Formulaire de recherche

Marcos 13

Tungkul Ta Hirap a Dumemét

1Nadid, kéhektat de Jesus to Templo, éy kinagi diya no alagad na a esa, a “Entan mo, Maistu, memahal a tahod i pader na Templuae. Sakay kamahalan i bile naa!” 2Ey “O,” kagi ni Jesus. “Pero i Templo a ina a te itan moy, éy dumemét i oras a éwan sina tu mabuhay a bito a te tupo ta kapareho na a bito ta dingding naa. Matibatibag side a étanan!”

3Nadid, te eknud de Jesus ta buked na Olibo to tapat no Templo. Ey de Pedro, sakay ti Santiago sakay ti Juan sakay ti Andres, éy négkagi side ni Jesus ta lihim. 4“Maistu,” kagi de, “nikésiya i deméta na éya a kinagi mo? Anya wade i tandaa a monda mapospusan me a dumemét dén i éya a hirap?”

5“Mangilag kam,” kagi ni Jesus, “monda éwan kam pagkamalién na tolay. 6Da te meadu a talaga a umange se a mégkagi a side i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta mundua. Ey pagkamalién de i meadu a tolay. 7Eng makabaheta kam ta meadu a gera, éy diyan kam métageg. Dumemét a talaga i meadu a gera, pero éwan ya tanda na katapusan. 8Dahilan éy maglaban-laban du banubanuwan. Sakay te meadu a lindul ta iba-iba a lugar, sakay dumemét i meadu a alép. I étanan a éya éy sapul pabi na hirap a dumemét.

9“Pero sikam, éy mangilag kam. Da kédemét na éya a panahun éy itokyon de kam, sakay méngidimanda side dikam, sakay balbalén de kam ta kapilya de. Sakay tumaknég kam ta harap na gubernador sakay hari, da méniwala kam diyakén. Saya i oras moy a pégpatunay moy diyakén dide. 10Dapat mepahayag ta étanan a tolay ta mundua i Mahusay a Baheta. 11Eng dekpén de kam, sakay bistaan de kam,” kagi ni Jesus, “éy diyan kam métageg éng anya i katuwiran moya dide. Eng dumemét i éya a oras, éy basta kagi moy san i iatéd na Diyos a katuwiran moy. Da éwan sikam i mégkagia, éngˈwan i Banal a Espiritu i magpakagia dikam ta katuwiran moy.

12“Ta éya a panahun,” kagi ni Jesus, “éy itokyon na tolay du top de a ipabuno. Ey kona be sa i gemténa du lélake ta anak de. Sakay du anak éy labanan de be dema de, a ipabuno de be side. 13Sakay kaiyamutan kam na étanan, da méniwala kam diyakén. Pero du maniwala diyakén a matapat a hanggan ta katapusan, éy meligtas side.”

Tu Kontara Ta Diyos a Mangsida

14“Nadid,” kagi ni Jesus, “dumemét i oras a meta moy ta Templo tu kontara ta Diyos a mangsida. (Sikam a magbasa ta éye, éy isipén moy ye.) Péketa moy ta éya, du édse ta Hudea, éy dapat guminan side ta buked. 15Sakay du édse ta luwas no bile de, éy diyan dén side sumésdép a mangalap ta kasangkapan de. 16Sakay du édse ta uma éy diyan dén umuli a mangalap ta badu de. 17Kakakagbi du mabuktet sakay du te mabulol ta panahun a éya! 18Ipanalangin moy a éwan metaun i éya a kahirapan ta taglamig. 19Dahilan ta panahun a éya,” kagi ni Jesus, “éy magdanas i étanan a tolay ta dikél a kahirapan. Ewan pabi nakekenaman na tolay i kona sa a hirap sapul to péglalang na Diyos ta mundua, a hanggan nadid. Pero éwan tu kéhuway i kona sa a panahun. 20Ey paseplutén san na Panginoon i éya a panahun, da éng éwan na paseplutén éy éwan tu mabuhay a tolay. Kanya paseplutén na, éy alang-alang du pinili na a tolay a sakup na.

21“Nadid,” kagi ni Jesus, “éng te mégkagi dikam, a ‘Kéye dén se tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas,’ o te mégkagi, a ‘Kéye na dén sina,’ éy diyan kam méniwala. 22Da te lumitaw ngani a kakabulyan a tolay, a kagi de a side i tiniyak na Diyos a tagapagligtas, sakay kagi du iba, a purupeta side a gébwat ta Diyos. Sakay ipeta de be i makataka-taka a tanda, monda lukoén de, éng maari, du méniwala ta Diyos. 23Mangilag kam, da kinagi ko dén ya dikam bagu dumemét.”

I Kédemét Na Lélake a Gébwat Ta Langet

24“Nadid, ta éya a panahun, kétapus na éya a kahirapan,” kagi ni Jesus, “éy dumiklém i bilag sakay ta bulan, 25sakay matékneg i biton a gébwat ta langet, da mayégyég side. 26Nadid, sakén a lélake a gébwat ta langet, éy metaék de ta kuném a dumibi ta lutaa a maghari, a kébil ko i kapangyarian ko. 27Tulos paangen ko du anghel ko ta maski ahe ta mundua, a hanggan ta langet, monda tipunén de du étanan a sakup ko a tolay.”

Tu Pégtoldu a Gébwat Ta Kayo a Igos

28“Isipén moy i kahulugina na halimbawaae na kayo a igos,” kagi ni Jesus. “Bagay mégogbus i tingi-tingi na, éy tukoy moy a adene dén i késinag. 29Nadid, kona be sa, bagay meta moy i étanan a éya a nihula ko, éy tukoy moy dén a adene dén i kédemét ko--a mégsapul dén. 30Tandaan moy, manyari pa i étanan a éya bagu mate i étanan a tolay a buhay nadid. 31Maibut i langet éy ta lutaa, pero i kagi ko éy éwan maibut.”

Ewan Tu Makapospos Ta Oras a Eya

32“Pero éwan tu nakapospos ta oras na kédemét na éya. Maski du anghel ta langet, maski sakén a anak na Diyos--basta Tama ko san i nakapospusa ta éya. 33Kanya sikam, éy bantayan moy, da éwan moy tukoy éng nikésiya i deméta na éya.

34“I kédemét ko, éy kona se,” kagi ni Jesus. “Eng mara, te lélake a méglakad ta adeyo. Ey ta péglakad na, éy atdinan na pa i bawat esa a tauhan na ta tungkulin de a tarabaho de. Sakay ibilin na to mégbantay a dapat magbantay siya ta mahigpit. 35Kanya sikam,” kagi ni Jesus du alagad na, “éy bantayan moy, da éwan moy tukoy éng nikésiya i demét kua--éng giapon, éng kélép, éng amulaldew, o éng gagabi. 36-37Mangilag kam, makay bigla i demét kua, a makay demtan ta kam a tidug. Saye i bilin kua du étanan a tolay: bantayan moy!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index