Formulaire de recherche

Exodus 23

Daya nalintag se kustu para kadaya ngámin tolay

1Akkan kayu mangiwar-waragáwag ka busid da dámag. Ay akkan kayu pe tumistígu ka busid nga pumane kiya nadakè a tolay. 2Akkan kayu mear-arát kadaya kadúwán ki angwa da ki nadakè. Akkan kayu pe tumistígu ka pumane kiya kadúwán nga mamalintag ki akkan kustu. 3Ay akkan nu pe paneyan ya isa tolay gapu wala ta napubri.

4Ay nu masingan nu ya toru wa báka naya kagúra nu onu ya karneru na nga magal-aliwagwag gin, ay alà nu se nu wa ipatulli kammin kaggína. 5Ay nu masingan nu ya asnu naya kumagúra kadakayu nga nekakálin gapu ki dammat na agtu na, ay sengán nu ya kumagúra kadakayu nga mangipasíkád kitu asnu na. Akkan nu bay-bay-án nala.

6Akkan nu bal-balintaggan ya lintag gapu wala ta napubri ya nedarum. 7Akkan nu pà-pàgan daya busid da darum. Akkan nu pabasúlan se nu la patayan daya áwan básul, se daya kustu kuk-kuwaan na tolay, áta panísan ku daya nakabásul la tolay. 8Akkan kayu wa papasùsúán, áta ya pasùsù, ay ittu ya árig mangúláp kadaya agtuturáy. Ittu pe ya manadál kiya pakalintaggán kuma daya áwan bas-básul.

9Akkan nu pà-paultuwan ya agtangeli. Ammu nu nu wà ummán naya ur-uray naya agtangeli, áta agtangeli kayu pe kitun ka Egipto.

Ya mepanggap kiya mekapittu dagun se mekapittu nga algaw

10Mulán nu ya lusà nu ki unag annam dagun. 11Ngamay kiya mekapittu wa dagun, ay bay-án nu la. Akkan nu ganiyan daya búnga daya nagitubuwán kiyán na dagun, ta kuw-kuwa daya napubri nga keliyán nu. Ay daya mebunna da, ay para kadaya alsádu wa ulolag gin. Ay pakunán nu pe kadaya kamulán nu ka úbás se kadaya kamulán nu ka olíbo.

12Magubra kayu kadaya ubra nu kiya unag annam ngalgaw. Ay kiya mekapittu walgaw, ay magimáng kayu. Ta senu makemáng pe daya asassu nu wa neanà ki balay nu, se daya agtangeli nga pilluwan nu, ay senu memangán pe daya pagubra nu wa toru wa báka se daya asnu nu. 13Gìnán nu ngámin dedi nga kinag-kagì kadakayu. Ay akkan kayu makiseng kadaya sabáli nga diy-diyos. Kannawan nu dayán, oray ya angngikagi nu wala ki ngágan da.

Daya napatag nga masilibráran

14Mamìlu kayu wa magpiyasta ka para kiyà ki makadagun. 15Silibráran nu ya piyasta nga pinagkakán nu sinápay ya áwan pamalbád. Nebílin ku kadakayu nga kiya nìdang nga al-algaw ki búlán na Abib, ay pittu walgaw ya angngán nu ka sinápay ya akkan napayán ka pamalbád. Ata ki am-amung dayán na al-algaw tu inagtálaw nu ka Egipto. Ngámingámin kayu, ay masápul atán dátun nu kiyà. 16Ay masápul silibráran nu pe ya piyasta nga aggagáni nga ittu yán tu angngidátun nu kiyà kadaya munna nga gáni nu kadaya mul-múla nu. Ay nu tagay malpás ya dagun nin, ay silibráran nu pe ya piyasta nga pinagbubúrás nga ittu yán ya agbúrás nu kadaya úbás nu se daya búnga daya kay-káyu nu. 17Ay ngámin daya lalláki kadakayu, ay masápul la mamìlu da magpassingan ke APU wa Dios ki makadagun.

18Ay kiya angngidátun nu kiyà kiya dága naya pagbasu nu, ay masápul la áwan na kabulun na sinápay ya nakibugán ka pamalbád. Ay masápul la áwan mabunna panda kaláwa kiya taba naya pinagbasu nu.

19Ay daya kapíyán kiya munna nga magáni nu kiya tálun nu, ay ilbet nuda kiya balay ne APU wa Dios.

Akkan nu ilútu ya karni urbun karneru onu kalding ki gattà naya ina na.

Daya kar-kari se bil-bílin ne APU Dios

20Mangibon nà ka anghel nga maginunna kadakayu nga ittu ya magtagasíngan kadakayu kiya dadalenán se mangippan kadakayu kiya giyán nga nesagánà para kadakayu. 21Gìnán nu ya kagiyan na se ikurug nu, áta iyà ya nangidde kaggína ka turáy. Akkan nu kaguráan, áta akkan nakayu tutu wala nga pakawanan.

22Ngamay nu kapiyánan nu gìnán daya kagiyan na, ay se nu kuwaan daya ngámin na pekagì kaggína, ay sengán takayu kadaya kalínga nu. Ay kalínga kuda pe yin.

23Ay ya anghel nga maginunna kadakayu, ay ippan nakayu kiya giyán daya Amorreo, daya Heteo, daya Perizeo, daya Cananeo, daya Heveo se daya Jebuseo. Ay rapúnan kuda. 24Ay nu atán kayu win kannán, ay akkan nu ipat-patag onu day-dayáwan daya sinan diy-diyos da. Akkan kayu mear-arát kadaya kuk-kuwaan daya magday-dáyaw kaggída, nu di nu kuma nga dadàlan dayán na sinan diy-diyos, se daya dadakkal batu para kaggída. 25Iyà nga APU wa Dios nu wala ya day-dayáwan nu. Ay bindisiyonan ku daya akakkanan nu, se ya danum ma inuman nu, ta sen ittu daya mamabílag kadakayu, ay se ku ippà daya sin-sinakit kadakayu. 26Awan pe yin kadaya nabùsit ya mippà ya bùsit da, ay se áwan pe kadakayu win daya babbay ya di magan-anà. Ay se adaddu pe ya agbiyág nu.”

27“Oray kiya akkan nu pikam nedaddatang, ay pappanansingan ku se riribuan ku daya tolay ya gubatan nu. Pataláwan ku daya kalínga nu nu masingan dakayu. 28Mangipàrob bà ka adu balábal la abubúyug. Ta senu ittu dedi daya mamàpur rin kadaya Heveo, kadaya Cananeo, se kadaya Heteo kiya ligge nu wa magdal-dalen. 29Ngamay akkan kuda pikam pàpurán ki unag makadagun, ta senu akkan mapanáwan ya lusà, ay umadu daya alsádu wa ulolag, ay masulitán kayu kaggída. 30In-inútan kuda nga pàpuran panda kiya ikà-adu nu win na mangalà kiya lusà. 31Ipandà ya lusà nu manggayát ka Daggáng nga Bebay panda kitu Bebay nga adanni kitu giyán datu Filisteo. Manggayát kitu ir-ir-er panda kitu wángag Eufrates. Pàpuran nu datu mag-agyán kitúni áta paábà kuda kadakayu. 32Akkan kayu makitur-turátu kaggída onu kadaya sinan diy-diyos da. 33Masápul magtálaw da kiya lusà nu, ta get nu aggída ya panggayatán naya agbásul nu kiyà. Ata nu umatangya kayu kiya agdáyaw da kadaya sinan diy-diyos da, ay ittu ya kàna nu win ki kàrung.”