Formulaire de recherche

Dal 89

Hakilijigiko

1- Eziraka Etan ka dɔnkili.

2Ne bena Masaba ka koɲuman fɔ dɔnkili la tuma bɛɛ.

Ne bena e ka kantigiya fɔ waati nata mɔgɔw ye.

3Ne ko e ka ɲumanya ye tuma bɛɛ koo ye,

e b'i ka kantigiya yira sankolo la.

4Ele Masaba tun y'a fɔ

ko i y'i daa di i ka mɔgɔwolomanin ma,

ko i y'a fɔ k'a gwɛlɛya i ka baarakɛla Dawuda ye.

5- Ko i ben'a kɔmɔgɔw sigi tuma bɛɛ a ka masasigilan kan.

Ko i ben'a ka masasigilan sabati waati nata mɔgɔw cɛma.

6Masaba, sankolo b'i tanura i ka kabakow kosɔn.

E ka kantigiya fana be fɔra i ka jama cɛma.

7Jɔn le be se k'a yɛrɛ suma ni Masaba ye

sanfɛ yɔrɔ la yen?

Sankololafɛnw cɛma, jɔn le be i ko Masaba?

8Ala ye siranyafɛn ye sankololafɛnw cɛma.

Siranyafɛn lo ka tɛmɛ a laminifɛnw bɛɛ kan.

9Masa Ala, Setigi, jɔn be se i ko ele?

E ye kantigi ye koo bɛɛ la.

10Ele le be se ka kɔgɔji lamagatɔ mara.

N'a be jikuru wili, ele le b'u jigi.

11Ele lo ye kɔgɔji kɔnɔ fɛnjugu nin nɔɔni k'a kɛ suu ye.

E y'i juguw jɛnsɛn i ka setigiya barika la.

12Sankolo y'i ta ye, dugukolo fana y'i ta ye.

Ele le ye diɲɛ n'a kɔnɔnafɛnw dan.

13Kɔgɔdugu ɲafan ni worodugu be yen ele barika la.

Nisɔndiya mankan be kɛ Tabɔri ni Ɛrɛmɔn kulu kan e kosɔn.

14Barika b'i bolo la haali,

fanga b'i tigɛ la dɛ.

E bolo kɔrɔtanin lo sanfɛ.

15Tilenninya ni kotilenninkɛ le y'i ka masaya juu sigiyɔrɔ ye.

Ɲumanya ni kantigiya be ye i ka kɛtaw bɛɛ la.

16Jama min b'i batocogo lɔn, olu dagamuna.

Olu bena to yeelen na ele Masaba ɲakɔrɔ.

17U bena nisɔndiya loon bɛɛ e barika la.

U bena wili e ka tilenninya kosɔn.

18Ele le ye an ka kunkɔrɔta sababu

an'an ka fanga sɔrɔyɔrɔ ye.

E ka ɲumanya barika la, an ye see sɔrɔ.

19Ele Masaba le b'an tangabaga woloma.

Ele Isirayɛli ka Ala senuman le b'an ka masacɛ sigi.

20Loon dɔ, i y'i yɛrɛ yira i ka jama na k'a fɔ ko:

«Ne ye cɛfari dɔ dɛmɛ,

ne ye kanbelen dɔ woloma jama cɛma ka boɲa l'a kan.

21- Ne ye n ka baarakɛla Dawuda sɔrɔ.

Ne y'a mɔ ni n ka tulu senuman ye.

22Ne bena ale lo dɛmɛ,

ne bena barika don ale lo la.

23Jugu tena se ka bali a la,

murutibaga tena se a kɔrɔ.

24Ne ben'a juguw halaki a ɲafɛ,

ne ben'a kɔniyabagaw gosi.

25Ne ben'a to kantigiya la ka koɲuman kɛ a ye.

Ne tɔgɔ kosɔn, a bena fanga sɔrɔ a ka masaya la.

26Ne ben'a kɛ kɔgɔji kuntigi ye,

a ka fangatigiya bena se baji ma.

27Ale bena ne wele ko:

‹N faa, n ka Ala, n kisikabakuru.›

28- Ne ben'a kɛ deen fɔlɔ ye,

a bena kɛ dugukolo kan masaw sanfɛ.

29Ne ka ɲumanya bena to a kan kudayi,

foyi tena yɛlɛma n ka layidu nin na.

30Ne bena to kɔmɔgɔ be sɔrɔ a fɛ tuma bɛɛ,

k'a kɛ a ka masaya be to yen kudayi i ko sankolo.

31N'a deenw banna ka ne ka sariya bato,

n'u ma taama ka kɛɲɛ ni ne ka fɔtaw ye,

32n'u ye ne ka kolatigɛninw cɛn,

n'u ye ne ka fɔtaw to yen,

33ne bena u ɲaa gwan u ka filiw kosɔn,

ne bena u sɛgɛn u ka kojugu kosɔn.

34Nga n tena n ka ɲumanya bɔ u kan,

n bena kɛ kantigi ye kudayi.

35Ne tena n ka bɛɛn cɛn.

Kuma min bɔra ne daa la, yɛlɛmani tena kɛ o la.

36Ne y'o fɔ k'a gwɛlɛya ka ban n yɛrɛ tɔgɔ la,

ne tena galon tigɛ Dawuda ye.

37Kɔmɔgɔ bena sɔrɔ a fɛ kudayi.

A ka masasigilan bena to ne ɲakɔrɔ i ko tile.

38A ka masaya bena sigi ka mɛn i ko kalo,

o seere kantigiman be sanfɛ.»

39Masaba, o bɛɛ n'a ta, i y'a bila, i y'a gwɛn.

I dimina i ka mɔgɔ wolomanin kɔrɔ.

40E tun ye layidu min ta i ka baarakɛla ye, i y'o cɛn.

I y'a kɛ a ka masafugulan benna duguma.

41E y'a ka dugu laminikogo ben,

e y'a ka yɔrɔ barikamanw cɛn.

42Tɛmɛbagaw y'a bololafɛnw soɲa,

a sigiɲɔgɔnw b'a dɔgɔyara.

43I y'a kɛ a juguw ye barika sɔrɔ,

a kɛlɛbagaw bɛɛ nisɔndiyara.

44I y'a kɛ a ka murujan te foyi ɲana tugu,

i m'a dɛmɛ kɛlɛ la.

45I y'a kɛ a ka boɲa tununa,

a ka masasigilan benna duguma.

46I y'a kɛ a ka kanbelenya waati ma jaɲa,

i y'a maloya kosɔbɛ.

47Masaba, e bena i yɛrɛ yira tuma jumɛn?

E ka dimi min ka fari i ko tasuma,

o bena ban tuma jumɛn?

48E hakili to ne la, mɔgɔ sako man gwɛlɛ.

I ye adamadenw dan janko u ka balo ka tila ka sa.

49Mɔgɔ jumɛn le be yen min te na sa?

Jɔn be se k'a nii tanga lahara taga ma?

50Matigi, i ka fɔlɔfɔlɔ koɲuman nunu be min?

E tun y'i daa di Dawuda ma koo min na ni kantigiya ye,

o be min?

51Matigi, u y'i ka baarakɛla dɔgɔya cogo min na,

i hakili to o la.

I hakili to a la fana

ko jama nin kunko be ne le kunna.

52Masaba, i hakili to a la ko e juguw ye n dɔgɔya.

U y'i ka mɔgɔwolomanin dɔgɔya a tɛmɛyɔrɔw la.

53Masaba ka tanu tuma bɛɛ!

Amiina yarabi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index