Formulaire de recherche

Ioanes 19

1Goio, e Pailat puli e Iesus soio, goma la valalua tetala goio kumamasi vulotiao. 2Tio egite la valalua la vaubi goio viri e dahe, veia ge igo la kisivaru tetala, egite goio taua te la gamalao, me egite goio vikai leia la kairobola ale magesegese mai la irovilala te la mulugaluga. 3Egite ge goio ge magiri moli oio te la lagulale, egite ge pigi malikiala mago “Tahalo kokora, eme la uru tegiteu e Iuda!” Tio egite goio sabalea la galelale.

4Goio, e Pailat gogala lou tegiteu, eia veia giteu mago “Ale eau pulia mutou sogalae, veia amuto ge rovia veia eau kama tahi vuti isasa la iruru oio tetalae.” 5Goma e Iesus gali sogala, la kisivarule dahe oata te la gamala, la kairobola ale magesegese oio te la pokela. Goio e Pailat vei mago “Male, amuto ge hilo la tahalo aleie!”

6Tio, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la tahalo la vagari robola tegiteu, egite hiloale, egite tatola mago “Katu tolea te la tauvalautu, katu tolea te la tauvalautu!”

Eala moli e Pailat goio veia giteu mago “Amuto moli ge tatea soio, amuto ge katu tolea te la tauvalautu. Eau kama sivuti isasa la iruru oio tetalale.”

7Goma, egiteu e Iuda koli la vikararala tetala mago “Amite omai la viputumulila isasa tabuliti, me la viputumulilale eia maie veia mai isasa ge toia veia eia e Latu La Tahalo Uru, la valalua ge bilia eia ge peho.”

8Goio, e Pailat loloa mai ele, eia taga pepeho seseleti. 9Eia goio puli rivu lou e Iesus soilo te la luma te gavman, goma eia tahi matagaga e Iesus mago “Eme love sesele?” Eala moli e Iesus kama koli la vikararala tetalale. 10Goio e Pailat veiala mago “Mave, eme kama kolikoli la vikararala takue? Eme kama rovia veia egite abitiagu la viputumulila, eau koramulia ge lubemei, me eau koramuli taia veia ge baha eme soio, egite ge katu tolame te la tauvalautu? Soioge eme souka rovi aleie, ia?”

11Goio, e Iesus ule baoliala soio mago “Mai La Tahalo Uru oata kama ge abiamu la vagagarila, eme kama koramulia ge bolehoho eau. Eau magiri moli omai te la lagumu te la masasagala moli te La Tahalo Uru, la vuhula la tahalo taku isasa eia sugu tarotiau somai te la limamu, me la iruru tetala eia kara polo sesele te la iruru taumele.”

12Goma, e Pailat lolotia mai ele, eia ga gabutala vulovuloti veia ge lube e Iesus, eala moli egiteu e Iuda loio tatola moli mago “Mai eme ge lubea, ale eme veipalea mai ele veia eme kama la tahalo te Sisa, la vuhula mai isasa veia eia la uru, eiala moli eia la gima te Sisa!”

13Tio, e Pailat lolotia mai ele, eia goio puliti e Iesus sogalao. Me eia goio pou te la pulolou la ilololo la merera, egite tigi saea oata, me la baale egite igo robo tatahola la uatati ale bolabola, me la isa la baale te la merera e Hibru egite toila “e Gabata”. 14Tiele la haro aleiele la haro la iraragi la ilali te La Ilali La Poloselela, tio la haro hugutolatia, goma e Pailat goio veia giteu e Iudale mago “Male, ale la uru tamutou.”

15Eala moli egite lolotia mai ele, goio egite tola lahutio mago “Lapua soio, lapua soio, katu tolea te la tauvalautu!”

Goma, e Pailat veia giteu mago “Me eau ge katu tola moli la uru mutou oata te la tauvalautu e?”

Goio, egite la mulugaluga tegiteu e pris ule baoliala mago “Amiteu la uru miteu isa moli e Sisa, isa oukati lou.”

16Tiele, e Pailat goio sugu tarotia giteu e Iesus ele, veia egite ge katu tolea te la tauvalautu.

Egite katu tola e Iesus te la tauvalautu

(Matiu 27:32-44; Mark 15:21-32; Luk 23:26-43)

Tio, egiteu la tahalo la vaubila tegiteu e Rom goio puli e Iesus soio. 17Eia gali sogala la mautu e Ierusalem, eia bole la tauvalautu tetala loio la mautu ele, soio te la popoiti isasa egite toila veia La Gama La Tahalo, la isala te la merera e Hibru egite toila “e Golgota.” 18Me oio moli te la baa aleiele, egite katu tola e Iesus te tauvalautu, me egite katu tola tai taho lua oio te la galela iluao, me e Iesus kabili.

19Goio, e Pailat kekesi isa la vikararala tai veia ge taua oata te la gama la tauvalautu ele, eia kekesi la vikararala maie:

E IESUS LA TAU NASARET, LA URU GITEU E IUDA.

20Eala moli la baa ale egite katu tola e Iesus te la tauvalautuo, eia hagagavi moli te la mautu. Tiele egiteu e Iuda usu goio gigigi la vikararala alele. La vuhula e Pailat kekesi la vikararala alele te la merera tegiteu e Hibru, tegiteu e Rom tai, me la vikarakarala tai e Grik. 21Goma egite la mulugaluga tegiteu e pris ale tegiteu e Iuda goio veiale Pailat mago “A ge, eme umala ge kekesia mai ele veia ‘La Uru tegiteu e Iuda’ umala. Eme ge kekesi molia maie ge ‘La tahalo ale eia veia maie: Eau La Uru giteu e Iuda.’”

