Formulaire de recherche

Mátio 14

Ɛnyu báwáy Jɔ̌n Njwiti

(Mk 6.14-29; Lk 9.7-9)

1Mpok yɔ, Hɛ́rɔd abhak mmu anɛ ákɛ̀m atú Gálili. Ághókó nɔ́kɔ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu ákʉ̀, 2arɛm ntá bakʉ̌ bɛtɨk abhi atú Gálili ɛ̌ti Yesu bɛ, “Jɔ̌n Njwiti kɛ apɛrɛnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Ɛ̌ti yɔ kɛ̌ yí ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay.” 3Hɛ́rɔd akaysi bɛ Yesu chi Jɔ̌n Njwiti ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ nyaka ntá Jɔ̌n. Achyɛ́ nyaka ɛyɔŋ, bákɛ́m Jɔ̌n, bagwɔt, nɛ báfyɛ́ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ bɛkoŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ ngɔrɛ́ ywi Hɛródias áyàŋ. Hɛródias ayámbɨ achi nyaka chi ngɔrɛ́ Fílip, manɔ Hɛ́rɔd, kɛ Hɛ́rɔd ǎsɔt yi ndǔ nɛbhay. 4Hɛ́rɔd ásɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ Hɛródias ndǔ nɛbhay, Jɔ̌n aré ghati yi bɛ, “Ɛbhé ɛyɛsɛ bo Israɛl ɛbhɨkɨ ka bɛ ɔ́mbay Hɛródias ngɔrɛ́ mɔmáyɛ.” 5Hɛ́rɔd ǎyàŋ nyaka bɛrɛm mángwáy Jɔ̌n, kɛ are cháy bǒ abhɛn yi achi mǔnti wap. Bo Israɛl mánoko nyaka bɛ Jɔ̌n achi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm. 6Kɛ ɛwak Hɛ́rɔd ánáká ɛpǎ nɛbhe ɛyi, mmɔ̌ Hɛródias anɛ mɔ́ngɔrɛ́ abhɛ́n nɛbhɛ́n sayri bɛsí bo abhɛn bachi ndǔ ɛpǎ yɔ. Nɛbhɛ́n ɛni nɛkʉ Hɛ́rɔd abhɔŋ bɛyǎ maŋák, 7kpát Hɛ́rɔd ayɨkɨ bɛ, “Chɔŋ nchyɛ́ wɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ nchyɛ́ wɔ.” 8Bɛ́kóŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ máyi aghati yi, arɔk arɛm ntá Hɛ́rɔd bɛ, “Chiɛ́ mɛ ntí Jɔ̌n Njwiti amɛm nchán myákátí-nɛ nɛ́nɛ!” 9Mfɔ Hɛ́rɔd apɔp! Ɛ̌ti nɛyɨkɨ anɛ yí áyɨkɨ nyaka bɛsí mankɔ abhi ɛ́chá yi bɛyibhiri ɛyɔŋ ɛyi. Achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ batɛmɛ́ nɛnu mankʉ mbɔ ɛnyǔ mmɔ̌ Hɛródias áyàŋ. 10Akʉ yɛ bárɔ́k ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, bafɛrɛ ntí Jɔ̌n Njwiti, 11báfyɛ́ amɛm nchán myákátí, bárɔk bachyɛ ntá mmɔ̌ Hɛródias. Asɔt, arɔk achyɛ ntá máyi. 12Bakoŋó Jɔ̌n bárɔ́k, basɔt ɛrɛnɛ́ Jɔ̌n barɔk, babhɛmɛ. Bárɔ́k yɛ baghati Yesu ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ Jɔ̌n.

Yesu adɨ́k ngɛmntay bho

(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Jn 6.1-14)

13Yesu ághókó nɔ́kɔ́ mbok nɛwú Jɔ̌n, afa, bárɔk bachwe amɛm áchwí, babho bɛrɔŋ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yɛ̌ mmu achak apu. Ǎyàŋ nyaka bɛ mámbák bɔbhɔ. Kɛ mpok bo bághókó bɛ yi asɔt áchwí ǎrɔ̀ŋ, báfá bɛtɔk ɛbhap, babho bɛkoŋo yi nɛ bɛkak. 14Yesu áfú amɛm áchwí, akó ɛbhɨ. Aghɔ́ bɛyǎ bho, ntínso nɛ́kɛ́m yi nɛ bhɔ́. Abú abhɛn mámè. 15Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku, baghɔkɔ́ bhi bárɔ́k ntá yi barɛm bɛ, “Nywɔp nɛ́naŋ nɛrɔŋ, nɛ nɛbhʉɛt anɛ chi ɛbhɨ. Ghatí bǒbhɛn bɛ mándɔ́k ndǔ bɔ̌bɛtɔk abhɛn báchí fá kɛkwɔt manku ɛnyɨŋ mɛ́nyiɛ.” 16Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Ntí apu bɛghati bhɔ bɛ mándɔ́k mánjáŋ nɛnyíɛ́. Bě babhɔŋ, chyɛ̌ ká bhɔ nɛnyíɛ́ mányíɛ́.” 17Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɔŋ chi bɔ̌bɛkpɔkɔ́ brɛt batay nɛ nsi ɛpay. Ɛnyɨŋ ɛchak ɛ́pú”. 18Yesu aghati bhɔ bɛ, “Twɔ́ ká nɛ bhɔ.” 19Aghati yɛ bɛyǎ bǒbhɔ bɛ manchɔkɔ amɨk ndǔ tákɔ. Asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bhɔ bɛ́táy nɛ nsi ɛpay. Ayoŋ amɨk mfay. Achyɛ bakak ntá Mandɛm, abho bɛ́bɔ́kɔ́ti brɛt wu anchyɛ nɔkɔ ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ mánkɔ́rɛ́ nɛ nsi ntá bɛyǎ bǒbhɔ. 20Yɛ̌ntɨkɨ mmu wap anyiɛ́ kpát ajwi. Baghɔk Yesu mányókóti nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛrɔbhɛ. Nɛ́jwí bɛkay byo nɛ bɛpay. 21Mpǎy babhakanɛm abhɛn manyíɛ́ brɛt wu nɛ nsi ɛyɔ ábhák mbɔ nka ɛtay, kɛfyɛ́ baghɔrɛ́ nɛ bhɔ.

Yesu are kɔ amfǎnyɛ́n

(Mk 6.45-52; Jn 6.15-21)

22Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ mándɔ́k mǎnchwe amɛm áchwí, mámpe nnyɛ́n manjambɨ ndǔ ɛbhě manyu ɛchak. Arɔp ansɛm bɛkʉ bɛyǎ bo bhɔ abhɛn bachi arɛ mangurɛ. 23Ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛkʉ nɔ, akó amfǎy njiɛ aywǐntí ndu mɛnɨkmʉɛt. Bɛti bɛgʉ́ bɛ́tɛ́mɛri yi arɛ. 24Mpok yɔ, áchwí anɛ ápɔ́kɔ́ baghɔkɔ́ bhi anaŋ arɔŋ nyaka nɛkɔ nɛsiɛ bɛfu angɔkɔnyɛ́n. Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ɛre fú bhɔ ambɨ. Ɛ́kʉ́ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛya ɛ́cha, bɔ mánu nɔkɔ nɛ yɔ. 25Bɛfʉɛt nkárɛ́nká ɛ́rát bɛghaka nkárɛ́nká ɛ́tandat betí Yesu abho bɛkɔ amfǎnyɛ́n bɛrɔŋ bɛtɛmɛri bhɔ. 26Kɛ bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ yi ákɔ̀ amfǎnyɛ́n átwɔ̀, bɛ́cháy bɛ́kɛ́m bhɔ tontó. Bábho bɛbɨk, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Chí ɛfóŋó-ngu! Chí ɛfóŋó-ngu!” 27Tɛ́mté wu, Yesu afyɛ́ bhɔ ntɨ arɛm bɛ, “Chí mɛ, bǎkɛ́ chay!”

28Píta akɛmɛ yi bɛ, “Acha, mbák chí wɔ, chyɛ̌ ɛyɔŋ bɛ nsɛ́p anyɛ́n, nkɔ, ntɛmɛri wɔ.” 29Yesu akɛmɛ Píta bɛ, “Sɛp twɔ́.” Píta afú amɛm áchwí asɛp anyɛ́n abho bɛkɔ andɔkɔ nɔkɔ bɛtɛmɛri Yesu. 30Kɛ ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ mbʉ́ɛ́p ákʉ̀ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́kò tɛ amfay kɛ ɛ́nsɛp, abho bɛcháy nɛ abho bɛgurɛ anyɛ́n tɛ́mté. Abɨk yɛ arɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, pɛmɛ́ mɛ!” 31Yesu asá awɔ tɛ́mté akɛm yi arɛm bɛ, “Píta, nɛka ɛnɛ nɛ́gʉpsi nɛcha! Ndaká yí ɔ́mákátí bɛ mɛ̌kwáy bɛkʉ wɔ ɔ́nkɔ amfǎnyɛn?” 32Yesu nɛ Píta bákó nɔ́kɔ́ ndu áchwí, mbʉ́ɛ́p wu ákwɛn. 33Baghɔk Yesu babho yɛ bɛ́kwɛ́n yi bɛkak, ndu bɛchyɛ yi kɛnókó, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Tɛtɛp, ɔchí Mmɔ Mandɛm!”

Yesu abú bǒmame

(Mk 6.53-56)

34Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi mánáŋá nɔ́kɔ́ bɛpe manyu, bákó ɛbhɨ, atú Gɛnɛ́sarɛt. 35Bo abhɛn bachi atú ɛtɔk ɛyɔ bárɨ́ŋɨ́ bɛ́ Yesu achi arɛ. Bátó ɛyɔŋ mbǎnkɛm bɛkʉ bo mántwɔ́ ntá yi nɛ bǒmame. 36Bo abhɛn bárɔ́ŋɔ́ ntá Yesu nɛ bǒmame bhap, mánɨkmʉɛt bɛ́ yi andɔ bǒmame mántɔk yɛ̌ chi nkokoŋ ndɛn ayi. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánú átɔ́kɔ́ nkokoŋ ndɛn Yesu, ataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index