Formulaire de recherche

Matthieu 20

Sertà ke ɔje dè njéra kule kêm ndɔr nduu’t

1Konɓee ke danrán nga tò asenan se kuwe-kei ke tee se ndɔgé ɓat tede kɔi dooge kade rai kule kêm ndɔr nduu’t le’n bè. 2E ɔje se de sile karé kêm ndɔ karé. Loo ke njékulege ndigi se’n dè’t ɓá ɓaa, è ule se de kêm ndɔr nduu’t le’n. 3E tel unde loo tee nata se kàde ke jisɔ-jimi ɓaa, è an njé ke rang ndai ndá-loo’t karè anje ra kule. 4E ede de ede nè: «Sei géa, ɔti awi kêm ndɔr nduu’t le’m ɓaa, m’a m’uge sei se go rebe’n.»Dooge nè ɔti awi kuwe tɔ. 5Kuwe-kei nè nga tel unde loo tee se kàde ke nda dann ɓee bɔp a, se kàde ke mute ke loo sɔlé a tɔ ɓaa, è inge dooge ke rang ule de ndɔrɔ go made dege’t ɓai. 6Sár kàde mi ke loo sɔlé, è unde loo tee kuwe ɓai. E inge dooge ke rang ndai ndá-loo’t anje ra kule ɓaa, è deje de ede nè: «Ké bain á sei ndai ndá-loo’t nè se ndɔgé sár ɗarinè nal ra kule wa?» 7Dé tel d’ede’n d’ede nè: «Doo karé bè ke njè kɔi jè kule’t goto.» Kuwe-kei nè nga ede de ede nè: «Sei géa, ɔti awi kêm ndɔr nduu’t le’m tɔ.»

8Loo ke kàde ur ɓá ɓaa, kuwe-kei ɓar paja le’n ede’n ede nè: «I ɓar njékulege uge de nar le de, unn gir dè njé ke reei gugu sár i tee’n dè njé ke reei desêin.» 9Njékulege ke reei se kàde mi ke loo sɔlé nga, nanan géa taa sile karé-karé. 10Njékulege ke desêin nga reei; ei giri kêm de’t titeke n’ayé kingei nar dum njé ke reei gugu. Nè ei géa ingei sile karé-karé tɔ. 11Loo taa sile karé’t nè nga, dé ɓar tà nyon-nyon dè kuwe-kei’t nè nga, 12d’ede nè: «Njé ke reei gugu nga rai kule ase kàde karé bere, nè i ra se de tite jé jè ke jè ra kule kum kàde’t se ndɔgé bere j’ɔr yàl-yàl.» 13Nè kuwe-kei nè nga ede njè ke karé dann de’t ede nè: «Made’m, m’banmi lé. Ké kété i ndigi se’m dè sile karé’t lé wa? 14I taa nar kuge dè ji ɔte aw. M’ndige le kade è ke ree gugu nga nyan ngain dum lei. 15Ké nyan kinge’m nga m’ase ra’n nyan titeke kêm’m ndige lé wa? Ké ra maje le’m nga i an ke nyan ke majelé tà kumi’t wa?» 16Titeke bè á njé ke gugu à teli k’ei njé ke kété a, njé ke kété à teli k’ei njé ke gugu a tɔ.

Jésu ede de njekon’t mute tà kwei se kunde loo tee le’n dann njé ke koo’t

(An-in Marc 10.32-34; Luc 18.31-34 tɔ)

17Loo ke Jésu à aw ke kêm ɓee-bò ke Jérusalem ɓaa, è ɓar njékuwe-girnge dɔg-gidé-joo gai rann’t. E ede de rebe ede nè:

18– An-in! j’à j’awi ke Jérusalem. Man ke m’ee Ngonn doo nga, d’a d’uwe’m kule’m ji maw njékuje nyan-mesege’t se njéndang magtubge le kade gangi tà yo dèm’t. 19Dé nè nga, d’a d’in se’m ke kété kule’m ji dooge ke geri Nube lé le kade ulei mbe dèm’t. A undei man se ndêin a, à ɓeri man kàde kage-ke-dese’t a tɔ. Nè ndɔ ke njèkon’t mute ɓaa, man m’unde loo tee dann njé ke koo’t.

