Formulaire de recherche

Tu Gimet 27

Tu Péglakad Ni Pablo Ta Roma

1Nadid, kédemét na oras, éy péglakadén de ti Pablo ta Roma. Tu gubernador, éy inutusan na tu kapitan a esa a siya i bahala a méngitugén ni Pablo ta Roma. Sakay te iba be a pihesu. Tu ngahen no kapitan éy ti Hulio. Kapitan siya no batalyon no hari ta Roma. 2Sinumakay kame to paraw a gébwat ta Adramite, a tumamu ta Asia. To kétulak me, éy te kaguman kame a esa, a ti Aristarko; Masedoniano siya a taga Tesalonika. 3To kagagabian na, éy pinumundu kame ta Sidon. Ti Kapitan Hulio, éy mebait siya ni Pablo. Pinakultaden na siya a umogsad, a umange bumisita du kadimoy na ta éya, a monda alapén na tu kailangan na.

4Nadid, kétulak me sa, éy kinumubli kame ta puduk na Sipro, da sinongsong kame na pahés. 5Ey nagtulos-tulos kame ta tapat na Silisia, sakay Pampilia. Ey pinumundu kame dén ta Mira, Lisia. 6Ta éya éy naketa tu kapitan me ta paraw a esa, a gébwat ta Alehandrina, a tamo ta Italia. Kanya niagton na kame sa. 7Nale kame a naglakad, da sinongsong kame man dén na pahés. Meadu a aldew i lakad mia, éy nakaabut kame to tapat na Ginido. Da éwan kame nakatulos, dahil to pahés, éy inumahabes kame ta puduk na Kreta, sakay nagpakubli kame ta éya to tapat na Salmone. 8Mehirap i lakad me, da balagbag i pahés. Nanigdig kame a hanggan dinumemét kame to luuk a kagi de a Mahusay a Punduan. I éya a luuk éy adene dén ta Lasea. Ey nagpakubli kame sa.

9Nadid, nale kame dén a naglakad, éy adeyo pabi i Italia. Ey méganteng kame dén a tumulos, da panahun dén nadid na amiyan. Kanya kinagi ni Pablo dide, a 10“Diyan kitam tumulos. I isip kua,” kagi na, “éy dilikadu i lakad tama nadid, da amiyan. Masida a talaga tu paraw, sakay sayang be dén tu karga na, éng tumulos kitam. Sakay mégantengék be dén ta buhay tama.” 11Pero tu kapitan du sundalu, éy pépansingén na tu kagi no te paraw, sakay tu timonel, kesira to kinagi ni Pablo. 12Sakay pati éy medukés a punduan i éya a luuk éng amiyan. Kanya du keaduan me, éy gustu de a tumulak kame, a pumilit kame maka a umabut to luuk ta Penise, da palingéd i éya ta amiyan. “Palipasan tam ta éya,” kagi de, “i panahun na amiyan.”

Inabut Side Na Bagyo Ta Ditaw

13Nadid, péketa me a salatan dén tu pahés, éy akala du timonel éy makatulos kame dén. Kanya binotbot de tu pasanget, sakay nagpabor kame dén. Nanigdig kame san a tinumamo kame ta luuk na Penise. 14Ey nadid éy inabut kame agad na mebagség a bagyo, a tulos amiyan dén. 15Da éwan kame mékasongsong ta pahés, éy minepalad kame san dén ta ditaw. 16Nadid, pékaabut me to kétihék a puduk, éy kinumubli kame sa, sakay binotbot me tu rimorte, a naghirap kame a néngisakay to paraw. 17Nadid, to péngisakay me, éy pinatibay me tu paraw, a binédbéden me ta meadu, monda éwan umangat tu tabla. Méganteng kame be a makay mesayad kame ta Sirte; kanya tiniklup me tu layag, sakay peeanod kame san dén. 18To kagagabian na éya éy lalo a mesibét tu bagyo. Kanya nibut me tu karga. 19Ey to ikatélo a aldew, éy nibut me be ta diget tu kasangkapan no paraw. 20Nadid, nale kame a binagyo; sénganya a aldew éy éwan me meeta tu bilag éy ta biton. I akala mia éy mate kame a étanan.

