Formulaire de recherche

Ñwaè' Matïìyoè 6

1“Loèr neè nfeè' faè dïì' weèe gee ñgeâe yáánïì aè bsii beèe tá a bo yá yuu ce weèe aè geèe ka'. Weèe aè ka' gee wa'a, baná aède' yeè Ta ce e yu mbe buèu la' weèe ka'. 2Baná weèe aè ka' ce fa yuu neè beèe ce a buu yuu, weèe fa fyáp msoèñ tá beèe a bo rïìñ yuu ce weèe aè geèe ka'. Ñgaâa mbo'ni a ke geèe wa'a aè mndap mloo ker ba aè btase tá beèe a bo ce yoèñshi woweèe. M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená woweèe a koni wap blaè' wáá. 3Weèe ka' ce fa yuu neè beèe ce a buu, weèe fa maè'shi tá ye bo ñkoèp yi riñ yuu ce ye bo maè' yi ce geèe ka', 4tá ñwáè moè' bo rïìñ yuu ce weèe aè fa ka'. Weèe aè ka' gee wa'a, baná yeè Ta ce e ke yá buu ce beèe a geèe aè bsúèti, be laè' weèe.

5“Weèe aè ka' ce geèe rloo, weèe fa geèe aèmboè ñgaâa mbo'ni a ke geèe naè ka'. Woweèe a ke koèñ aè rtáá mbekïì aè mndap mloo ker ba aè btase, gee rloo tá beèe a bo yá woweèe. M ce suñ weèe neè mini-ñwáè, woweèe a koo wap blaè' wáá. 6Wáè ka' ce loo, aè du mbe wáâ rum ndap, cete keèñ, loo neè yoè Ta ce a ke yá ye ka', tá yoè Ta ca ce e ke yá buu ce beèe a geèe aè bsúèti bo laè' wáè. 7Weèe ka' ce loo, weèe fa ce laèa blaâa bcicïì aèmboè beèe enje jáá a ke geèe naè ka'. Woweèe a ke geèe wa'a ce kwaè'shi ená Nyúè be yu' map mloo njobeè' woweèe a loo laa buu goèr. 8Weèe fa ba aèmboè woweèe ka', njobeè' yeè Ta rïìñ yuu ce weèe aè buu wáá, tá weèe ka' keèe bipshi ená e gee yi neè weèe. 9Baná weèe ce loo ba aè njáèá enáê,

‘Yeèr Ta ce e yu embe buèu,

tá lo rlii li ba rrara,

10tá yo kúú yi ká',

tá beèe a gee yuu ce aè ce koèñ njep ñgoèñ na aèmboè a ce geèe mbe buèu.

11Fa weèr byee ce vi ghááte neè weèr ntïìni.

12Foèosi weèr efa yeèr buu bbebep aèmboè wee weèr aè foèosi beèe ce a geèe buu bbebep neè weèr.

13Fa maè'shi tá rmoèoshïì li vú neè weèr ka',

fúr weèr embaè mmbo Sataèn ce e yu ñwáâ mbembep.

[Geèe buu ca neè weèr njobeè' kúú yu yo, ñger aè ba yo, bkuè' aè ba wo nfeseè.

Yi yu wa'a.]’

14Weèe aè ka' foosi beèe ce a geèe buu bbebep neè weèe, baná yeè Ta embe buèu be foèosi weèe foñ. 15Weèe aè ka' tá foèosi beèe ce a geèe buu bbebep neè weèe ka', yeè Ta embe buèu foosïì weèe yeè buu bbebep ce weèe aè geèe foñ ka'.

16“Weèe aè ka' ce jïì mdip, weèe fa ce koosimnse aèmboè ñgaâa mbo'ni a ke geèe naè ka', njobeè' woweèe a ke jïì mdip wa'a, su'si mmir ka', tá beèe a bo yá ená woweèe a ce jïì mdip. M ce suñ weèe neè mini-ñwáè ená woweèe a koo wap blaè' wáá. 17Weèe aè ka' ce jïì mdip, weèe yo' mgúr mbe tuè, yár mmir, 18faè dïì' beèe a bo rïìñ ená weèe ce jïì mdip ka', tá ku rïìñ ba yeè Ta Nyúè ce beèe a ke yá ye ka', tá yeè Ta ca ce e ke yá buu ce beèe a geèe aè bsúèti bo laè' weèe.

