

3Goio, e Satan goio pou te la gabutatalala te Iudas Iskariot, ale isa tegiteu la valalua la vimari te Iesus ale savulusa gete lua. 4Eia goio tuga tavu egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la mulugaluga tegiteu la tahalo la ilago robola la luma la lotu, eia goio tahi egiteu la gauru ale eia ge sugu taro e Iesus soio tegiteu ovola. 5Egite goio loloa mai ele, egite sagege pepeho, egite veiala veia egite ge loloa. 6Tio e Iudas masaga molia, eia goio hiliti taro egiteu, eia goio beua soio te Iesus veia eia ge sivuti isa la gauru ale koramuli seselea veia eia ge sugu taro kokovu molia soio tegiteu la mulugaluga.

E Iesus baha e Pita me Ioanes veia egira ge raragi La Ilali La Poloselela tegiteu

(Matiu 26:17-25; Mark 14:12-21; Ioanes 13:21-30)

7Te la imamala sesele te la pougolula tegiteu e Iuda te La Ilali La Poloselela, la haro isa ale kabili oio vola ale egite ge bili egiteu e latatu la sip, egite ge alia, mai la vulovulo giteu lou ele. 8Te la haro moli alele, e Iesus baha e Pita mira me Ioanes soio, eia veia girua mago “Amula tuga, amula ge goio ge raragi La Ilali La Poloselela tegatou.”

9Tio, egira goio tahi rivu loua mago “Eme masagea amila ge raragi la ilali tegatou oiove?”

10Tio, eia goio veia girua mago “Amula ge polo te la matapiro la mautu e Ierusalem, la tahalo isasa eia ababi la sospen la lalu, eia ge poga amulua. Amula ge mulimulia, ge goio te la luma ale eia goio vola, 11amula ge veiale taho la lumale maie ‘La Tahalo La Vimari eia tahime mago: La baa bakisi oiove, ale koramuli amiteu la valalua la mosi ge pou ovola, ge ali La Ilali La Poloselela?’ 12Tio eia ge vahilo le amulua la kapiutu isa uru ale oata te la lumale, la poroporo me la kuritiriti ovola, amula ge raragi la ilali tegatou oio te la baa alele.”

13Tio, egira goio tuga, egira sivuti molia mai ale e Iesus veitia girua, egira goio raragi tataho La Ilali La Poloselela tegiteu ele.

La ilali te La Uru

(Matiu 26:26-30; Mark 14:22-26; 1 Korin 11:23-25)

14La mata la haro sibitalati te la ilali, e Iesus miteu me la valalua la vimari tetala, egite goio pou, 15eia veia giteu mago “Eau hate raga tavu sesele la ilali ale gageie veia eau ge pou vikapopo le amutou pala muga te la viluala taku. 16Eau vei seselea mutou, eau kati ge pou vikapopo lou le amutou te la ilali, kara ale etato ge pou vikapopo tataho tomi te la ilali ale sesele te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.”

17Goio, e Iesus abi la kap la bulu la vaen, eia goio vaisale pala muga La Uru oio vola, eia goio veia giteu mago “Amuto ge abi la kap alele, amuto tomi ge liu ovola. 18Eala moli eau kati ge liu lou la bulu la vaen, kara ale la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ge sibitala.”

19Goio, eia abi la bret, eia goio vaisale pala muga La Uru oio vola, eia goio tovia giteu, eia veia giteu mago “Ale la mailigu! [Eau ge sugu taro la mahulila taku soio tamutou. Amuto ge alia, amuto ge gabutatala mulimuliau oio vola.”

20Me mai tai lou ele, egite ali kaluvuti, eia goio abia giteu la kap la vaen, egite tomi liua, eia veia giteu mago “Aleie la kasosogu, ale mai la irovilala ale halaba, ale amuto ge rovia veia la merera te La Tahalo Uru, me la igogolu taku soio tamutou, eia seseleti. La kasosogu ge pagegele, eia ge vimahuli la valalua me hatavivile usu.] 21Male ge, ale ge sugu taroau, eiala omai amila vaali totomie. 22E Latu La Tahalo, eia ge peho sesele mai la tabarila te La Tahalo Uru soio tetala, eala moli la tahalo ale ge sugu taroa, e maura ge mulimuli ge vilua gegeru sesele.”

