Formulaire de recherche

Luc 20

Njékɔr non juipge deji Jésu ké nan unn ndu’n ade’n kade ndó’n dooge nyan wa?

(An-in Matt 21.23-27; Marc 11.27-33 tɔ)

1Ndɔ karé bè, Jésu ndi ndó dooge nyan a, ile mber Tà ke Maje kêm kei le Nube a tɔ. Maw njékuje nyan-mesege se njékɔrgir gute-nduge undei loo teei pan se dooge ke kum de unju ɓaa, ei deji Jésu edi nè:

2– Ede jè, ké tɔgmong ke bain á i ra’n nyange nè nga wa? Ké nan á unn ndu’n adi kade i ra nyange nè nga titeke bè wa?

3Jésu tel ile de dè’t ede nè:

– Man géa, m’a m’deje sei tà karé tɔ. Edi man. 4Ké nan á unn ndu’n ade Jean kété á ule’n dooge manné njonm wa? Ké ndukunn nè nga in ra Nube’t éké in ra dooge ke dè nang nè karè wa?

5Nè dé kɔte nan tà dann de’t d’ede nè:

– Ke nè á jè tami j’edi nè ndukunn nè nga in ra Nube’t ɓaa, n’a n’tel deje jéi kede nè: «A ɓaa ké bain á sei taai tà le Jean nga lé wa?» 6Ke nè á jè tami j’edi nè: «Ndukunn nè nga in ra dooge ke dè nang nè karè» ɓaa, dooge malang à tilei jéi se kuberi her tɔli jèi, tede dooge malang geri kêm de’t mbak titeke Jean è njèribe-dè-tà ke tà Nube’t.

7Gir’n ke nè á d’ile’n Jésu dè’t d’ede nè:

– Jè ger doo ke njèkunn ndu’n kade Jean ule’n dooge manné njonm nga lé.

8Jésu tel ede de ede nè:

– A ɓaa man géa, m’a m’ede sei doo ke njèkunn ndu’n kade m’ra’n nyange nè ndan lé tɔ.

Jésu ɔr sertà le njérakule ndɔr nduuge ke tɔli ngonn le kuwe de

(An-in Matt 21.33-46; Marc 12.1-12 tɔ)

9Go’t gugu Jésu unn sertà nè ede dooge ede nè:

– Doo karè bè uwe ndɔr nduu. E ɓar njéra kulege um kule’n ji de’t ɓaa, è inye ɓee le’n aw ɓeekon ke rang’t ade kur’n heb ɗak. 10Loo ke ndɔ kuje kann nduu ase ɓaa, è ɔr ngonn njèndi le’n ule’n ra de’t ede nè: «Adi man kann nduu ke le’m ke ɔje dè’m.» Nè njéra kule kêm ndɔr nduu’t in-in ke ra ngonn njèndi’t nè tundei a, rɔi adi tel ji’n karè ɗáng-ɗáng. 11Kuwe-ndɔr nduu nè nga tel ɔse ngonn njèndi le’n ke rang ule’n ra de’t ɓai. Nè njéra kule kêm ndɔr nduu’t in-in se ngonn njèndi nè ilei rasɔl dènn’t tundei a, rɔi nin ade tel ji’n karè ɗáng-ɗáng tite made’n ke kété taɓai. 12E ɔr ngonn njèndi ke njèkon’t mute ule’n ra de’t kuwe ɓai. Dé njéra kule kêm ndɔr nduu’t nè nga d’in se ngonn njèndi nè dé tunde’n ngain d’ade’n dò, dé ndɔr’n d’ile’n ngang loo’t nata. 13Loo ke kuwe-ndɔr nduu nè an bè ɓaa, è deje ra’n ede nè: «Ké ri á m’a ra wa?» E tam kêmn’t ede nè: «M’a m’ule se ngonn kêm’m ke m’tár’n kuwe tá ta. Loo ke d’a d’an’n ɓaa, bainléa d’a d’ile koje dènn’t.» 14Nè loo ke njéra kule kêm ndɔr nduu’t nè nga an-in nin ɓaa, ei unni gir kɔti nan tà edi nè: «An-in! njèkɔi nyan-ndube ke ndɔ ke rang nga aw nè. I reei ade jè tɔlii ɓaa, ndɔr nduu nè nga à tel k’ee nyan-ndube le jéi jèi kuwe.» 15Loo ke dé tam bè ɓá ɓaa, d’in ke rann’t d’uwe’n dé ndɔr’n d’aw se’n ngang loo’t nata, dé tɔl’n kɔke. Ké ri á kuwe-ndɔr nduu nè à ra se dooge nè nga ɗarinè ta wa? 16E à aw se ra’n kêm ndɔr nduu’t le kade dé tɔl njéra kulege ke kété kɔke. Taɓai è à um kule’n ji njé ke rang’t le kade d’an dè sêw-sêw.

