Formulaire de recherche

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 7

ᐊᓂᑭ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇ ᓀᒥᑕᓇᓇᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐃᓕᓕᐗᒃ

1ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᒫᑲ ᐅᐅ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐗᒃ ᓀᐤ ᐁᓐᒐᓚᒃ ᐁ ᓂᐸᐎᒋᒃ ᓀᐗᐤ ᐁ ᑳᑭᑫᔮᓕᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁ ᒥᒋᒥᓇᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᓀᐤ ᓗᑎᓋ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᓗᑎᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓗᑎᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑎᑯᒃ᙮ 2ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᒫᑲ ᑯᑕᒃ ᐁᓐᒐᓪ ᐙᐸᓄᑖᒃ ᐁ ᐅᒋ ᐅᐱᔅᑳᑦ ᐁ ᐋᔭᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐊᑯᔅᑭᐗᓯᑲᓂᓕᐤ: ᑮ ᑌᑆᑌᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ ᐊᓂᐃ ᓀᐤ ᐁᓐᒐᓚ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᓕᒋ ᑭᒋ ᐅᔑᑯᑖᓕᒋ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒥᓕᐤ, 3ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᐅᔑᑯᑖᒃ ᐊᔅᑭ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒥ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑎᑾᒃ, ᐹᑎᒫ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐃᒪᑭᑡᐌ ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓈᓐ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᐅᔅᑲᑎᑯᐙᒃ᙮ 4ᓂ ᑮ ᐯᑌᓐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ: ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᓀᒥᑕᓇ ᓀᐅᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑳ ᐅᒌᒌᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᑐᑌᐎᓯᓕᒋ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ᙮ 5ᒎᑕ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ ᕉᐱᓐ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐊᐗᒃ᙮ ᑳᑦ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ 6ᐁᓴᕐ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ ᓀᑉᑕᓕᒻ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ ᒪᓈᓯᔅ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ 7ᓯᒥᔭᓐ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ ᓕᐹᐃ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ ᐃᓯᑲᕐ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ 8ᓵᐱᐤᓚᓐ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ ᒍᓯᑉ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮ ᐯᓐᒉᒥᓐ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐅᒋ ᓂᔓᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐋᐗᒃ᙮

ᑳ ᑭᒋ ᒥᒉᑎᒋᒃ

9ᑳ ᐳᓂᐸᓕᒃ ᐅᒪ ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓐ, ᒫᑎᑲ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᐊᑭᒥᑯᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐗ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑕᑐᑌᐎᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐹᐱᑐᔥ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐹᐱᑐᔥ ᐁ ᐃᔑᑭᔗᒋᒃ, ᑮ ᓂᐸᐎᐗᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕ, ᐁ ᑭᑭᔥᑲᑭᒃ ᐙᐱ ᐊᑲᐅᓇ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑕᑯᓇᑭᒃ ᐹᒻ ᐗᑎᑾᓇ; 10ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑭᔗᐌᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᐋᔭᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓇᐤ ᑳ ᐊᐱᑦ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔥ᙮ 11ᒥᓯᐌ ᐁᓐᒐᓚᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐙᔅᑲᑳᐸᐎᔅᑕᒶᒃ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓀᐤ ᐅᐱᒫᑎᓴ, ᑮ ᐅᑎᑕᐱᐸᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑕᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, 12ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐁᒣᓐ: ᒫᒥᒋᒥᑯᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᓈᓈᔅᑯᒥᑯᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑖᒋᒥᓯᑯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳᔥᑭᐅᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᓱᑳᑎᓯᐎᓐ ᑲᑕ ᐎ ᐋᔭᐤ ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓇᓐ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

13ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ, ᐊᐌᓂᑭ ᐅᑯ ᑳ ᑭᑭᔥᑲᑭᒃ ᐙᐱ ᐊᑯᐅᓇ? ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᐌᑐᑌᒋᒃ?

14ᓂ ᑮ ᐃᑕᐤ ᒫᑲ, ᐅᑭᒪᐤ, ᑭᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ᙮

ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ ᒫᑲ, ᐅᑯ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑭᒋ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᒋᒃ, ᑮ ᑭᒋᔅᑕᐸᐎᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᑯᐅᓂᐙᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐱᑖᐗᒃ ᐅ ᒥᑯᒥᓕᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕ᙮ 15ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑖᒋᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᑭᒪᐗᐱᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᐙᒋᒃ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᐅ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ; ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐊᐱᑦ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᒃ ᑲᑕ ᐎᒋᑕᔑᑫᒣᐤ᙮ 16ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᒥᓇ ᑲᑕ ᓄᑌᑲᑌᐗᒃ, ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᓄᑌᔮᐸᑴᐗᒃ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐋᓭᔅᑲᒪᑯᐗᒃ ᐱᓯᒶ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔑᑌᓕᒃ; 17ᐌᓴ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔥ ᑌᑖᐎᒡ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ ᑲᑕ ᐊᔕᒣᐤ, ᑲᑕ ᐃᑐᑕᐁᐤ ᒫᑲ ᐱᒫᑎᓯᐎ ᒧᔅᑭᒋᐗᓂᐯᑯᒃ: ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᐅᔅᑭᔑᑯᓕᒃ ᑲᑕ ᐅᒋ ᑳᓯᐊᒬᐤ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐅᒋᑲᐙᐱᓕᒋ᙮