Formulaire de recherche

Marcos 15

Ti Jesus Ta Harap Ni Pilato

1Nadid, to gagabi dén, éy nagmiting du te tungkulin a Judeo, sakay néguhunan de éng pakodyan de ti Jesus. Ey nipagapus de siya sakay niange de ni Gubernador Pilato. 2Ey kinagi ni Pilato diya, a “Siko bale i haria na Judeo?” Ey “O,” kagi ni Jesus, “kona to kinagi mo.” 3Ey nadid, da pinehayan siya du mataas a padi ta meadu a kasalanan, 4éy kinagi ni Pilato diya, a “Meadu i iyépehay dia diko! Anya i katuwiran mua?” 5Pero éwan sinumengbet ti Jesus. Ey nagtaka ti Pilato.

Gustu De a Bunon Ti Jesus

6Nadid, tuwing piyesta, éy ugali ni Pilato a magpaluwas ta isesa a pihesu, maski ti ésiya i gustu du tolay. 7Ey nadid éy édsa dén to pégpihesuan i esa a lélake a nakabuno, a ti Barabas i ngahen naa. Siya éy kaguman na du iba a tolay to péngligalig de ta banuwan. 8Nadid, dinumulug du tolay ni Pilato, a mékiohon side diya a dapat paluwasén na i esa a pihesu. 9Ey kinagi ni Pilato, a “Gustu moy a paluwasén ko dikam tu hari na Judeo?” 10Tukoy dén ni Pilato a du padi éy nitugén de ti Jesus diya da ménaghili side diya.

11Nadid, du mataas a padi, éy pinégkagian de dén du tolay, a i pékiohon dia ni Pilato éy paluwasén na ti Barabas kesira ni Jesus. Ey to pékiohon de ni Pilato ta éya, 12Ey kinagi na dide, a “Eng kona sa, éy anya i gemtén kua to lélake a ngéngahinan moy a hari na Judeo?” 13“Ipako mo siya ta kudos,” kagi de. 14“Ey bakit,” kagi ni Pilato; “anya i kasalanan naa?” Pero du tolay, éy lalo de san a nidulaw, a “Ipako mo siya ta kudos!”

15Nadid ti Pilato, éy gustu na a mékisuyu siya du tolay. Kanya pinaluwas na ti Barabas dide. Sakay nipabalbal na ti Jesus, a tulos niatéd na du sundalu, monda ipako de ta kudos.

Lélokon De Ti Jesus

16Nadid du sundalu, éy niange de ti Jesus ta lubuk no bile no gubernador, sakay pinadulug de sa du étanan a sundalu. 17Sakay sinolotan de ti Jesus ta badu a medideg, da saya i kolor na damit na hari. Sakay nagkawekaw side ta lanot a meset, a nisoklop de to ulo na, a kurona na kan. 18Sakay sinumalodu side diya, a kinagi de, a “Mabuhay i hari na Judeo!” 19Sakay pinépakol-pakol de siya, sakay linéloktaben de siya, sakay linumuhud side diya. 20Ey nadid, kétapus de a nangloko diya, éy inibutan de tu badu na a medideg, sakay pinabaduan de man dén to sarili na a damit. Sakay pinaluwas de siya a ipako ta kudos.

Nipako De Siya Ta Kudos

21Nadid, to péglakad de, éy nasambat de i esa a lélake a somdép ta banuwan; éy pinilit siya du sundalu a minangbékle to kudos ni Jesus. I ngahen no lélake éy ti Simon a taga Sirene. Siya tu ama ni Alehandro sakay ti Rupus. 22Ey niange de ti Jesus to lugar a ngéngahinan de a Golgota (a i kahulugen na éy Bungu). 23Ta éya éy inatdinan de ti Jesus ta alak a te halu a gamot. Pero inidelan na.

