Formulaire de recherche

Genesis 10

1A‑nis is iad sin ginealaichean mic Nòah, Sem, Ham, agus Iàphet: agus rugadh dhaibh mic an dèidh na dìle.

2Mic Iàpheit; Gomer, agus Magog, agus Madai, agus Iabhan, agus Tubal, agus Mesech, agus Tiras.

3Agus mic Ghomeir; Ascenas, agus Riphat, agus Togarmah.

4Agus mic Iabhain; Elisa, agus Tarsis, Citim, agus Dodanim.

5Leo sin roinneadh eileanan nan cinneach nan tìrean fhèin; gach aon a rèir a theanga, a rèir an teaghlaichean, nan cinnich.

6Agus mic Ham: Cus, agus Midsraim, agus Phut, agus Canàan.

7Agus mic Chuis: Sèba, agus Habhilah, agus Sabtah, agus Raamah; agus Sabtecha: agus mic Raamah: Sèba, agus Dedan.

8Agus ghin Cus Nimrod: thòisich esan air a bhith cumhachdach anns an talamh.

9Bha e na shealgair cumhachdach an làthair an Tighearna: uime sin theirear, Amhail mar Nimrod, an sealgair cumhachdach an làthair an Tighearna.

10Agus b’e toiseach a rìoghachd Bàbel, agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann an tìr Shinair.

11As an tìr sin chaidh a‑mach Asur, agus thog e Ninebheh, agus baile Rehobot, agus Calah,

12Agus Resen eadar Ninebheh agus Calah: is baile mòr sin.

13Agus ghin Midsraim Ludim, agus Anamim, agus Lehabim, agus Naphtuhim,

14Agus Patrusim, agus Casluhim (on tàinig a‑mach Philistim), agus Caphtorim.

15Agus ghin Canàan Sìdon a chiad-ghin, agus Het,

16Agus an t‑Iebusach, agus an t‑Amorach, agus an Girgasach,

17Agus an t‑Hibheach, agus an t‑Harcach, agus an Sineach,

18Agus an t‑Arbhadach, agus an Semàrach, agus an t‑Hamatach: agus na dhèidh sin sgaoileadh a‑mach teaghlaichean nan Canàanach.

19Agus bha crìoch nan Canàanach o Shìdon, mar a thig thu gu Gèrar, gu ruig Gadsa, mar a thèid thu gu Sòdom agus Gomorrah, agus Admah, agus Seboim gu ruig Lasa.

20Is iad sin mic Ham, a rèir an teaghlaichean, a rèir an teangannan, nan tìrean, agus nan cinnich.

21Agus do Shem fhèin mar an ceudna, athair chloinn Ebair uile, bràthair Iapheit a bu shine, rugadh clann.

22Clann Sheim: Elam, agus Asur, agus Arphacsad, agus Lud, agus Aram.

23Agus clann Araim: Uds, agus Hul, agus Geter, agus Mas.

24Agus ghin Arphacsad Salah; agus ghin Salah Eber.

25Agus do Eber rugadh dithis mhac: b’e ainm aoin dhiubh Peleg; oir na làithean-san roinneadh an talamh; agus b’e ainm a bhràthar Ioctan.

26Agus ghin Ioctan Almodad, agus Seleph, agus Hadsar-mabhet, agus Ierah,

27Agus Hadoram, agus Udsal, agus Diclah,

28Agus Obal, agus Abimael, agus Sèba,

29Agus Ophir, agus Habhilah, agus Iobab: b’iad sin uile mic Ioctain.

30Agus bha an àite-còmhnaidh o Mhesa, mar a thèid thu gu Sephar, beinn anns an àird an ear.

31Is iad sin mic Sheim, a rèir an teaghlaichean, a rèir an teangannan, nan tìrean, a rèir an cinneach.

32Is iad sin teaghlaichean mic Nòah, a rèir an ginealaichean, nan cinnich: agus leo sin roinneadh na cinnich anns an talamh an dèidh na dìle.

Am Bìoball Gàidhlig 1992

© Comann Bhìoball na h-Alba 1992, 2017
© Scottish Bible Society 1992, 2017

More Info | Version Index