Formulaire de recherche

Yoan ma Peba 18

Yesund Usunatam

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Re ket Yesu yɨr opmita seg awonj, Ton ket Tina b'auyaena rɨga kɨma wuwonj Kidron paga yɨpa tab wa. Ɨ ademb de yɨpa sopapu yɨbnonj, sɨ Ton Tina b'auyaena rɨga kɨma onggɨt sopapu wɨngɨr wa wuwonj. 2Ɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma ademb de wɨn ke b'atabɨkenento. Sɨ onggɨt penaemb Yudas yet re Tin tɨb yiyonj, toda kwa wumɨr na yɨbnonj ɨtemb pɨpmet. 3Sɨ Yudas yɨpa geja rɨga bobo dɨde nɨnda yɨnamet yɨr ɨpka rɨga akasinonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke dɨde Parisai rɨga wa pɨlke. Seg ton ket lampa ɨ ngaya dɨde ipowa gasa kɨma onggɨt pɨpmet wa wuwonj. 4Sɨ Yesu re kea wumɨr yokatonj komkesa mɨle rɨnsim ra Ti pɨlɨnd taukanj. Sɨ Ton wɨp wa b'ɨsonkitonj dɨde ket ten arkisinonj da, “Yena wɨn oraka iya?” 5Ɨ ton mɨra yomno da, “Najaret tunggam Yesu.” Sɨ Yesu ten amninonj da, “Ɨtenemb Kon.” Ɨ Ti tɨb iyoyam Yudas toda omanda onyiti yɨbnonj. 6Ɨ re Yesu ten amninonj da, “Ɨtenemb Kon,” ton ket kaknyakaknya gurgur ɨtekto dɨde ket gou wa sap otekto. 7Sɨ Yesu b'usaya ten arkisinonj da, “Yena wɨn oraka iya?” Ɨ ton ket yomno da, “Najaret tunggam Yesu.” 8Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kon ke kɨm ninjɨn da, ‘Ɨtenemb Kon.’ Sɨ rada wɨn Kena oraka niyenya, sɨ opimemb Koina rɨga wou.” 9Sɨ nangga pena Yesu odede yindonj re nok mana da ɨtemb yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re ton yopulitonj da, “Kon makwa ke yɨpa yɨdamkismɨn towa wɨngɨrɨnd rɨna re Man Kor nokainot.” 10Ɨ Simon Petrom re kea giri yɨbnawonj. Sɨ ton ket giri yɨtrɨngatonj dɨde ket yingawonj yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨgam pɨlɨnd ɨ dɨde ket tina yɨmjog ke yɨpya rom yɨpmarkitawonj. Ɨ ɨtemb wɨko rɨgamna nyɨ re Malkot. 11Seg Yesu ket Petrond yɨswangonj da, “Giri yupungite tina metkak wa! Rɨngma, ma ma ɨta Kon onaen onggɨtyam b'ɨdgotnena kapo rɨna re Kor B'u nokawonj?”

Annasɨmna B'ɨsagɨka Yesum gatab

(Mat 26:57-58; Mak 14:53-54; Luk 22:54)

12Seg ket geja rɨga bobo dɨde towa wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam ɨ dɨde Ju rɨga waina yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap Yesund yɨmɨnd yusunato dɨde ket Tin yɨjobɨko. 13Seg ton naska ket Yesund yiyo de Annam pɨlwa. Nokɨp ton re Kayapamna jeam na yɨbnonj. Ɨ Kayapa re onggɨt kemagɨnd yɨna mopyam sɨ rɨga na yɨbnonj. 14Ɨ kwa Kayapatemb jɨ rɨga yet re Ju rɨga ugoinonj da, “Sɨ ɨtemb re b'ogɨljog emb jɨ ra yɨpa rɨgat uj okas komkesa Ju rɨga map.”

