Formulaire de recherche

MAKABEW FƆLƆ 6

Antiyokusu naaninan ka saya

(Mak 2nan 1.11-17; 9; 10.9-11)

1Ka masacɛ Antiyokusi to sanfɛ maraw cɛtigɛ la, a y'a mɛn ko dugu dɔ be Pɛrɛsi, min tɔgɔ ko Elimayisi. O tɔgɔ tun bɔr'a ka nafolo, n'a ka warigwɛ, n'a ka sanu kosɔn. 2Nafolo caaman tun b'a ka jobon kɔnɔ: yɛrɛtangafɛn sanulaman dɔw tun be yen, ani nigɛdulokiw, ni kɛlɛkɛminanw. Maseduwani masacɛ Filipu deen Alɛkisandiri tun ye minan minw to yen, ale min tun kɛra girɛkiw ka masacɛ fɔlɔ ye. 3Antiyokusi tagara Elimayisi janko ka cogo ɲini ka dugu nin minɛ k'a nafolo cɛ, nga a ma se, bari dugu mɔgɔw tun y'o mɛn. 4U wilil'a kama k'a kɛlɛ. A hakili ɲagamina kosɔbɛ, a bolila ko a be kɔsegi Babilɔni. 5K'a to Pɛrɛsi jamana na, u nan'a fɔ a ye ko Zuda ser'a ka kɛlɛdenw kɔrɔ minw tun tagara Zuda mara la. 6Liziyasi tun tagara yen ni kɛlɛbolo barikaman ye, nga zuwifuw sera u kɔrɔ k'u halaki pepewu. Olu tun ye masacɛ ka kɛlɛdenw halaki. U tun ye kɛlɛkɛminanw, ni minan wɛrɛw, ani nafolo caaman minɛ kɛlɛden minw fɛ, o le tun ye barika don u la. 7Antiyokusi tun ye fɛnjugu min lɔ sarakabɔyɔrɔ kan Zeruzalɛmu, u tun y'o ci fana, k'u ka Ala ka yɔrɔ lamini ni kogojan ye i n'a fɔ a tun be cogo min na fɔlɔ la, k'o ɲɔgɔn kɛ Bɛtisuri fana, min kɛra masacɛ ka duguw dɔ ye.

8Masacɛ y'o kibaruya mɛn tuma min na, a fari fagara siranya fɛ, a hakili ɲagamina fɔɔ a banana ka la. A jigi tigɛra pewu, bari a tun b'a fɛ koo nin ka kɛ cogo min na, a ma kɛ ten. 9Farifaga nana juguya k'a la dilan kan tile damani. A y'a ye ko a bena sa tuma min na, 10a y'a ka mɔgɔsɔbɛw bɛɛ wele k'a fɔ u ye ko: «Sinɔgɔ tigɛra n ɲaa na, n dusu kasinin be kojugu. 11Ne ye n yɛrɛ ɲininga ko mun na tɔɔrɔba ye n sɔrɔ, ka n datugu i n'a fɔ fɔɲɔba? K'a sɔrɔ n tun ka ɲi, n koo tun ka di mɔgɔw ye n ka fanga waati la! 12Nga sisan, ne ye kojugu minw kɛ Zeruzalɛmu, n hakili jigira n'o ye. Minan sanulaman ni warigwɛlaman minw tun be o yɔrɔ la, ne y'olu bɛɛ ta, ani ka mɔgɔw ci ka taga Zuda mara mɔgɔw faga gwansan. 13Ne b'a lɔn k'o le kama, kojugu nunu ye ne sɔrɔ, ko ne bena sa jigitigɛ bolo jamana wɛrɛ la.»

