Formulaire de recherche

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 6

ᒋᓴᔅ ᐊᔕᒣᐤ ᓂᔭᓚᓐ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑎᓇᐤ ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᑎᐤ 14:13–21; ᒫᕐᒃ 6:30–44; ᓘᒃ 9:10–17)

1ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐊᔓᐗᐊᒻ ᑳᓕᓕ ᑭᒋᑲᒥᓕᐤ, ᐁᐗᒀᓂ ᑕᐃᐱᕆᔭᔅ ᑭᒋᑲᒥ᙮ 2ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᒥᔭᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁ ᑮ ᐙᐸᑕᒥᓕᒋ ᐅ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᑳ ᑮ ᑐᑕᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ᙮ 3ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑯᔅᐹᒪᒋᐌᐤ ᐗᒌᒃ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐁᐱᑦ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮ 4ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ, ᒎᐗᒃ ᐅ ᒪᑯᔐᐎᓂᐗᐤ, ᑮ ᐯᔓᓈᑾᓐ᙮ 5ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑌᔅᑕᓵᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᑦ, ᐃᑌᐤ ᐱᓕᐸ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᐅᒋ ᐊᑖᐌᔭᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᐅᑯ ᑭᒋ ᑮ ᒥᒋᓱᒋᒃ? 6ᐅᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ ᑭᒋ ᑯᒋᐋᑦ: ᐌᓴ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᑖᓂ ᑫ ᑐᑕᒃ᙮

7ᐱᓕᑉ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᓂᔡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᔔᓕᐊᓈᐱᔅᑯᔕᒃ ᐁ ᐊᑖᐙᑲᓂᐗᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐃᔅᐸᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐋᐱᔑᔥ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᒋᒃ᙮

8ᐯᔭᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐋᓐᑦᕉ, ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐎᒋᔖᓇ, ᐃᑎᑯ, 9ᐅᑕ ᐃᑖᐤ ᐅᔥᑭᓂᑭᐤ, ᐁ ᐋᔭᐙᑦ ᓂᔮᓚᓐ ᐙᐸᓘᒥᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒧᓯᔕ: ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᐅᑯ ᐁ ᐃᔥᐱᔑ ᒥᒉᑎᓈᓂᐗᒃ?

10ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐎᑕᒫᑯᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᒋ ᓇᐊᐱᒋᒃ᙮ ᑮ ᒥᒉᑎᓋ ᒫᑲ ᒪᔅᑯᔑᔭ ᐊᓐᑕ᙮ ᐁᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓀᐊᐱᒋᒃ, ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᓇᓐᑕᐤ ᓂᔮᓚᓦᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ᙮ 11ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᓚᑯᓈᐗ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒧᑦ, ᑮ ᒫᑎᓇᒪᐌᐤ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᐱᓕᒋ; ᓀᔥᑕ ᓇᒣᓴ ᐊᓯᒋ ᐃᔥᐱᔥ ᓀᑕᐌᓕᒫᓕᒋ᙮ 12ᐃᔅᐱ ᑳᔥᐳᓕᒋ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᒧᔕᑭᓇᒪᒃ ᐃᔅᑾᒋᑲᓇ ᑳ ᐃᔅᑾᒋᑳᑌᑭ, ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᐗᓂᑖᓂᐗᒃ᙮ 13ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒧᔕᑭᓇᑭᒃ, ᑮ ᒧᔥᑭᓇᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᓂᔓᔖᑉ ᐗᑕᐱᐗᑕ ᐁ ᐱᐗᒫᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᓂᔮᓚᓐ ᐙᐸᓘᒥᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᑳ ᐃᔅᑯᑆᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᓕᐙᑭᐸᓕᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᒥᒋᓱᓕᒋ᙮

14ᐁᑯ ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒸᒋᒃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑫᒋᓈᔥ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᑫ ᑐᑯᔑᑭᐸᓐ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 15ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐁ ᐎ ᐯᒋ ᐅᑎᓂᑯᑦ ᑭᒋ ᐅᑭᒫᑳᑎᑯᑦ, ᒥᓇ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ ᐗᒌᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐱᒧᑌᐤ ᓀᐲᒃ