21Nadid, da nale kame a éwan minéngan, éy dinulawan ni Pablo du étanan sa, a kinagi na dide, “A kakaguman ko, éng naniwala kam to kinagi ko, a diyan tam gininanan i puduk na Kreta, éy éwan tam sinapit i hirap tam a éye. 22Pero nadid,” kagi ni Pablo, “éy patibayan moy i isip moya, da éwan tu maanya dikitam. Basta na paraw sanae i masidaa. 23Dahilan éy pinumeta diyakén to kélép se i esa a anghel na Diyos--i Diyos a péniwalaan ko a te sakup diyakén. 24Kinagi no anghel diyakén, a ‘Diyan ka méganteng, Pablo, da kaluuben na Diyos a humarap ka ta hari ta Roma. Ey alang-alang diko, éy meligtas be du étanan a kakaguman mo ta parawae.’ 25Kanya, a kakaguman ko, éy diyan kam méganteng. Umasaék ta Diyos a iligtas na kitam ta bagyoae, a kona to kinagi diyakén no anghel. 26Medagsa kitam san ta esa a puduk.”

27Nadid, to ikasapulu éy ta épat a kélép no bagyo, éy meepalad kame pabi ta diget na Adria. To hatinggabi i kélép, éy isip du tarabahador éy adene kame ta kati. 28Kanya tinadul de to lubid, éy neta de a duwapulu san dén a dépa i kabétong na. Kégison de éy tinadul de man dén, éy sapulu san dén éy ta lima a dépa. 29Méganteng kame a makay mebangga kame ta bito-bito. Kanya nitékneg me i épat a pasanget to dipos, sakay inumasa kame a mapsag maka dén agad. 30Du tarabahador éy gayak de a ginanan tu paraw. Kanya niogsad de tu abeng, a mégwari-wari side a iditaw de tu pasanget to dulung no paraw. 31Pero kinagi ni Pablo du sundalu, a “Eng ginanan de i parawa, éy malimés kam a talaga.” 32Kanya du sundalu, éy kentol de tu igut no abeng, sakay pinabayan de a mineanod.

33-34Nadid, to tamo a amulaldew, éy pinilit side ni Pablo a méngan. “Nay,” kagi na, “méngan kam dén. Eduwa kam dén a simba a éwan minéngan ta anteng moy. Méngan kam nadid, monda sumibét i bégi moya. Diyan kam métageg; éwan tu maanya dikitam a maski ti ésiya.” 35Ey to pégkagi ni Pablo ta éya, éy inalap na tu tinapay, sakay nagpasalamat siya ta Diyos ta harap dia, sakay pinisad-pisad na tu tinapay, a minéngan side. 36Sakay du iba, éy minéngan be dén side, sakay pinatibay de i isip dia. 37I kabilangan me a étanan to paraw éy éduwa a datos éy ta pitu a pulu éy ta éném a tolay. 38Nadid, kétapos me a minéngan, éy nibut me to diget tu karga me a pahay, monda lumatak tu paraw.

Tu Nikabagbag No Paraw

39To gagabi dén, éy natan-aw me dén i digdig, pero éwan me tukoy éng ahe i éya a lugar. Ey péketa me ta esa a luuk a te baybay, éy kagi de ipundu de maka sa tu paraw. 40Kanya inéukad me du pasanget, a niwahak me ta ditaw, sakay nisoli me tu timon to dipos, sakay nioklad me tu layag, sakay dinumigdig kame. 41Kétihék san i nilakad mia, éy minesadsad kame ta kati, a tulos minebaun tu dulung. Nadid, tu dipos no paraw, éy minawasawasak dén dahil to tagmék a mebagség. 42Nadid du sundalu, éy ginayak de a bunon du pihesu, monda éwan tu makaabut ta digdig a guminan. 43Pero tu kapitan de éy gustu na a mabuhay ti Pablo. Kanya sinaway na du sundalu na. Sakay pinégkagian na du makanangoy, a sumegbu ta diget, sakay mégdetol ta digdig. 44Sakay du éwan makanangoy, éy inutusan na side a magpataw ta tabla, a tumagubet. Ey kona man sa, éy nakaahawas kame dén a étanan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index