14A ye mɔgɔ ci ka taga Filipu wele, min ye masacɛ ka mɔgɔsɔbɛw dɔ ye, k'a sigi mara bɛɛ kunna. 15A y'a ka masafugulan ni masafani, n'a bololanigɛ d'a ma, a be taamasiɲɛ la sɛbɛw kan ne min ye. O kɔ, a ko a k'a janto a dencɛ Antiyokusi la, k'a lamɔ, ani k'a labɛn ka kɛ masa ye. 16Girɛkiw ka masaya saan 149nan na, masacɛ Antiyokusi sara Pɛrɛsi jamana na. 17Liziyasi y'a banko mɛn tuma min na, a y'a deen Antiyokusi kɛ masa ye, a tun ye min lamɔ kabini a denmisɛn tuma. A ye tɔgɔ wɛrɛ l'a kan ko Epatɔri.k

Dugu yɔrɔ barikaman minɛko

18Isirayɛlidenw jugu minw tun be dugu yɔrɔ barikaman nin na, u tun be Isirayɛlidenw bali ka bɔ Alabatosoba yɔrɔ la. Tuma o tuma u tun be cogo bɛɛ ɲini ka kojugu kɛ u la, siya wɛrɛw barika tun be boɲa ten. 19Zuda tun y'a latigɛ ko a bena u halaki. A ye jama bɛɛ wele janko ka taga u datugu k'u kɛlɛ. 20Isirayɛlidenw ye ɲɔgɔn lajɛn k'o dugu lamini girɛkiw ka masaya saan 150nan na. U ye bonnikɛyɔrɔw lɔ, ka kɛlɛkɛwotoro dɔ wɛrɛw dilan. 21Nga u jugu dɔw sera ka bɔ. Isirayɛliden Alaɲasiranbali dɔw farala u kan 22ka ta'a fɔ masacɛ ye ko: «I bena kɔnɔni kɛ fɔɔ tuma jumɛn ka sɔrɔ ka wili ka kotilennin kɛ k'an balimaw dimi bɔ? 23Anw tun sɔnna ka baara kɛ i facɛ ye, k'a ka ciraw kɛ, ani k'a ka sariyaw bato. 24O le kosɔn, an fadenw kɛra an juguw ye. U ye dugu yɔrɔ barikaman koori. Ka fara o kan, u sera k'an ka mɔgɔ minw sɔrɔ, u y'olu faga, k'an bololafɛnw bɔsi. 25U bolo ma se an dama ma, u ye kɛlɛ kɛ n'i ka maraw bɛɛ ye fana. 26Sisan, u ye Zeruzalɛmu yɔrɔ barikaman lamini janko k'a minɛ. U ye barika don Alabatosoba la, ani Bɛtisuri la fana. 27N'i ma wili k'u bali sisan sisan, u bena o ɲɔgɔn kɛ tugu, i tena se k'u bali fana tugu.»

Antiyokusi duurunan be zuwifuw kɛlɛ

(Mak 2nan 13.1-17)

