Formulaire de recherche

Hibru 10:29

29La viputumulila ale pala, eia mai ele. Me mave, amuto gabutatalea veia te la viputumulila ale halaba, mai la tahalo ge tou la merera te Kraist, eia la viluala ge ouka? Mai eme ge tou la merera te Kraist, eme mai ale soa kuru e Latu La Tahalo Uru. Eme mai ale vile tai la kasosola ale vitikumu la gilogo tetala te la viputumulila ale halaba. La kasosolale eia pagegele, eia vimarokatime, eme goio vile loua. Eme igo mahela La Kalulu La Marokala, ale vahari la gilogo te La Uru somai tegatou. Etato ge igo egiteu la iruru alele, etato ge vilua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index