Formulaire de recherche

Exodus 34:11

11“Kuwaan nu daya nebílin ku kadakayu kídi. Sinnan nu ta pataláwan ku daya Amorreo, daya Cananeo, daya Heteo, daya Perizeo, daya Heveo, se daya Jebuseo.