Formulaire de recherche

Exodus 21

Daya lin-lintag mepanggap kadaya asassu

1Ay nán manin ne Apu kitu Moses “Tu dedi daya lin-lintag ga ipasúrut mu kaggída. 2Nu gumátang kayu ka laláki nga asassu wa Hebreo, ay annam dagun ya agsurbi na kadakayu, ay se la nga mawe yin nu mekapittu dagun na, nga áwan na bay-bayádan. 3Ay nu áwan na atáwa kane gatángan nu, ay papannan nu wa áwan atáwa. Ngamay nu atán atáwa na ngin kadakayu nga gumátang kaggína, ay kabulun na nga mawe yin ya atáwa na. 4Ay nu ya laláki nga asassu, ay pinangatáwa naya apu na ka asassu wa babay, ay se da nagan-anà, tu apu natu babay ya makin-kuwa kaggína se datu annánà na. Ay mawe nga sissa tu laláki. 5Ngamay nu nán natu laláki nga asassu nga, ‘Piyán ku ya apu ku se ya atáwà se daya annánà ku, ay maddi yà mawe,’ nu nán na, 6masápul la ippan naya apu na kitu pagday-dayáwan ke Dios, ay se na ipadat tu talínga natu asassu kitu gitap na gagyangán onu kitu gamba natu gagyangán, ay se na rabngan ki dúut. Ay se la magsurbi tu asassu kitu apu na kiya kasibbiyág na.

7Ay nu ya isa nga laláki, ay iláku na ya an-anà na nga babay ka asassu, ay sabáli ya kàwaán na kiya kàwaán naya asassu wa laláki. 8Ay nu tu apu na, ay pinalánu na nga atawán, ay se akkan na piyán nin, ay masápul la pasaka na kammin kadatu maganà kaggína. Awan na rabbang mangiláku kaggína ka sabáli tolay, áta nadakè tu namàyanán na kaggína. 9Ngamay nu ipaatáwa na kiya an-anà na nga laláki, ay masápul ibíláng na ka an-anà na pe yin. 10Ay nu atawán natu apu, ay se la nga mangàduwa, ay masápul la ya angwa natu apu kaggína ay páda na kiya atáwa na. Akkan màsayán ya kanan se ya bádu na, se daya duddúma nga pagrabngán na. 11Ay nu akkan kuwaan na apu dedi ya tallu wa bánag, ay masápul la mawe yin ya asassu wa babay nga áwan na bay-bayádan.

Daya lin-lintag mepanggap kadaya makapatay

12Ya tolay ya mangámang ki kasittolay na, ay se na mapatay ay masápul la matay pe. 13Ngamay nu akkan na pinalánu patayan may nepalúbus ne Dios, ay annung na ya magsirù kiya isa nga giyán na kagiyan ku kadakayu. 14Ngamay nu ginúrát na isa tolay ya pumatay se nelíbát na ya namatay, ay se la nawe nagsirù kiya altár ku, ay masápul alà nu kitúni se nu la patayan pe.

15Daya manúlung kadaya mannákam da, ay masápul matay da.

16Daya magkidnap ay masápul matay da, oray neláku da ngin ya tolay ya kinidnap da, onu atán pikam kaggída.

17Daya magged kadaya mannákam da, ay masápul matay da pe.

18-19Ay nu atán da magsáwad, ay se masúlung na ya isa ya isa, onu bàbàan na ka batu, ay se la natalíngu may akkan natay, ay akkan mapánis tu nakasúlung, nu tu nasúlung ay bumílag kammin onu annung naya magtàdukud da magdal-dalen. Ngamay masápul bayádan natu nakasúlung tu nasáyang nga oras natu sinúlung na, ay se aggína ya makammu kitu sinúlung na panda kiya ibibbílag na tutu wala.

20Ay nu baútan na tolay ya asassu na nga laláki onu babay, ay se matay nga dágus kiyán na nagbáut na, ay masápul la mapánis. 21Ngamay nu magbiyág pikam ka isa onu duwa ngalgaw ya asassu, ay akkan na mapánis, áta kuw-kuwa na kampela ngin nin ya asassu.

22Ay nu atán da lalláki nga magpatay, ay se matakitán da pe ya isa nga babay ya nabùsit, ay se la nga mippà ya an-anà na may áwan nin nadakè a nàwa kaggína ka panda, ay masápul magawát tu nakasúlung kaggína kiya banor ra kagiyan naya atáwa na. Ay akkan magsurù kiya kagiyan daya mangguwes kaggína. 23Ngamay nu atán pikam nadakè a màwa kitu babay ittu pe ya màwa kitu laláki. Nu natay, ay matay pe tu laláki. 24Nu nakúláp ay makúláp pe tu laláki. Ay nu nippà ya ngípan natu babay, ay masápul mippà ya ngípan pe natu laláki. Nu íma ay íma pe, ay nu síkil ay síkil pe natu laláki. 25Nu nasìdug ay masìdug pe ya laláki, ay nu natalíngu ay matalíngu pe tu laláki. Ay nu nàrusán ya baggi tu babay, ay masápul màrusán pe tu laláki.

26Ay nu ya isa nga laláki, ay nakúláp na ya asassu na nga laláki onu babay, ay masápul wayaan na ngin tu asassu na ka pinakabáyad na kitu mata na. 27Ay páda na pe nu ngípan ya mippà. Masápul nga wayaan na ngin tu asassu na ka pinakabáyad na kitu ngípan na.

Daya lin-lintag mepanggap kadaya kuw-kuwa

28Ay nu ya isa nga toru wa báka, ay sàgúdan na ya isa nga laláki onu babay, ay se matay ya tolay, ay masápul la matùtokán ya toru panda ki katay na. Ay áwan mangán kiya karni naya toru. Ay tu makin-kuwa kitu toru, ay akkan na mapabásul. 29Ngamay nu tu toru, ay nakasàgud kitun nin, ay se nakagiyánan nin ya makin-kuwa, ngamay akkan na nepupúkù, ay se la makapatay ya toru, ay masápul la matùtokán ya toru, ay se matay pe ya makin-kuwa. 30Ay nu makiawát daya natayán, ay masápul la bayádan na ya awát nga kagiyan da, ta senu akkan da patayan. 31Ay nu ya masàgud, ay an-anà ay páda na nga lintag ya surútan nu ki angwa nu kiya makin-kuwa kiya toru. 32Ay nu asassu ya sàgúdan naya toru, magbáyad ya makin-kuwa kitu toru kitu apu natu asassu ka pagkàlu kílu nga silber, ay se matùtokán tu toru panda kitu katay na.

33Ay nu akkan nepatulli na tolay ya takkab naya bubun onu nagkorob ka bubun ta akkan na tinàbán, ay se la atán toru onu asnu nga nepisù kitu bubun, 34ay masápul magbáyad ka pirà tu tolay kitu makin-kuwa kitu animál. Ngamay kuwa na ngin tu natay ya animál.

35Ay nu ya toru na isa tolay, ay napatay na ya toru pe naya isa tolay, masápul iláku datu sibbiyág ga toru, ay se da paguwarán tu báyad na. Ay uwaran da pe tu karni natu natay ya toru. 36Ay nu gángay kammala nga sumàgud tu toru, ay se akkan nepúkù natu makin-kuwa, masápul bayádan natu natay ya toru ka sibbiyág ga toru, ay kuwa na pe yin tu natay ya toru.