23Tio, egiteu goio vitahi baololi lou legiteu veia ge ere sesele tegiteu ge sugu taro e Iesus mai ale eia so vevei molia giteu ele.

Ere ge urua giteu la valalua te Kraist?

(Matiu 18:1-5; Mark 9:33-37; Luk 9:46-48)

24Egiteu la valalua la vimari te Iesus, egite goio soko la vaigigola veia ere ge urua giteu. 25E Iesus goio veia giteu mago “Egiteu la mulugaluga omai te la magasa, egite vipou la valalua me hatavivile tegiteu te la viputumulila ale tivura, me la valalua ge vei tataho lou egiteu, veia egiteu taritigi. 26Eala moli amuto umala ge igigoa mai ele. Mai ale eia ge urua mutou, taritigi eia ge vibisi loua. Me eia ale pou la mulugaluga, taritigi eia ge mai moli la bilalaha tamutou e tabarabarala tomi. 27Mave, la tahalo isa pou te la ilali, isa goio vahariala la ilali, ere ge urua girua? Soioge ale moli popou ele, eia ge urua girua. Eala moli eau ale urua mutou, eau mai la bilalaha tamutou tomi.

28“Amutou ele, amuto vikapopo moliti leau te la iligiligi tomi taku. 29Eala eau ge vauru amutou, mai tai e Tete pala vauru eau. 30Amuto ge ali tomi leau, ge liu tomi tai leau oio te la ilali ale uru oio te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, amuto ge pou te la pulolou la uru, egiteu la hili giteu la valalua me hatavivile e Israel ale savulusa gete lua, eau ge vipou egiteu lotalo te la uluva la viputumulila tamutou.

E Iesus vei pala mugea veia e Pita ge tahi taroa

(Matiu 26:31-35; Mark 14:27-31; Ioanes 13:36-38)

31“Saimon, Saimon. E Satan masagea veia ge vipou amutou te la tovolalaila veia amuto ge magiri vagari ka ouka, me La Uru kama ge magiri roboa, eia ge igo molia mai ele. 32Eala moli eme Saimon ele, eau sau tola vagariti leme la kilaka veia la tautaulailo taume kama ge boru sesele taroau. Mulimuli eme ge ilo liliu tavu louau, eme ge magiri mai la sosole tegiteu e tabarabaramu.”

33Tio, e Pita loloa mai ele, eia goio veiala mago “Tahalo Uru, eau raragiti veia mai egite ge vagoilome te la luma la kilisi, eiau ge etalua tomi! Eau ge peho vikapopo leme!”

34Eala moli e Iesus goio baoli rivuala mago “Pita, eau vei seseleamu, e kukureko galogo soukama ge tali, tio eme ge tahi taro eau vaka tolu veia eme kama rovi eau.”

La vikararala te Iesus te la iraragila tegiteu la valalua la vimari tetala

35Goio, e Iesus veia giteu mago “Pala mugati, eau baha taro amutou, eau mera taro amutou te la ilabi la uati, me la kela me la silipa te la tuluga tamutou. Mave, te la imamalale, amuto savele isa la paga?”

Tio, egite goio veiala mago “Ouka.”

36Goio, eia solo lou la vikararala tetala soio tegiteu mago “Eala moli te la imamala ale igoie, mai eme tahola la uati ilua, eme ge abia te la tuluga taume. Mai tai lou ele, la kela. Mai eme la viso ouka, eme ge sugu taro la lavalava taume, eme ge abiamu ilua la uati ovola, ge loto hari moliamu la viso ge igo la toromu. 37Ale eau tutu tatolea mutou mai ele, la vuhula la merera te Aisaia te La Buk Tabu Ale Pala, eia ge puru somai taku, ale eia veia maie:

La Riau te La Tahalo Uru,

egite kakauala veia eia la tahalo la pakalila.

