Formulaire de recherche

Matiu 17:24

E Iesu e hol a takis tara Luman Lotu Pan

24Ba poata te la u e Iesu nu katunun tsitsilo i Kapeneam, bu katunun lulu monina tara Luman Lotu Pan i la mato me mi rangatser e Pita, “A tson hihatuts i tamilimiu e hol hasena a takis tara Luman Lotu Pan, tsime?”