19“Weèe fa láè wee bkuè' njep ñgoèñ njep dïì' ce aède' mfyáp vi ye, nlo ye, byáèá vi kep ndap yáá ka'. 20Láè neè wee bkuè' ba mbe buèu mbe dïì' ce aède' mfyáp vi ye ka', nlo ye ka', byáèá vi kep mbo yáá buu ka'. 21Faèdïì' ce yoè buu yu, a faèdïì' ce yo ntee yi yu foñ.

22“Rlir li yu aèmboè lam neè nyor. Me mmir mi ka' ba yáánïì, baná rraa li yu aè yeè nyoèr wááwá. 23Me mmir mi ka' tá ba yáánïì ka', baná yeè nyor wááwá be ba aè túè'nji. Ka' ba ená rraa enjep weèe yu túè'nji, baná túè'nji anaè be sii aèmboè ká?

24“AÈde' ñwáè fa' neè mmasaâ bbaa ka'. E ka' gee wa'a, baná e be baèa moè', koèñ moè', yu'ni neè moè', loèr moè' aè yuu ka'. AÈde' aè ce faè' neè Nyúè ker ce faè' neè mbaèa ka'.

25“Baná m ce suñ weèe ená mluè mi fa ce koo weèe neè yeè nyor ená weèe be ye ká, káè no ká ka'. Mluè mi fa ce koo weèe neè yeè nyor foñ ená weèe be yar ba ká ka'. Mboè ryoâñ ñwáè li caèa byee, nyor ñwáè aè caa bcáè' a? 26Fyá' ka neè bsiñ. Vi ke byeè buu káè kep buu káè lá aè bcaèñ ka'. Ka' yi yu wa'a, yeè Ta embe buèu ku ce nyañ woweèe. Mboè yeè ntaa luèu seê, a caa yïì bsiñ a? 27Ñwáè efa weâe mú ce mluè mi ka' ce koo ye, e kyeseè noèñ mo' mbenduè vi mnoèñ enjep ñgoèñ na a nda? 28Mluè mi ce koo weèe aèmboè bcáâ' byar njoká? Kwaè'shi ka neè aèmboè bfúèlawaâ aè rïìñ vi ke kuè'. Vi ke faè' ka', ce ba' bcáè' ka'. 29Ka' yi yu wa'a, m ce suñ weèe máná ka' bcáè' kúú ce Solomúèn aè m ce yar ce vi m boèñ se naè, mo' yi m boèñ aèmboè fúèlawaè ka'. 30Nyúè ka' ce suèsi mjáá efa rïìñ ce mi ke yááti ntïìni, e fúú aèyaèñseè, a too njep mor, baná e be suèsi yi weèe goèr aèmboè ká? Le rbyemïì li yu múcaèr. 31Baná mluè mi fa ce koo weèe tá weèe ce laèa weenáê, ‘Weèr be ye ba ká?’ káè enáê, ‘Weèr be no ba ká?’, káè ená ‘Weèr be yar ba ká?’ ka'. 32Beèe ce a rïìñ Nyúè ka' a ke duè yap ba aèmbuèu buu ca, yeè Ta embe buèu aè rïìñ ená weèe aè ba túr buu ca. 33Baná weèe roèo entombïì ba kúú Nyúè, gee ñgeâe yáánïì aèmboè e ce koèñ, tá e fa weèe buu ca wááwá foñ. 34Baná mluè mi fa ce koo weèe aè buu ceâ aèyaèñseè ka'. Be ba aèyaèñseè tá buu ku ba ce mluè mi koo weèe aègho. Ñgá' ñwáè ce aè noâñ mo'sir aè ghááte neè ñgaèñ aè noèñ anaè.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index