Formulaire de recherche

Tu Gimet 3

Tu Lumpu a Naghusay

1To esa a aldew, a alas tres tu bilag, éy inumange ti Pedro sakay ti Juan ta Templo, da oras dén na pénalangin. To késdép de 2to memahal a pintuan, éy te lélake sa a lumpu sapul to nikeenak na. Du kaguman na éy iwahak de sa siya aldew-aldew, monda mékilimos ta bawat sumalegéd. 3Siya, péketa na de Pedro a somdép, éy nékeged siya ta limos. 4Ey linameng siya du éduwa, sakay kinagi diya ni Pedro, a “Oy, enta mo ye.” 5Ey linameng side no lumpu, a inumasa dén a limusan de siya. 6Pero kinagi ni Pedro diya, a “Ewanék tu kuhata, pero te ibaék a iatéd diko. Ta pamag-itan na kapangyarian ni Jesu Cristo, éy utusan ta ka a umégkat a maglakad.” 7Nadid, kembilan ni Pedro tu kamét na a inégkat, éy bigla a nakasibét tu tikéd na a éduwa. 8Tulos linumuksu dén siya a tinumaknég, sakay tulos na dén a naglakad. Sakay sinomdép side a étélo ta Templo. Mésahat tu lumpu, a mégluksu-luksu siya, sakay mégpuri siya ta Diyos. 9Ey du tolay ta lubuk, éy neta de siya a méglakad, a pépurién na i Diyos. 10Ey mégtaka side a tahod, da natenggi de a siya bale tu dati a égse to pintuan a mékilimos.

Mégtoldu Ti Pedro Ta Templo

11Nadid, habang te kébil siya ni Pedro sakay ni Juan, éy méginan du tolay sa a étanan a dinumulug dide, da mégtaka side. I égsean dia éy tu kwarto ni Solomon. 12Ey ti Pedro, péketa na du mégdulug dide, éy négkagi siya dide. “Sikam a kabébayan ko,” kagi na, “bakit mégtaka kam ta éye? Bakit te lamengan moy kame ta kona sina? Akala moy napalakad me siya ta sarili me san a kapangyarian, o kabanalan? Ewan! 13Diyos ngani dén i nagpalakad ta lumpuae! Siya ya i péniwalaana depo tam a Abraham, sakay ni Isak, sakay ni Hakob. Diyos i nagpataas to utusan na a ti Jesus. Pero sikam éy nitugén moy siya du te kapangyarian, sakay inidelan moy siya ta harap ni Gubernador Pilato, maski gustu na dén a légsiwan. 14Ti Jesus i mahusay a lélake, a éwan tu kasalanan. Pero inidelan moy siya, a nipékiohon moy ni Pilato a paluwasén na ta pégpihesuan i esa a lélake a namuno, a ti Barabas. 15Kanya sikam,” kagi ni Pedro, “éy binunu moy dén tu méngatéd dikitam ta buhay tam. Pero binuhay siya na Diyos. Ey sikame i sistigua na éya. 16Kanya i kapangyarian na ngahen ni Jesus, éy saya i nagpahusaya ta lélake a éye. Naghusay siya da méniwala siya ta ngahen ni Jesus.

17“Ey nadid, a tétotop ko,” kagi ni Pedro, “éy tukoy ko a éwan moy tukoy tu ginimet moy, da éwan moy napospusan a anak siya na Diyos; éy kona be sa du tagapamahala moy. 18Pero tu ginimet moy a éya, éy saya i nangtupad to dati a nipahayag na Diyos ta pamag-itan du purupeta, a ti Cristo éy kailangan a maghirap. 19Kanya nadid, i pékiohon kua dikam éy magsisi kam, sakay magsoli kam ta Diyos, monda ibutan na du kasalanan moy, 20sakay atdinan na kam ta mahusay a buhay; sakay pasolen na se a huway ti Jesus, a iligtas na kam. Da siya i pinili naa. 21Pero nadid a panahun, éy kailangan a manatili pabi ti Jesus ta langet, hanggan éwan dumemét i panahun a pangbagu na Diyos ta étanan, ayun to nipahayag na ta pamag-itan du purupeta na to araw. 22Da kinagi ni Moises a paangen kan na Diyos dikitam i esa a purupeta a kona diya. Ey gébwat kan siya dikitam, kagi na. Ey kagi be ni Moises a dapat tam siya a baten. 23Da i maski ti ésiya kan a éwan mégbati ta éya a purupeta, éy ibutan siya na Diyos, a pakaten na. Ey nadid, i éya a purupeta éy ti Cristo. 24Ey du étanan a iba a purupeta to araw, a sapul ni Samwel, sakay du sumunud diya, éy nagpahayag be side tungkul ta panahun tam nadid. 25Ey sikam,” kagi ni Pedro, “éy lahi kam diden ya a purupeta. Kanya para dikam i pangako na Diyos du apo moy to araw. Da kinagi na Diyos ni Abraham, a gemtén na kan i mahusay du étanan a tolay ta mundua ta pamag-itan du apo-apo na. 26Ey nadid,” kagi ni Pedro, “éy pinaange dén se na Diyos tu anak na dikam, monda iligtas na kam, monda ibutan moy i ugali moy a medukés.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index