La merera tomi te La Buk Tabu Ale Pala ale koramuliau, eia hagagaviti ge puru.”

38Tio, egite loloa mai ele, egite goio veiala mago “Tahalo Uru, male, la viso ilua omaie!”

Eala moli e Iesus goio baoli rivua giteu mago “Eia korati ele!”

E Iesus pou te la kilaka oio la gove e Oliva

(Matiu 26:36-46; Mark 14:32-42)

39Goio, e Iesus miteu me la valalua la vimari tetala, egite hiliti taro e Ierusalem te la maulavi, egite goio la gove e Oliva mai la vulovulo giteu ele. 40Egite goio guvi ovola, eia veia giteu mago “Taritigi amuto ge kaka gogogo La Tahalo Uru veia amuto ge vulo taro tomi egiteu la tovolalaila ale ge sibitala tavu amutou.”

41Goio, eia goio tasuku gale taro egiteu bakisi soio, eia goio toto tulu, eia goio kaka maie 42“Tete, mai eme masagea, eme ge abi taro leau la igogolu taku ele. Eala moli eau kama ge tilimuli la masasagala taku, eau ge tilimuli moli la masasagala taume sekela.” [ 43Goio e angelo isasa sibitala tavua, eia guvi loata mai ele veia ge siobua. 44Eala moli e Iesus goio ilo buruko sesele, eia goio kaka vagari lou, la maholola pusi soa tola, eia saisali sotalo la magasa mai la silali la kasoso sesele.] 45Eia goio kaka kaluvu, eia hiliti, eia goio beua soio tegiteu la valalua la vimari tetala, eia hilo egiteu oio mamavuta moli, la mata giteu tabibi la iloburukola tegiteu soio tetala. 46Eia goio palo egiteu, eia goio tahi egiteu mago “Amuto mavuta ilava? Amuto hiliti! Amuto ge kaka vagari veia amuto ge vulo taro la tovolalaila ale ge sibitala tavu amutou gageie!”

Egiteu la valalua la gima lao tola e Iesus

(Matiu 26:47-56; Mark 14:43-50; Ioanes 18:3-11)

47E Iesus so vikarakara soio tegiteu la valalua la vimari tetala, la valalua la gima usu sibitala tavua, e Iudas eia muga egiteu. Ale e Iudas moli, ale isa tegiteu la valalua te Iesus ale savulusa gete lua. Goio, eia hari tavu e Iesus veia ge lao roboa, 48eala moli e Iesus goio tahia mago “Iudas, eme veia ge lao robo golo moliau veia eme ge sugu taro e Latu La Tahalo soio tegiteu la valalua la gima, ia!”

49Tio, egiteu la valalua la vimari tetala, egite hiloa mai ele veia egite ge lao tola e Iesus, egite goio tahia mago “Mave, Tahalo Uru, eme masagea veia amite ge kolime, ge vaubi robomei?” 50Goio, isa tegiteu hiliti, eia goio barautu la gavusa la tahalo isasa oio te la galela e gata, eia la bilalaha te la mulugaluga tegiteu e pris.

51Eala moli e Iesus hiloa mai ele, eia veia giteu mago “Umalati!” Eia goio sau te la gavusa la tahalole, la gavusala goio taritigi tataho lou.

52Goio, e Iesus vulo gele tavu egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la mulugaluga tegiteu la valalua ale tala robo la luma la lotu, me egiteu la ururu, egite tomi ele ale guvi veia ge lao tolea, eia goio tahi egiteu mago “Mave, amuto soioge veia eau la tahalo la pakalila, ia, ale amuto guviti omai la lima mutou la voviso me la obobu veia ge kue leau? 53Eau pou kabili tamutou oio te la luma la lotu la haroharo tomi, amuto kama masaga ge lao toleau. Eala moli ale la paga logoti, eia koramuli amuto ge lao toleau ovola, la vuhula la maligoma sibitala vagariti.”

