Formulaire de recherche

Luk 14:26

26“Mai la tahalo isa, uka la tavile, eia masagea veia ge mulimuliau, taritigi eia ge piligi taro muga e tamala, e tilala, e rutula, egiteu e latatula, egiteu e tabarabarala, egiteu e hatavilevilela tai, eia ge tou tomi egiteu, eia ge sugu taro tai la mahulila tetala. Mai ge ouka, eia kama koramulia ge mulimuliau.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index