Formulaire de recherche

Ɨtaikena Peba 7:58

58Ɨ ton ket tin yokato dɨde ɨgonyɨgony yiyo dea ta onggɨt taun bau wa, ɨ ket yɨskanto. Ɨ ket b'anygɨnena yɨr ungatayam rɨgap towaina kobɨrgɨm aramkɨto yɨpa sisɨl rɨga nyɨ da Saul, tina pɨs wɨpɨnd Stepanond ɨdrɨka gatab yɨr ungata mɨle omnɨkam dɨde ket tonpiyamb naska gɨmokɨp b'ɨskento, ngɨrpu rɨgap gɨmokɨp ke yɨdrɨko.