(ᒫᑎᐤ 14:22–33; ᒫᕐᒃ 6:45–52)

16ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑎ ᐅᑖᑯᔑᓂᓕᒃ, ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᑭᒋᑲᒥᒃ ᐃᔑ᙮ 17ᑮ ᐳᓯᐗᒃ ᒫᑲ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᐁ ᐊᑎ ᐊᔓᐗᐊᑭᒃ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ ᐃᔑ᙮ ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒋᓴᓴ᙮ 18ᑮ ᐊᑎ ᒪᒪᑲᐊᓐ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔅᐱᒋ ᓱᑭᓚᐌᒃ᙮ 19ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐱᒥᔥᑳᒋᒃ ᓇᓐᑕᐤ ᓂᔑᑕᓇᐤ ᓂᔮᓚᓗᔖᑉ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔅᑐᒥᑕᓇᐤ ᐸᕐᓚᓐᑲ, ᐙᐸᒣᐙᒃ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᔑᐙᒃ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑕᒥᓕᒋ ᓈᐱᒀᓂᓕᐤ: ᑮ ᑯᔅᑖᒋᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 20ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᐅ; ᐁᑳᐎᓚ ᑯᔅᑖᒌᒃ᙮ 21ᐁᑯ ᒣᓜᓕᑕᑭᒃ ᐁ ᐳᓯᐋᒋᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ: ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ ᓈᐱᒀᓐ ᐊᔅᑭᒃ ᐃᑕ ᐙ ᐃᔑᒋᒣᒋᒃ᙮

ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᓐᑕᐙᐸᒣᐗᒃ ᒋᓴᓴ

22ᐎᐋᐸᒃ, ᐃᔅᐱ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᑳᒥᒃ ᐃᑌᑫ ᑳ ᓂᐸᐎᒋᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᑯᑕᒃ ᒋᒫᓐ ᐁ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ ᐊᓐᑕ, ᐱᑯ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑳ ᐳᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᒋᓴᓴ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐎᒋᐳᓯᒫᓕᒋ ᒋᒫᓂᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓕᐗ, ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓕᐗ ᐱᔑᔑᒃ ᐁ ᑮ ᑭᔑᒋᒣᓕᒋ; 23(ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐃᔑᒋᒣᒪᑲᓋ ᑯᑕᑭᔭ ᒋᒫᓇ ᑖᐃᐱᕆᔭᓯᒃ ᐅᒋ ᑭᔑᐙᒃ ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᒧᐙᒋᒃ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᑳᐃᔥᑾ ᑌᐯᓕᒋᑫᑦ ᑳ ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒧᑦ:) 24ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᒋᓴᓴ ᐁᑳ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓕᐗ, ᐎᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ ᑮ ᐳᓯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᔕᑲᐗᒃ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ, ᐁ ᓈᓇᑕᐙᐸᒫᒋᒃ ᒋᓴᓴ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁᐗᑯ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎ ᐋᓚᑯᓈᐤ

25ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᒋᒃ ᑴᔅᑲᑳᒻ ᐎᓂᐯᑯᒃ, ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᕌᐸᐃ, ᑖᓂᔅᐱ ᐅᑕ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔭᓐ?

26ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑭ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᓇᐗᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ, ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᒧᐌᑾᒃ ᐊᓚᑯᓈᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᑭᔥᐳᔦᒃ᙮ 27ᐁᑳᐎᓚ ᐋᐸᑎᓯᒃ ᑭᒋ ᐋᔮᔦᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᒋᒻ ᑳ ᓂᔑᐙᓈᑕᒃ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐋᔮᔦᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᒋᒻ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᑫ ᐃᔅᑯ ᐃᑕᑾᒃ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑫ ᒥᓕᑖᒃ: ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᑳ ᓱᑲᑭᒥᑯᑦ ᐅᑖᐎᒫᐗ᙮

28ᐁᑯ ᐁᑖᒋᒃ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᒃ, ᑭᒋ ᑮ ᑐᑕᒶᑭᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓇ?

29ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓐ ᑭᒋ ᑖᐺᔦᓕᒥᒣᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐙᑦ᙮

30ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑖᒋᒃ, ᑫᑯ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᑎᓕᐌᔭᓐ, ᑭᒋ ᑮ ᐋᐸᑕᒫᒃ, ᓀᔥᑕ ᑖᐺᑖᑖᒃ? ᑫᒀᓐ ᐁ ᑐᑕᒪᓐ? 31ᓄᑖᐎᓈᓇᒃ ᑮ ᒧᐌᐗᒃ ᒫᓇᐊ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ; ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᑮ ᒥᓓᐤ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ ᑭᒋ ᒧᐙᓕᒋ᙮

32ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒧᓯᔅ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓕᑯᐗᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ; ᒫᑲ ᓄᑖᐎ ᑭ ᒥᓕᑯᐗᐤ ᑖᐺ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ᙮ 33ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᓚᑯᓈᒪ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᐯᒋ ᓛᔑᑦ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓕᐌᑦ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮

34ᐁᑯ ᐁᑖᒋᒃ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑳᑭᑫ ᒥᓕᓈᓐ ᐊᐗ ᐊᓚᑯᓇᐤ᙮

35ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᐊᓚᑯᓇᐤ: ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᓈᔑᑦ ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᑲᑕ ᓄᑌᑲᑌᐤ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑦ ᓇᒪᐎᔅᑲᑦ ᑲᑕ ᓄᑌᔮᐸᑴᐤ᙮ 36ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐃᑎᑎᓇᐗᐤ, ᑭ ᑮ ᐙᐸᒥᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑖᐺᑌᓇᐗᐤ᙮ 37ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒥᓕᑦ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓂ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑎᑾᒃ: ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᒋ ᓈᔑᑦ ᔮᓕᑌᓪ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᐤ᙮ 38ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᓛᔑᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᒋ ᑐᑕᒫᓐ ᓂᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ᙮ 39ᐁᐗᑴᓕᐤ ᒫᑲ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ, ᒥᓯᐌ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑦ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐗᓂᑖᔮᓐ ᑫᒀᓐ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᓇᒫᓐ ᒥᓇ ᒫᒋᒡ ᑭᔑᑳᑫ᙮ 40ᐁᐗᑴᓕᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ, ᑭᒋ ᐋᔮᑦ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ: ᓂ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓇᐤ ᒫᑲ ᒫᒋᒡ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮

41ᒎᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐙᔦᔥ ᐃᑌᓕᒣᐗᒃ, ᐁ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑦ᙮ 42ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᔦᐤ ᓈ ᐊᐗ ᒋᓴᔅ, ᒍᓯᑉ ᐅᑯᓯᓴ, ᐅᑖᐎᔭ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᒥᒪᑯᒃ? ᑖᓐᑌ ᒫᑲᐌᒋ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᓛᔑᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ?

43ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐃᑌᓕᑕᒧᒃ᙮ 44ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᐁᑳ ᐅᒋᐱᑖᑌ: ᓂ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓇᐤ ᒫᑲ ᒫᒋᒡ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮ 45ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐤ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐙᒃ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᑯᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐯᑕᐙᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᑦ ᐅᑖᐎᒪᐗ, ᓂ ᐯᒋ ᓈᑎᒃ᙮ 46ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐁ ᑮ ᐙᐸᒫᑦ ᐅᑖᐎᒪᐗ, ᐱᑯ ᐊᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᐁᐗᑯ ᑳ ᑮ ᐙᐸᒫᑦ ᐅᑖᐎᒪᐗ᙮ 47ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑦ ᐋᔭᐤ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 48ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᐊᓚᑯᓇᐤ᙮ 49ᑯᑖᐎᐙᐗᒃ ᑮ ᒧᐌᐗᒃ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᓇᒪ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮ 50ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᑭᒋᔑᑯᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑦ, ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᒧᐙᑦ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᐱᑦ᙮ 51ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐱᒫᑎᓯᐎ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑦