Formulaire de recherche

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 12

ᑖᓐ ᑫ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᑭᐸᓐ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ

(ᒫᕐᒃ 2:23–28; ᓘᒃ 6:1–5)

1ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ ᒋᓴᔅ ᐁ ᐱᒧᑌᑦ ᑮ ᔕᐳᔥᑲᐌᐤ ᒪᑖᒥᓇ; ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐎ ᒥᒋᓱᓕᐗ, ᑮ ᒫᒋ ᒪᓂᐱᑌᓕᐗ ᒫᑲ ᒪᑖᒥᓇ ᐁ ᐅᔅᑎᒀᓂᐎᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒧᐌᓕᐗ᙮ 2ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᒫᑎᑲ, ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑐᑕᒶᒃ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑫ ᑐᒋᑳᑌᑭᐸᓐ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ!

3ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᑖᓇᐗᐤ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ ᑌᐱᑦ, ᐃᔅᐱ ᐙ ᒥᒋᓱᑦ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ; 4ᑳ ᐃᔑ ᐱᑐᑫᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᐁ ᑮ ᒧᐙᑦ ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔅᑣᑯᐎ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᐁᑳ ᑫ ᑮ ᒧᐙᔅᐸᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ, ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᐱᑯ? 5ᓇᒪ ᓈ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᑖᓇᐗᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᐱᑯᓇᑭᒃ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᐤ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᒪᒋ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ? 6ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑕ ᐃᑖᐤ ᐯᔭᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᑳ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ 7ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐌᑭᐸᓐ ᐅᒪ ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᓂ ᑳ ᐋᔮᓐ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᒪᒋᐃᑌᓕᒫᑕᐙᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᑭᒃ᙮ 8ᐌᓴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑎᐯᓕᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ᙮

ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᓂᐱᒫᑲᓂᓕᒃ ᐅᒋᒋ

(ᒫᕐᒃ 3:1–6; ᓘᒃ 6:6–11)

9ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᑦ, ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᒃ: 10ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐊᓐᑕ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᓂᐱᒫᑲᓂᓕᒃ ᐅᒋᒋ᙮ ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᓈ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐃᐙᓂᐗᒃ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ? ᑭᒋ ᑮ ᒫᒥᔑᒫᒋᒃ᙮

11ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᑯ, ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑳ ᐋᔭᐙᑦ ᐯᔭᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ, ᑮᔥᐱᓐ ᐸᑭᔑᓂᓕᒋ ᐙᑎᑳᓂᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᑲᑕ ᒫᑯᓀᐤ, ᓀᔥᑕ ᐗᓚᐎᐱᑎᐤ? 12ᐙᐐᔅ ᐎᓚ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᐁᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᒫᓂᔥᒑᓂᔥ! ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᑭᒋ ᒥᓗ ᑐᒋᑳᑌᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᑭ᙮ 13ᐁᑯ ᐁᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᔓᐎᓂᔅᑫᓕ᙮

ᑮ ᔓᐎᓂᔅᑫᓕᐤ ᒫᑲ; ᐁᑯ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑕᑭᓕᐤ ᑭ ᒥᓇᐙᒋᑖᓂᐗᓂᓕᐤ᙮ 14ᐁᑯ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᐌᓚᐎᒋᒃ, ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᑖᓂ ᑫ ᐃᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᐋᒋᒃ᙮

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑕᑐᔅᑫᓛᑲᓇ

15ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ, ᐊᓐᑕ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐤ; ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ᙮ 16ᑮ ᐃᑕᔓᒣᐤ ᒫᑲ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᐃᑯᑦ᙮ 17ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᐋᐃᓭᔭ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 18ᒫᑎᑲ ᐊᐗ ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ, ᑳ ᑮ ᐌᐌᓛᐸᒪᒃ; ᓂ ᓵᑭᐋᑲᓐ, ᑳ ᐅᒋ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᓜᓕᑕᒃ ᓂᑦ ᐊᒑᒃ: ᓂ ᑳ ᑭᑭᔥᑲᒧᑎᓚᐤ ᓂᑦ ᐊᒑᑾ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐙᐸᑎᓓᐤ ᒉᓐᑖᐃᓚ᙮ 19ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐎ ᔖᑯᒋᒥᐌᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑖᑌᐺᐤ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᐯᑕᒬᐤ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐱᒧᑌᔅᑲᓈᒃ᙮ 20ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᓈᑣᓇᒻ ᐁ ᒫᔅᑳᓕᒃ ᐎᐹᔅᑯᓕᐤ, ᐁ ᒧᒋ ᐱᐳᑌᓕᒃ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓈᐱᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐊᔅᑖᐌᐊᒻ, ᐹᑎᒫ ᐃᔑᑎᔕᐊᑫ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᔖᑯᒋᐃᐌᒪᑲᓂᓕᒃ᙮ 21ᐎᓚ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐊᔅᐯᓕᒧᓕᐗ ᒉᓐᑖᐃᓚ᙮

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᐲᓪᓯᐸᓪ

(ᒫᕐᒃ 3:20–30; ᓘᒃ 11:14–23)

22ᐁᑯ ᐱᐁᑐᐙᑲᓂᐎᑦ ᐊᐌᓂᐗ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᐁᑳ ᐁ ᐗᐱᓕᒋ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓂᑕᐌᓕᒋ: ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᒫᑳ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᑦ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑕᐌᑦ ᑮ ᐋᔭᒥᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐱᐤ᙮ 23ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᐤ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪ ᓈ ᐊᐗ ᑌᐱᑦ ᐅᑯᓯᓴ?

24ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᐱᐁᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐊᐗ ᓇᒪᐎᓚ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᐁ ᐎᒋᐃᑯᑦ ᐱᑯ ᐲᓪᓯᐸᓚ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒥᓕᐗ᙮

25ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒬᐤ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑳ ᓄᑎᓂᑎᓱᒪᑲᒃ ᐅᒋᑕᐤ ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᑕᓐ; ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᑖᐎᓐ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐙᔅᑳᔨᑲᓐ ᑳ ᓄᑎᓂᑎᓱᒪᑲᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐃᑕᔅᑭᑌᐤ᙮ 26ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᓭᑖᓐ ᐌᓚᐎᐌᐱᓈᑴ ᓭᑕᓇ, ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᓄᑎᓂᑎᓱ; ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᑫ ᐅᒋ ᐃᑕᔅᑭᑌᓕᒃ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ? 27ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᐲᓪᓯᐸᓪ ᐅᒋ ᓂᓚ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᑭᒃ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ, ᐊᐌᓇ ᐊᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᒋᒃ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐙᐗᒃ? ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐎᓚᐗᐤ ᑭ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᐙᐗᒃ᙮ 28ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᑭᒃ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ, ᐁᑯ ᐌᑎᑎᑯᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ᙮

29ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑖᓐᑌ ᑫ ᐅᒋ ᐊᐌᓇ ᐱᑐᑫᐙᑦ ᐁ ᒪᔥᑲᐎᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᐙᑦ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᓕᐗ, ᐹᑎᒫ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᒫᒫᑯᐱᑖᒋ ᐁ ᒪᔥᑲᐎᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ? ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᐙᑦ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᐤ᙮

30ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᐎᒋᐃᑦ ᓂ ᓇᔅᑯᔅᑖᒃ, ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᐎᒋᐃᑦ ᐁ ᒧᔕᑭᓂᑫᐗᒃ, ᐗᓴᓶᐱᓂᑫᐤ᙮ 31ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑖᑾᒃ, ᒥᓯᐌ ᑐᐎ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐹᔅᑕᒧᐎᓐ ᑲᑕ ᐌᐯᓕᑕᒪᐋᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ: ᒫᑲ ᐁ ᐹᐹᔅᑕᒫᑲᓂᐎᑦ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐌᐯᓕᑕᒪᐋᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 32ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᒣᒋ ᐃᑖᑴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓇ, ᑲᑕ ᐌᐯᓕᑕᒪᐗᐤ; ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᒣᒋ ᐃᑖᑴ ᐱᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐌᐯᓕᑕᒪᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ᙮

ᐁ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐎᑦ ᒥᓈᑎᒃ

(ᓘᒃ 6:43–45)

33ᐃᔑᐃᒃ ᒥᓈᑎᒃ ᑭᒋ ᒥᓗᔑᔑᑦ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᒥᓂᔕ ᑭᒋ ᒥᓨᔑᓂᓕᑭ; ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐃᔑᐃᒃ ᒥᓈᑎᒃ ᑭᒋ ᒫᓛᑎᓯᑦ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᒥᓂᔕ ᑭᒋ ᒫᓛᑕᓂᓕᑭ: ᐌᓴ ᒥᓈᑎᒃ ᑭᔅᑫᓚᑖᑯᓯᐤ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐎᑦ᙮ 34ᐅ ᐋᔮᓂᔅᑫ ᑭᓀᐱᑯᐎᔦᒃ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᑮ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᐁᒃ ᒥᓗ ᑫᒀᓇ, ᐁ ᒪᒋᑣᔦᒃ? ᐌᓴ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑲᔅᑭᓀᒃ ᒥᑌᐃ ᐁᑯ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᒪᑲᒃ ᒥᑐᓐ᙮ 35ᒥᓗ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᒥᒉᑎᓂᓕᑭ ᑳ ᒥᓨᔑᓂᓕᑭ ᐅᑎᐃᒃ ᐗᓚᐎᑕᑕᐤ ᒥᓗ ᑫᒀᓇ: ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒥᒉᑎᓂᓕᑭ ᑳ ᒫᓛᑕᓂᓕᑭ ᐅᑎᐃᒃ ᐗᓚᐎᑕᑕᐤ ᒪᒋ ᑫᒀᓇ᙮

36ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᑫ ᐃᑗᐙᑴ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑲᑕ ᐎᑕᒶᒃ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮ 37ᐌᓴ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᐅᒋ ᑭ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑕᑎᓯᑫᓕᒥᑲᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑳᐎᓐ᙮