22Goio, e Pailat ule baolia giteu ele mago “La vikararala ale eau kekesitia, eau kekesitia, kama ge vulo loua.”

23Tio, egiteu e soldia katu tolati e Iesus te la tauvalautuo, egite goio abi la lavalava me la papaga tomi tetala, egite tau mulila la tilalau ivaao, egite goio barerele giteu. Egite goio abi tai la kairobola tetala, eala moli eia la silahi ouka ovola veia egite ge silea ovola, eia viruru moli loata abia gotalo la gilesulao.

24Tio, egite la valalua la vaubi ele hiloa mai ele veia eia la silahi ouka ovola, egite vei mago “Etato kama ge silea, etato ge pigi la satu, etato ge rovirovi gabu molia veia ale ge tere.” Tiele egite igoa mai ele veia la vikarara te La Buk Tabu Ale Pala eia ge puru sesele ale veitia maie:

Egite barereti la lavalava taku,

me egite vipigi vulovulo moliti la kairobola takuo.

Tiele me egite la valalua la vaubi igo sesele taia mai ele.

25Eala moli e tilale Iesus me tabarala, e Maria ale rutule Klopas, vikapopo me e taola, e Maria Magdala, egite oio magirigiri hagagavi te la tauvalautu te Iesus ele. 26Goma e Iesus hiloti e tilalale vikapopo me la tahalo la vimari ale eia masaga seseleao, e Iesus goio veiale tilala mago “Tavile uru, male ale magirigiri ele e latumu molie.” 27Tio eia goio vulo tavu lou la tahalo la vimari tetalale, mago “Male, alele e tilamu.” Tiele la tahalo la vimari ele pulia soio te la luma tetalao, eia soko la baumulila.

E Iesus peho

(Matiu 27:45-56; Mark 15:33-41; Luk 23:44-49)

28E Iesus rovitia veia la igogolu tomi tetala eia kaluvuti, tio eia goio vipuru isa lou la merera te La Buk Tabu mago “Eau malehu pasie.” 29Goma la botol isa oio tabulibuli ele, eia volu la bulu la vaen ale ama. Tiele egite goio sigilia soio te la pagolu,+ egite goio vituria soata te la harelao. 30Goio e Iesus liua, eia goma vei mago “Eia kaluvuti.” Tiele la gamala mapakulitio, eia goio pehotio.

Egite ubi la karusurusule Iesus

31Tiele, ale la haro la iraragila te La Ilali La Poloselela. Ale la haro lima, mai galigeli eia la haro tabu ale uru sesele tegiteu e Iuda, eala egiteu e Iuda kama masaga veia la vovo giteu taho tolu ele ge titili lou oata la tauvalautu ele. Tio egite goio veiale Pailat veia eia ge baha la merera soio tegiteu e soldia veia egite ge putu loto la vaha giteuo, veia egite ge peho hari mai ele, veia ge visivo taro egiteu loata la tauvalautu ele. 32Tio egite la valalua la vaubi goio putu loto la vaha girua ale taho lua, egite katu tola egirua te la tauvalautu oio te la galele Iesus iluale. 33Eala moli egite goio te Iesuso, egite ga hiloao, eia pehoti, tio egite kamati putu loto la vahalale. 34Eala moli la tahalo la vaubi isasa goio ubi la karusurusule Iesus ele la gata, goio la kasosola me la lalu salitio. 35Me ale egite ubia mai ele, eau ale hilo seselea, me eau valololae, veia amutou ale ge loloa mulimuli ge tautaulailo ovola. Me eau rovia veia la vikararala tomi taku eia sesele, la vuhula eau hilo seseletila la matagu. 36Me egite kama putu loto la vahala, egite ubi moli la karusurusula, ale egite igo molia mai ele veia la merera tomi te La Buk Tabu Ale Pala eia ge puru sesele ale eia veia maie:

Egite kama ge putu loto isa la tuhala.

37Me isa lou la merera oio vola eia veia maie:

Egite siroga muliti la tahalo ale egite ubiao.

Egite ulai e Iesus

(Matiu 27:57-61; Mark 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Tio, goio mulimuli bakisi e Iosep la tau Arimatea, eia la tahalo la vimari te Iesus isasa, eia tilimuli kokovu e Iesus, la vuhula eia taga egiteu e Iudao, eia goio te Pailat, eia kaka la pilelehole Iesus oio te Pailatio. Goma e Pailat veia eia taritigi moli mai ele veia e Iosep ge abia, tio e Iosep loloa mai ele, eia goio bole taroa. 39Tiele e Nikodimas, ale pala eia goio te Iesus te la logo, eia tai vikapopo le Iosep, eia abi la bulu la obu ale mali vivili tataho, la mapala uru, eia abi usu la bulu la obu ele+ veia ge abiri la vovole Iesus ovola mai la vulovulo giteu e Iuda ale egite igoa soio te la tahalo ale pehoti. 40Goio e Iosep mira me Nikodimas ele, egira goio bole la pilelehole Iesus soio, egira abiri la vovola la bulu la obu ele, egira goio avu robola la kulikuli isahari ale egite sile malalaua, mai la vulovulo giteu e Iuda lou te la ulalai giteu ale pehoti. 41Ale oio tai te la baa ale egite katu tola e Iesus te la tauvalautuo, la malilo isa ovolale, me la lulu la pileho isa uru ovolale, egite olia te la vai la maitete, egite souka ulai la tahalo isasa ovola. 42Tio egira goio bole la pilelehole Iesus soio, egite vitabulia oilo vola, la vuhula eia hagagavi moli, me ale la paga maulaviti, egira gabutatalea veia la pilelehole Iesus souka ge tabuli bulalahu te la haro tabu ale ge sokoa te la logo moli aleie.+

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index