Formulaire de recherche

Lúkas 11:2

2Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mǎnɨkmʉɛt, dɛm ka bɛ́:

‘Ɛta, kʉ bo mánchyɛ́ nnyɛ́n ɛnɛ kɛnókó.

Kʉ bo mándɔ́ wɔ ɔmbak Mfɔ wap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index