Formulaire de recherche

Mateo 23:4

4Nasulit pànang nga kuwaan daya nepar-paruntù da kadatu lin-lintag nga ipasúrut da kadaya tolay, ngamay aggída mismu, ay akkan da tutu wala nga sengán daya tolay kiya angngikurug da kadayán na ipasúrut da.