Formulaire de recherche

ᕈᒪᓇ 1:7

7ᒥᓯᐌ ᕈᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᔦᒃ, ᑳ ᓵᑭᐃᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑳ ᓇᑐᒥᑳᐎᔦᒃ ᑭᒋ ᐸᓓᑭᓯᔦᒃ: ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑌᐯᓕᒋᑫᑦ ᒋᓴᔅ ᙭᙮