Petromna Oena gatab Yɨt

(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15Ɨ Simon Petro dɨde yɨpa Yesumna b'auyaena rɨga Yesund yɨmta yundokonda. Ɨtemb b'auyaena rɨga re yɨna mopyam sɨ rɨgam wumɨr na yɨbnonj. Sɨ ton kea ket Yesu kɨma b'ɨgaronj onggɨtyam yɨna mopyam sɨ rɨgamna met kara wɨngɨr wa. 16Ajɨ Petro re onyiti na yɨbnonj kara bau ke. Sɨ onggɨt penaemb onggɨtyam b'auyaena rɨga yet re yɨna mopyam sɨ rɨgam wumɨr yɨbnonj, ton kara mora wa ɨtendonj dɨde ket mora yɨr ɨpka konggand yɨt womnonj Petrond ɨgaram. 17Ɨ re ton Petrond wɨngɨr wa yiyonj, mora yɨr ɨpka wɨko konggat Petrond yomnonj da, “Ma madaka onggɨt rɨgamna yɨpa b'auyaena rɨga et?” Sɨ ton womnonj da, “Nayɨ, ma Kon ton ten.” 18Ɨ wɨko rɨga dɨde yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap wul yɨtano gɨbɨl map. Ɨ ton ket gɨbɨl b'ɨrnɨto. Ɨ Petro daka re omanda ton kɨma onyiti gɨbɨl b'ɨrnand yɨbnonj.

Mopyam Sɨ Rɨgamna B'ɨsagɨka Yesum gatab

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19Ɨ yɨna mopyam sɨ rɨgat ket Yesund yerkitonj Tina b'auyaena rɨga gatab dɨde Tina ouyaena gatab. 20Sɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Kon ke gowukoi rɨga wa wɨpɨnd pɨta kɨpɨnd apurenenainond. Ɨ Kon ita wɨnɨnd meraina yɨr opmitenapu met nata dɨde yɨnamet aband rɨga auyaeneninond rɨkɨnd re komkesa Ju rɨga b'atabɨkenento. Sɨ Kon maka nangga wɨgawɨga yɨt na apureneninond. 21Sɨ nangga pae man Kor pɨlɨnd b'ɨgekita yoramisɨt? Sɨ man tena arkenine yepiya re Ken nutkundeno nanggamog yɨt na Kon ten amneninond. Sɨ yɨr de, ton wumɨrjog im wekeny nangga na re Kon apureninond.” 22Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, yɨnamet yɨr ɨpka rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat yet re Ti wusɨnd onyiti yɨbnonj, ton Yesund ana yɨpokitonj. Ɨ ton ket wɨp sɨngba kɨma Yesund yomnonj da, “Ma man odede wɨp yɨt kae yɨna mopyam sɨ rɨgand yɨt ɨsmonggaet?” 23Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Rada ke Kon negɨr yɨt yopulisɨn, man b'ogla yɨr ungata yɨt minde onggɨt negɨr yɨt gatab! Ajɨ rada Kon ɨmɨnjog yɨt e yopulisɨn, sɨ nangga pena man Ken nonganjɨt?” 24Sɨ onggɨt penaemb Anna Tin dɨdea yɨm ɨjobɨki yɨtmɨkitonj de yɨna mopyam sɨ rɨga Kayapam pɨlwa.

Petromna B'usaya Oena gatab Yɨt

(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25Ɨ re Simon Petro onyiti gɨbɨl b'ɨrnand yɨbnonj, nɨnda rɨgap tin yerkito da, “Ma mada yɨpa Tina b'auyaena rɨga et?” Ɨ ton ket b'aenonj da, “Nayɨ, ma kon ton ten.” 26Ɨ omanda yɨpa mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨga yɨbnonj. Ɨ ton re onggɨt kus rɨga na yena re Petro yɨpya rom yɨpmarkitonj. Sɨ ton Petrond yomnonj da, “Ma ke kon men yɨr mongen kɨm re man Ton kɨma mɨbnyɨt de sopapu wa?” 27Sɨ Petro b'usaya ket b'aenonj, ɨ odenja ket pauro ara yikenonj.

