Formulaire de recherche

Juan 8:55

55Warà niyu metueni ke entei sikandin, ugaid ne siaken mulà ne netuenan ku sikandin,” ke si Hisus. “Embiya ve migkahi ku te warà ku metueni sikandin, ne teruen a iring keniyu. Ugaid ne netuenan ku nevenar sikandin ne edtumanen ku ke menge lalag din kediey.