E Pita tahi taro e Iesus

(Matiu 26:57-58,69-75; Mark 14:53-54,66-72; Ioanes 18:12-18,25-27)

54Egiteu goio lao tolea, lapua soio te la luma te la mulugaluga tegiteu e pris. E Pita mulimuli tatau moliale Iesus miteu ebikoka. 55La valalua isahari, egite isuti la havi isa uru oio te la mata la luma, egite pou malululu, e Pita goio vipou tomi legiteu. 56La sobe isa bisi, eia la bilalaha, eia hiloa popou ele, eia goio tabatitiroa, eia goio veia giteu mago “La tahalo tai aleie ge, eia tai tilimulimuli e Iesus!”

57Eala moli e Pita goio giriri, eia veiala mago “Eme la tavile bisi ele, eme makovu, eau kama rovi la tahalo alele!”

58Goio, eia kama tabaa, isa lou loio goio hilo loua, eia veiala mago “Eme tai ele, amuto me Iesus.”

Eala moli e Pita veiala mago “Ae, emei ele, eau ouka sesele oio te Iesus ele.”

59Goio, tabaa moli bakisi, la tahalo isa lou loio, eia goio vei vagaria giteu ale popou ele, mago “La tahalo ale, eia isa sesele tegiteu ele. Hiloa, eia la tau Galilea.”

60Eala moli e Pita goio baoli rivuala soio mago “Ko, tabaragu, eau kama rovi gologolo la paga ale eme veveiale.” Tio oio moli ovolale, eia so vikarakara, e kukureko goio tali, 61e Iesus goio vulo gele tavua loio, eia mata tavu vagari molia mai ele. Tio e Pita goio gabutatala rivu loua mai ele la vikararala ale La Uru veitiala mago “Gageie, e kukureko soukama ge tali, eme ge tahi tarotiau vaka tolu.” 62Tio eia gabutatala mai ele, eia goio hele sogala, e maura goio tali pepeho seseletio.

Egite pigi malikiale Iesus, egite lubi taia

(Matiu 26:67-68; Mark 14:65)

63Goio, egiteu la valalua ale tala tavu e Iesus, egite pigi malikiala, egite lubi vulo taia. 64Egite kisi robo la matala la lavalava, egite goio tahia mago “Ioge, eme la bilalaha te La Uru, eme ge veia miteu veia ere tahalo sesele ale kuetimei ele?” 65Tio egite goio vikara bara seseleala mai ele.

Egite vimagiri e Iesus te la vigagiala tegiteu la mulugaluga la lotu

(Matiu 26:59-66; Mark 14:55-64; Ioanes 18:19-24)

66Goio, la haro porosileti, egiteu la ururu tegiteu e Iuda goio pou vikapopo legiteu la mulugaluga tegiteu e pris me egiteu la tahalo la mari. Egiteu la valalua ale tala tavuti e Iesus ele, egite goio lapua soilo tegiteu la mulugaluga la lotu tomi ele, 67egiteu la uru goio tahia mago “Ioge, mai eme veia eme e Kraist sesele, taritigi eme ge veia miteu gageie.”

Tio, e Iesus goio kolia giteu mago “Mai eau ge veia mutou, amuto kama ge gabu tikumua, 68me mai tai eau ge tahi amutou la tilahi, amuto kama ge kolia. 69Eala moli kara igoie, kara mulimuli, e Latu La Tahalo ge pou te la pulolou la uru oio te la bali La Tahalo Uru te la limala e gata.”

70Tio, egite loloa mai ele, egite goio tahia mago “Ioge, eme soioge e Latu La Tahalo Uru sesele, ka ouka?”

Tio, e Iesus goio baoli rivua giteu mago “Eia mai moli ale amuto veitiale, eau eia sesele.”

71Tio, egite loloa mai ele, egite goio vei loua giteu mago “Etato ge pou tali la merera ale mave lou? La iruru tetala, etato lolo seseletia te la harela lou ele.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index