28Masacɛ Antiyokusi y'o mɛn tuma min na, a dimina. A y'a ka mɔgɔsɔbɛw bɛɛ lajɛn, n'a ka kɛlɛden sennatigiw kuntigi, ani a ka sotigiw kuntigiw. 29A ye kɛlɛden dɔw ta baara la ka bɔ jamana wɛrɛw la, ani dugukolodenninw na kɔgɔji cɛma. 30Kɛlɛden sennatigi mɔgɔ waa kɛmɛ (100 000), ni sotigi mɔgɔ waa mugan (20 000), ani kɛlɛkɛsama bi saba ni fila tun b'a ka kɛlɛbolo la. 31Masacɛ n'a ka kɛlɛdenw ye Idume mara cɛtigɛ ka taga Bɛtisuri lamini, u ye waatijan ta a kɛlɛ la. U ye kɛlɛkɛwotoro dɔw dilan, nga minw datugunin tun be dugu kɔnɔ, olu bɔra u ka yɔrɔ la ka masin nunu jɛni. U ye kɛlɛ kɛ ni jagwɛlɛya ye. 32O kɔ, Zuda bɔra dugu yɔrɔ barikaman na ka ta'a yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama Bɛtizakariya, ka sigi k'a ɲaa sin masacɛ ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ ma. 33Sɔgɔmada joona, masacɛ wilila k'a fɔ a ka kɛlɛdenw ye ko u ka Bɛtizakariya sira minɛ. U y'u yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama, ka buruw fiyɛ. 34U ye *ɛrɛzɛnji ni yiriden dɔ wɛrɛ jii di samaw ma janko k'u fariya kɛlɛ kama. 35U ye sama nunu tilan kɛlɛden sennatigiw jɛnkuluw cɛ. U ye mɔgɔ waa kelen bila u kelen kelen bɛɛ gɛrɛfɛ, nigɛduloki tun b'u kaan na, ni fugulan ziralaman b'u kuun na. Sotigi kɛlɛdenŋanaw mɔgɔ kɛmɛ duuru fana tun tugunin be sama nunu kelen kelen bɛɛ kɔ. 36Ni sama be yɔrɔ o yɔrɔ, olu fana be o yɔrɔ la. N'a tagara ɲafɛ, u ka kan ka taga n'a ye, u man kan k'u yɔrɔ jaɲa a la tuma si. 37Boon barikaman yirilaman tun sirinin be samaw kelen kelen bɛɛ kɔɔ la ni juruw ye, k'a kɛ yɛrɛtangayɔrɔ ye. Kɛlɛden mɔgɔ saba tun be u kelen kelen bɛɛ kɔnɔ, olu tun bɛ kɛlɛ kɛ k'u to samaw kan, ka fara sama bolibaga kan. 38Masacɛ ye sotigi tɔw bila kɛlɛbolo faan fila la janko u ka Zuda ka kɛlɛdenw ɲaa gwan, ani ka kɛlɛden sennatigiw sutara.

39Tile lɔra nigɛkunbɛnnan sanulaman ni ziralamanw kan tuma min na, u yeelen be taga kuluw kan, k'u manamana i n'a fɔ kala mananin. 40Masacɛ ka kɛlɛdenw labɛnnin tun lo kɛlɛ kama, dɔw yɛlɛla kulujanjanw kan, dɔw be kulu jukɔrɔ. U tun be gwɛrɛla ni hakilisigi ye, cogoɲuman na. 41Mɔgɔ minw ye jamaba nin mankan mɛn, k'u taamakan n'u ka kɛlɛkɛminanw lamagakan mɛn, olu bɛɛ hakili ɲagamina. Kɛlɛbolo nin tun ka bon kosɔbɛ, fanga tun b'a la.

42Zuda n'a ka kɛlɛdenw gwɛrɛla janko ka kɛlɛ daminɛ, u ye masacɛ ka kɛlɛdenw mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ faga. 43U be Eleyazari min wele ko Awaran, ale ye sama nunu kelen ye, masacɛ ka tangafɛn dɔ b'a kɔɔ la, ale tun ka bon ni tɔw ye. A y'a miiri ko masacɛ be sɔrɔ a kan. 44A y'a latigɛ k'a yɛrɛ saraka janko k'a ka siya kisi, ani ka tɔgɔba sɔrɔ min tena tunu ka ye. 45A y'a jaa gwɛlɛya ka boli ka taga sama nin faan fɛ, u juguw ka kɛlɛden sennatigiw jɛnkulu cɛma. A tun be mɔgɔw fagar'a kinibolo n'a numanbolo fɛ, k'u juguw jɛnsɛn faan bɛɛ la. 46A donna sama kɔrɔ k'a kɔnɔ sɔgɔ k'a faga. Sama benna Eleyazari kan k'a faga o yɔrɔnin kelen na. 47Zuwifuw ye masacɛ ka kɛlɛdenw barika ye, ani u ka fariya, u bɔra u ɲa.

