Formulaire de recherche

Mak ma Peba 10:11

11Sɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Yet ra ti konggand bondɨk tomɨny dɨde kwa yɨpa b'enga kongga tokas ti konggam, sɨ ton gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle e omnɨka iyeny ɨtomb sisɨl kongga kɨma. Onggɨt gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle ke, ton naskanyam konggand negɨr mɨle e omnɨka wiyenainy.