Kon ngann le Zébédée deje nyan tede le ngann’n

(An-in Marc 10.35-45 tɔ)

20Kon Jacques se Jean ngann le Zébédée ree se de ra Jésu’t. E ɔse keje’n nanga non Jésu’t le deje’n nyan karé. 21Jésu deje kon ngannge nè nga ede nè:

– Ké ri á i ndige wa?

E tel ile Jésu dè’t ede nè:

– Ngann’m ke joo nè nga, unn ndui ade njé ke karé ndi dè jikoin’t a, ade è ke karé ndi dè jigeli’t a tɔ kêm ɓeekon’t lei.

22Jésu tel ile de dè’t ede nè:

– Nyan ke sei i deji nga, i geri loo’n lé. Nyantosowur ke Nube à ade ra’m nga, ké a asi kade rai sei se’m tɔ wa?

Dé tel d’ile Jésu dè’t d’ede nè:

– Oiyo, j’à j’ase kade ra jè sei kuwe.

Jésu tel ile de dè’t ede nè:

23– Nyantosowur ke Nube à ade ra’m nga, à ra sei se’m kuwe. Nè tà ke ɔje dè ndi dè jikonm’t éké dè jigelm’t nga, è tà le’m lé. Loo nè nga, njé ke Bɔ’m uwe dè nja ɔje’n dè de á d’a d’inge.

24Loo ke gute njékuwe-gir-Jésuge ke dɔg ooi tà nè nga bè ɓaa, kêm de on de dè ngakon nange ke joo nga. 25Nè Jésu ɓar de ade reei rann’t ede de ede nè:

– Njé ke geri Nube lé nga, sei geri titeke ngarge le de on-in de njanm-njanm ade dooge ke bòge géa ndii dè de’t ndeĵ a tɔ. 26Nè sei nga, gar-gar à è titeke bè dann si’t lé. Nanan ke ndige le k’ee ngawtà si ɓaa, maje kade tel ra’n ke ngonn njèkule le si. 27Nanan ke ndige le k’ee ngawtà si ɓaa, maje kade tel ra’n ke ɓer le si. 28E titeke bè á man ke m’ee Ngonn doo nga, m’ree’n dè nang nè. M’ree le kade dooge ei ngann njékulege le’m lé, nè m’ree tede le k’ee ngonn njèkule le dooge a, le kinye ra’m kade yo tede le kuge’n dè de a tɔ.

Jésu ade kum njékumtɔge joo an loo

(An-in Marc 10.46-52; Luc 18.35-43 tɔ)

29Loo ke Jésu se njékuwe-girnge undei loo kêm ɓee-bò ke Jéricho teei ɓaa, kosdoo-bulege ndolèi go Jésu. 30An! njékumtɔge joo ndii nang ngang rebe’t. Ei ooi titeke Jésu à dese le kaw ɓaa, ei tami tà se ndu de ke bòi edi nè:

– Kɔkrɔ karè, Kuwe ɓee, Ngonnkà David, an kumtondoo le jé.

31Doobulege in-in se de le kade ebi’t. Nè dé tel dé tam se ndu de ke bòi beng ke kété-kété d’ede nè:

– Kɔkrɔ karè, Kuwe-ɓee, Ngonnkà David, an kumtondoo le jé kuwe tɔg.

32Jésu tel nda nang gek, è ɓar de rann’t deje de ede nè:

– Ké ri á sei ndigi kade m’ra m’ade sei wa?

33Dé tel d’ile’n dè’t d’ede nè:

– Kuwe-ɓee, maje kade ade kum jé tel an loo.

34Jésu an kumtondoo le njékumtɔge ade ule ji’n ɔde’n kum de. Ke loon’t nè kuwe, kum de tel an loo njai-njai. Dé liger lagr-lagr go Jésu’t.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index