Loo ke dooge ooi tà nè nga bè ɓaa, ei tami edi nè:

– Ḿ-m̀, nyan ke bè à tee ndan lé.

17Nè Jésu mer de an de gerer ɓaa deje ede nè:

– A ɓaa tà ke jè tutei kêm Magtub’t le Nube ke tam ede nè:

«Kuberi her ke njékunde keige ilei piring kɔke nga,

tel kuberi her ke njèkade loo rɔte dè kum kei ndi tà nan’t maje» nga,

ké gir’n ke get è ri wa?

18Nanan ke oso dè kuberi her’t nè nga ɓaa, ra’n à tête ɗêk-ɗêk. Nanan ke kuberi her nè oso dènn’t ɓaa, à yide’n nduju reend-reend a tɔ.

19Njékɔrgir gute-nduge se maw njékuje nyan-mesege sangi rebe le kade d’uwe Jésu ke loon’t nè, nè ei ɓeli kum dooge. Ei geri se kêm de mbak titeke tà ke è tam nè nga ɔje dè de n’ei kuwe.

Nyan ke ɔje dè Nube se nyan ke ɔje dè César

(An-in Matt 22.15-22; Marc 12.13-17 tɔ)

20Unn gir kêm ndɔn’t nè nga, njékɔrgir gute-nduge se maw njékuje nyan-mesege an-in dè Jésu dɔ-dɔ. Dé ndige le kule’n ji tɔgmong’t le César, ngar ke bò ke ɓeekon ke Rome, le kade gangtà dènn’t. Gir’n ke nè á d’ɔr’n dooge ke njéra gosge se go ngein d’uge de se nar le kade ndoin tà Jésu se tà deje. 21Njéra gosge nè nga deji Jésu edi nè:

– Njèndó dooge nyan, jè ger titeke tà tami se nyan ke i ndó dooge è se dè naje’n kuwe. Jè ger mbak titeke i ndête kum doo karé bè tede nyankinge’n éké girkoje le’n lé. Nè tà ke i ndó dooge ɔje dè rebe ndikumgajer le Nube nga è ngarankum tà kuwe. 22Jè deji le kade ede jè, ké gute-ndu le jé inye loo ade jè le kade j’ade tir ngar César éké ɔge jè kade’n tir wa?

23Nè Jésu ger loo kede-gos le de mbak ɓaa, è tel deje de ede nè:

24– I tɔji man sile karé adi m’an. Ké dè nan éké ri nan á dé ndang tutu wa?

Dé d’ile’n dè’t d’ede nè:

– Dè doo ke dé ndang tutu nga, è dè César a, ri doo ke dé ndang tutu nga géa, è ri César a tɔ.

25Jésu tel ede de ede nè:

– Né è bè ɓaa, adi ngar César nyan ke ɔje dè ngar César a, adi Nube nyan ke ɔje dè Nube a tɔ.

26Dé d’ase kuwe’n se tà dè tàge le’n ke è tam non kosdooge nè nga lé. Dé tel tam tà karé ke rang gugu lé tede tà ke Jésu ede de nè nga ade tà ige de sêl.

