Formulaire de recherche

Matayo ma Peba 6:32

32Mop nokɨp God ma obagɨki kesa rɨgap ɨnsimemb odede komkesa gasa oraka eyenanj. Ajɨ wa B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton wumɨr e da wɨn b'ogla ɨnsimemb gasa tengaenenindam gowukoi wɨmenam.