24Ey nipako de siya to kudos. Sakay nagpalabunutan side a hinati-hati de tu damit na, éng ti ésiya i makaalapa ta bawat piraso. 25To péngipako de diya, éy alas nuwebe dén na gagabi. 26Sakay te sulat to kudos a te kagi to abla de diya. I kagi naa éy “TU HARI NA JUDEO.” 27Ey nipako de be sa i éduwa a tulisan a kasabay ni Jesus, a nitolnék de side ta magtembang a tagirilan ni Jesus.

29Nadid, du sumésalegéd sa, éy dinédusta de ti Jesus, a kinagi de, a “Hala! Siko bale i manghukata ta Templo, sakay ipataknég mo a huway ta étélo san a aldew! Bakit éwan mo iligtas nadid i bégi mua. 30Nay, umogsad ka dén ta kudusa!” 31Ey kona be sa du mataas a padi, éy pinintasan de be siya, a kinagi de, a “Entan moy, niligtas na kan du iba. Pero i bégi naa éy éwan na meligtas. 32Eng Cristo siya, a hari na Judeo, éy bakit éwan siya umogsad ta kudusa, monda meta tam a maniwala kitam diya?” Sakay pati du éduwa a kasabay na a nipako, éy dinédusta de be siya.

Tu Kamatayan Ni Jesus

33Nadid, kédemét na tanghali, éy nagdiklém a hanggan to alas tres. 34Ey to alas tres dén, ey kinagi ni Jesus ta medegsén, a “Eloi, Eloi, lema sabaktani,” a i kahulugen naa, éy “Diyos ko! Diyos ko! Bakit pinabayanék mo?”

35Ey du sénganya a te taknég sa, éy akala de a dédulawan na ti Purupeta Eliyas. 36Ey minaginan i esa dide a nangalap ta damit, sakay nibisa na to tuba, sakay niedton na ta ontok no kayo, sakay nipasépsép na ni Jesus. Sakay kinagi na, a “Entan tam pa éng dumemét ti Eliyas a méngiogsad diya ta kudusa.”

37Nadid, éy dinumulaw ti Jesus, a tulos nabégsot i angés naa. 38Ey nadid, tu kortina a dikél ta lubuk no Templo, éy bigla a minapéknet sapul ta ontok a hanggan ta sidung. 39Sakay tu kapitan du sundalu, éy te taknég san siya ta harap no kudos. Ey péketa na éng kodya a minate ti Jesus, éy kinagi na, a “Tunay bale ye a anak na Diyos!”

40Nadid, éy édsa be sa i sénganya a bébe a mégtan-aw. Kabilang dide éy ti Maria Magdalena, sakay ti Maria a ina no kétihék a Santiago, sakay ni Hose, sakay ni Salome. 41Side du kakaguman ni Jesus to édse na pabi ta Galilea, a side i katulung naa. Sakay te meadu be a iba a bébe ta éya, a kinumuyog ni Jesus ta Jerusalem.

Tu Péngielbéng Ni Jesus

42Nadid, i éya a aldew éy disperas. Ta gabia éy pangilin na Judeo. Ey to giapon, 43éy dinumemét sa ti Hose a taga Arimatea. Siya éy sakup du konsiyal na Judeo, a iyégalang siya du tolay. Sakay inumasa be siya ta kédemét na Diyos a maghari. Ey nadid éy éwan siya mésanike a umange ni Pilato a mékiohon diya éng makaalap siya to bangkay ni Jesus. 44Ey pékabati ni Pilato ta éya, éy isip na a makay buhay pabi ti Jesus. Kanya pinauwet na tu kapitan du sundalu, a nipakelagip na diya éng talaga a minate dén ti Jesus. 45Ey to pékabaheta na to kapitan a minate ngani dén, éy pinakultaden na ti Hose a umange mangalap to bangkay na.

46Ey namugtong pa ti Hose to manta a damit a pagsapot. Sakay pineogsad na dén tu bangkay to kudos, sakay sinaputan na to manta, sakay nielbéng na siya to kuweba a ginimet de to pader. Sakay nigulung de tu bito a nitakléb de to pintuan no lébéng. 47Ey ti Maria Magdalena sakay ti Maria a ina ni Hose, éy neta de tu néngielbéngan dia.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index