Formulaire de recherche

Marcos 16:14

Tu inagpassingan ne Jesus kadatu sangapúlu se isa

(Mat 28:16-20; Luc 24:36-49; Jn 20:19-23; Apos 1:6-8)

14Ay akkan nabayág ka panda, ay nagpassingan kadatu sangapúlu se isa nga tù-tùgúdán na kaggída nga mangán. Ay tútu inal-alngán nada ta áwan da nga angngurug se kitu kinakulnit datu uray da. Ta akkan da nga kurugan datu kag-kagiyan datu nakasingan kaggína kane linumtu win.