Nyan ke à tee ndɔ kunde loo tee’t le njé ke koo

(An-in Matt 22.23-33; Marc 12.18-27 tɔ)

27Juipge ke nange ke dé ɓar de Saddusienge reei ingei Jésu. Saddusienge nga, ei njé tam kede nè: doo à kunde loo tee dann njé ke koo’t ndan lé. Dé d’ede’n d’ede nè:

28– Njèndó dooge nyan, Moise ndang tà nè ade jéi ede nè: «Loo ke dingem se dinye taai nan nè oji ngonn lé ɓai á dingem wei ɓaa, maje kade ngokon’n ke ndêin taa dinye nè unde’n gute ngokon’n ke wei.» 29Kété ngakon nange ji sejimute ndii tutu. E ke ngatɔg le de taa dinye nè è wei anje koje ngonn. 30Ngokon’n ke girn’t taa dinye nè nga tɔ, nè è géa wei anje koje ngonn tɔ. 31Ngokon de ke njèkon de’t mute taa dinye nè gute de’t. Nè è géa wei mbeng kɔke anje koje ngonn tɔ. Titeke bè á, dé malang dé taa dinye nè nga d’ade nan gute-gute nal koje’n ngonn. 32Loo tɔl tà’n ɓaa, dinye nè nga géa wei tɔ. 33I njèndó dooge nyan, jè deji le kade ede jè ndàt, loo ke dooge à undei loo teei dann njé ke koo’t nga, ké nan á è ngaw dinye nè ke get wa? Tede dé ji sejimute mbak dé taa’n ke dinye le de.

34Jésu tel ile de dè’t ede nè:

– Dingemge se dinyege taai nan éké d’ade taai nan loo ke ndii kumgajer ɓai. 35Nè dooge ke d’an de asikum kundei loo teei dann njé ke koo’t kawi loo ndikumgajer’t sár se non ndɔ ke rang nga, d’a taa nan lé. 36Yo asekum ɓar ri de gugu lé ta tede à tooi asinan se dooge ke danrán bè. Loo ke ei undei loo teei dann njé ke koo’t ɓá ɓaa, ei ngannge le Nube kuwe. 37Tà ke ɔje dè kunde-loo-tee le dooge dann njé ke koo’t nga, ndɔ ke Moise ɔr gir kété loo ke è an’n por dè ngonn kage ngarr’t. Gir’n ke nè á è ɓar’n «Kuwe-ɓee Nube le Abraham se Isaac se Jacob.» 38Nube nga è Nube le njé ke weii lé, nè è Nube le njé ke ndii kumgajer tede Abraham se Isaac se Jacob, ei mbak ei dooge ke ndii kumgajer tàkum Nube’t.

39Njé ke nange ei njékɔrgir gute-nduge unni tà tami edi nè:

– Njèndó dooge nyan, i ger kile de dè’t maje ngain.

40Unn gir kêm ndɔn’t nè nga, doo karé géa ndige le tel deje Jésu tà gugu lé ta.

Jésu ndó de titeke Messie è Kuwe-ɓee le ngar David

(An-in Matt 22.41-46; Marc 12.35-37 tɔ)

41Jésu deje de ede nè:

– Ké bain á dé tam d’ede nè: Messie nga è ngonnkà ngar David wa? 42E ngar David géa tam kêm Magtub pa’t ede nè:

«Kuwe-ɓee Nube ede Kuwe-ɓee le’m ede nè:

I ndi dè jikonm’t.

43Kêm ndɔn’t nè nga, m’a tel njébange lei

ke nyan-sure-nja kum lei.»

44Ngar David géa ɓar Messie ke Kuwe-ɓee le’n. A ɓaa ké Kuwe-ɓee le ngar David asekum tel k’ee ngonnkà’n titeke bain taɓai wa?

I ndaji nyanra le njékɔrgir gute-nduge lé

45Kosdoo-bulege malang ndii uri mbi de tchên ooi tà le Jésu ɓaa, è ede njékuwe-girnge tàkum de’t malang ede nè:

46– Kêm si dè ra si’t nè a kin-in ndaji nyanra le njékɔrgir gute-nduge. Dé nga, dé tule kubuge ke bòi yul-yul ringe’n á è ranel le de a, dé ndige kade dooge neri de ndá-loo kaskoge’t a tɔ. Dé ndige ndi kété non dooge’t kêm kei kebe nan’t a, loo ke dé ɓar de loo ra nan’t géa, dé reen dè loo ke kété non dooge’t a tɔ. 47Nè kêl karé dé njétoso kêm kei le njékei-kingege koto nyange le de ndát-ndát a tɔ. D’ɔje tà se Nube d’ade kur de heb ɗak le taa’n kum dooge. Dé nè nga tà ke d’a gang dè de’t ndɔ gangtà’t nga à dum dè le dooge ke rang malang.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index