Formulaire de recherche

Jɔ̌n 16:26

26Mpok yɔ, chɔŋ mǎmbɛp Ɛtaya mɛnyɨŋ ndǔ nnyɛ́n ɛna. Mbɨ́kɨ́ rɛm bɛ chɔŋ nɨkmʉɛt ntá yi bɛ ánchyɛ́ bhe ɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index