Formulaire de recherche

Matthew 24:24

24I yangucte, mesia kwesacine nga siduc mimi kwesacine yenge fikelu ngic-ngigac kwele basifuc aiyeleningte kwesacebalu aibaba fulune nga pasi mi ngani-nganiine yogo sugucnehac badaingte. Ailu yenge yefe bafuwadaingtewa ingucne, ngic-ngigac bawosaecebaicne, yenge inguchac kwesacebadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index