Pilatomna B'ɨsagɨka Yesum gatab

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Seg ket Ju rɨgap Yesund Kayapam pɨlke yiyo de Roma gabmani mopyam rɨga Pilatomna wɨkopu met wa. Sɨ ɨtemb mɨle aukonj re sɨtawarjog natemb. Ɨ Ju rɨga maka onggɨtyam Roma gabmani mopyam rɨgamna wɨkopu met wa b'ɨgarkɨto, nokɨp ton ma singi na kɨl taukanj, nokɨm da ɨdenat ket ton kɨlkesand Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam owi. 29Sɨ onggɨt penaemb Pilato bau wa opendonj towa pɨlwa, ɨ ket ten arkisinonj da, “Wɨn nangga mop pae onggɨt rɨgand kot wa oramitam iya?” 30Ɨ ton ket tin yɨsmonggawo da, “Rako onggɨt rɨgat maka negɨrjog mɨle omnɨka rɨga yɨbɨm, sɨn ma rako Tin iyu mor pɨlwa kot omnɨkam.” 31Sɨ ket Pilato ten amninonj da, “Wɨn walenggyam Tin yiya dɨde ket waina gog ke Ti pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle yomnɨka!” Ɨ Ju rɨgap ket tin daka yomno da, “Sowa pɨlɨnd awɨr e ingawam danda yɨbɨm rɨga ongandam.” 32Sɨ nangga pena onggɨtyam mɨle aukonj re nok mana da ɨdenat Yesu ma onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re Ton naska kana wumɨr amninonj rɨdede wɨp kae Ton uj okas. 33Sɨ Pilato b'usaya tina wɨkopu met wɨngɨr wa b'ɨgaronj dɨde ket Yesund ara yemokonj ɨ ket yomnonj da, “Ma Man Ju rɨga waina king et?” 34Sɨ Yesu ket tin yerkitonj da, “Sɨ man moinajog nony kae mindenyɨt o mɨnda nɨnda rɨgapiya men odede wumɨr momnenyi Kor gatab?” 35Ɨ Pilato daka Yesund yerkitonj da, “Ma Man ɨja e nony aet da kon Ju rɨga en? Moina Ju yɨtam rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgapiya Men mitiyi kor pɨlwa kot omnɨkam. Sɨ nangga negɨrjog mɨle na Man yomnɨkmɨt?” 36Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “Koina wɨp omnenapu kantri re ma onggɨt gowukoi kae. Rako da Koina kantri onggɨt gowukoi kae, keako Koina yɨr ɨpka rɨgap Ju rɨga epouranj Ken ɨrmekam, nokɨm da ɨdenat ton maka Ken mor pɨlwa nii. Ajɨ Koina wɨp omnenapu kantri re ma onggɨt gowukoi kae.” 37Sɨ Pilato ket Yesund yomnonj da, “Sɨ man molenggyam king e b'agenaet?” Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Man kemb minjɨt da Kon re king en. Sɨ Kon onggɨt mana pɨta awond dɨde onggɨt mana Kon netkond onggɨt gowukoi wa, nokɨm da ɨdenat Kon yɨr ungata yɨt tapureninyɨn ɨmɨnjog yɨtkak gatab. Sɨ komkesa rɨga yepim re onggɨt ɨmɨnjog yɨtkak tabɨnd wekeny, ton opima Koina nonykok utkundenyi.” 38Ɨ Pilato ket Yesund yomnonj da, “Nangga e jɨ ɨmɨnjog yɨtkak?”

Ɨ ton ket onggɨtyam yɨt seg ke b'usaya bau wa opendonj Ju rɨga wa pɨlwa dɨde ket ten amninonj da, “Kon maka nanggamog negɨr mɨle na yodaraen Ti pɨlɨnd. 39Ɨ ɨta jɨ wa yɨpa kesam owabɨnti mɨle ebnau da kon yɨpa sɨbɨbmet rɨga openjɨn wanɨm waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd. Sɨ rɨngma, ma wɨn singi im kon Ju rɨga wa king openjɨn wanɨm?” 40Ajɨ Ju rɨgap unena kɨma ognento da, “Goro onggɨt Rɨgand, ajɨ Baraba na!” Sɨ Baraba re yɨpa raskol rɨga na yɨbnonj.