Siyɔnkaw kɛlɛko, ni Bɛtisuri minɛko

(Mak 2nan 13.18-23)

48Masacɛ ka kɛlɛdenw yɛlɛla ka taga Zeruzalɛmu faan fɛ janko ka taga zuwifuw kama. Masacɛ ye Zude mara ni Siyɔn kulu datugu. 49A bɛnna ni Bɛtisuri zuwifuw ye, olu bɔra u ka dugu la. U ma se k'u yɛrɛ datugunin to a kɔnɔ, bari dumunifɛn tun t'u fɛ tugu. Lafiɲɛsan tun lo, u tun te sɛnɛ kɛ saan min na. 50Masacɛ ye Bɛtisuri minɛ ka kɛlɛden dɔw to a kɔnɔ. 51A ye Alabatosoba lamini waatijan kɔnɔ, ka bonnikɛyɔrɔw ni kɛlɛkɛwotorow dilan: tasumabonnanw ni kabakurubonnanw, ni biɲɛbonnan sifa bɛɛ, ani fɛɛn wɛrɛ bonnanw. 52Mɔgɔ datugunin nunu ye masin wɛrɛw dilan ka masin nunu cɛn. U ye kɛlɛ kɛ waatijan kɔnɔ. 53Nga dumunifɛn tun te u ka bondow kɔnɔ tugu, bari lafiɲɛsan tun lo. Ka fara o kan, Isirayɛliden minw tun segira Zude mara la ka bɔ jamana wɛrɛw la, dumuni min tun maranin be, olu tun y'o tɔɔ dumu. 54Kɔngɔ tun gwanna kosɔbɛ minkɛ, u ye mɔgɔ damani dɔrɔn to Alabatosoba kɔnɔ, tɔw jɛnsɛnna ka taga u ka soo.

Zuwifuw be se ka Alasira taama

(Mak 2nan 13.23-26; 11.22-26)

55Ka masacɛ Antiyokusi to nii na, a tun ye Filipu woloma ko a k'a dencɛ Antiyokusi lamɔ k'a labɛn ka kɛ masa ye. Liziyasi y'a mɛn k'o Filipu 56segira ka bɔ Pɛrɛsi ni Mɛdi jamana na ni kɛlɛdenw ye minw tun ye masacɛ bila sira, ko a b'a fɛ k'a yɛrɛ bila jamana ka koɲaw kunna. 57A y'o kuma nin mɛn tuma min na, a teliyara k'a yɛrɛ labɛn ka taga. A y'a fɔ masacɛ ye, ni kɛlɛdenw n'u ɲamɔgɔw ye ko: «Loon o loon an barika be dɔgɔyara ka taga, an ka dumuni be dɔgɔyara. An ye yɔrɔ min datugu, barika b'o la kosɔbɛ, jamana ka koɲaw kunko b'anw kan. 58An ka kɛlɛ dabila ni mɔgɔ nunu ye, an ka bɛn n'u ye, ka bɛn n'u ka siya bɛɛ ye. 59An ka sira d'u ma k'u ka koow kɛ ka kɛɲɛ n'u ka landaw ye i n'a fɔ fɔlɔ la. Tiɲɛ na, u ye nin bɛɛ kɛ dimi kosɔn, bari an y'u wajibiya k'u ka landaw dabila.»

60Kuma nin diyara masacɛ ni ɲamɔgɔ nunu ye. Liziyasi ye mɔgɔw ci zuwifuw fɛ ka bɛɛn ɲini u fɛ, u sɔnna. 61Masacɛ ni ɲamɔgɔ nunu kalila ko u bena bɛɛn nin bato, o kɔ, zuwifuw bɔra u ka yɔrɔ barikaman kɔnɔ. 62Nga masacɛ sera Siyɔn kulu kan tuma min na, a y'a ye ko u tun ye barika don yɔrɔ nin na kosɔbɛ. A tun kalila ko a bena min kɛ, a ma o kɛ. A ko u ka Alabatosoba laminikogo ci pewu. 63O kɔ, a teliyara ka kɔsegi Antiyɔsi. A y'a sɔrɔ Filipu ye dugutigiya ta. A ye kɛlɛ kɛ n'a ye ka Antiyosi minɛ fanga la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index