ᓇᑕᐌᓕᑕᒣᐗᒃ ᒋᓴᓴ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑕᐃᐌᓕᒋ

(ᒫᕐᒃ 8:11–12; ᓘᒃ 11:29–32)

38ᐁᑯ ᐋᑎᑦ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔭᒃ, ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᒋᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑭᔭᓐ, ᓂ ᐎ ᐙᐸᑌᓈᓐ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ ᐁ ᐃᑐᑕᒪᓐ᙮

39ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒪᒋ ᓀᔥᑕ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᑲᑕ ᒥᓛᐗᒃ, ᐱᑯ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᒍᓇ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ᙮ 40ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒍᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑲᐗ ᓀᔥᑕ ᓂᔅᑐ ᑎᐱᔅᑲᐗ ᑭᒋ ᐙᐸᒣᒃ ᐗᑖᓕᒃ; ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᓀᔥᑕ ᓂᔅᑐ ᑎᐱᔅᑳᐗ ᑫ ᐃᑖᑦ ᐊᔅᑭ ᐁ ᐅᑌᐃᒪᑲᓂᓕᒃ᙮ 41ᓂᓂᐱ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑲᑕ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑕᐌᐗᒃ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᒃ ᐅᐅ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ, ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᒣᐗᑦ ᒫᑲ: ᐌᓴ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑕᒶᒃ ᐁ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᓕᒋ ᒍᓇᐗ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᒍᓇ ᐅᑕ ᐃᑖᐤ! 42ᑭᒋᐅᑭᒫᔅᑴᐤ ᔖᐗᓄᑖᒃ ᑳ ᑮ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᑲᑕ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑕᐌᐤ ᐅᐅ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᒃ, ᑳᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᒣᐤ ᒫᑲ; ᐌᓴ ᐎᓚ ᐃᔅᒀᔮᒡ ᐙᓚᐤ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᐯᑕᒸᑦ ᓴᓚᒪᓇ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᓴᓚᒪᓐ ᐅᑕ ᐃᑖᐤ᙮

ᐁ ᐯᒋ ᑮᐌᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ ᑳ ᑮ ᐙᓚᐎᒋ ᐃᓕᓕᒃ ᐅᒋ

(ᓘᒃ 11:24–26)

43ᐃᔅᐱ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ ᑳ ᐗᓚᐎᒋ ᐃᓕᓕᒃ ᐅᒋ, ᐹᐱᒧᑌᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐹᒀᓕᒃ, ᐁ ᓈᓇᑕᐙᐸᑕᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐋᓜᐱᑦ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᒥᔅᑲᒃ᙮ 44ᐁᑯ ᐁᑗᑦ, ᓂ ᑳ ᑭᐙᓐ ᓂ ᐙᑳᔨᑲᓂᒥᒃ ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᔮᓐ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑌᑯᔑᒃ, ᒥᔅᑲᒻ ᐁ ᐱᔑᔑᒀᓕᒃ, ᐁ ᐌᐸᐃᑳᑌᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐌᔑᒋᑳᑌᓕᒃ᙮ 45ᐁᑯ ᐁᑐᑌᑦ, ᐅᑎᓇᒫᓱ ᒫᑲ ᓂᔂᔅ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᒑᑾ ᐊᐙᓯᑌ ᒣᒋᑣᓕᒋ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ; ᐱᑐᑫᐗᒃ ᒫᑲ ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᐙᑭᒋᒃ: ᒫᒋᒡ ᐅᑦ ᐃᔑᐋᔮᐎᓐ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᒫᓛᑕᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓃᔥᑕᒻ᙮ ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑎᒋᒃ ᐅᑯ ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ᙮

ᐁ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᑦ ᒋᓴᔅ ᐅᑳᐎᔭ ᓀᔥᑕ ᐅᐎᒋᔖᓇ

(ᒫᕐᒃ 3:31–35; ᓘᒃ 8:19–21)

46ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᒫᑎᑲ, ᐅᑳᐎᔭ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᑮ ᓂᐸᐎᓕᐗ ᐁ ᐎ ᐋᔭᒥᐃᑯᑦ᙮ 47ᐁᑯ ᐊᐌᓇ ᐁᑖᑦ, ᒫᑎᑲ, ᑭᑳᐎ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᔖᓇᒃ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᓂᐸᐎᐗᒃ, ᐁ ᐎ ᐋᔭᒥᐃᔅᑭᒃ᙮

48ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᑕᒫᑯᑦ, ᐊᐌᓇ ᓂᑳᐎ? ᐊᐌᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓇᒃ? 49ᐁᑯ ᐁᔑᒋᒉᓕᑦ ᐃᑕ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᓂᑳᐎ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓇᒃ! 50ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᑫ ᑐᑕᒧᑴ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓄᑖᐎᔭ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᐁᐗᒀᓇ ᓂᒋᔖᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓂᔅᑴᒻ ᓀᔥᑕ ᓂᑳᐎ᙮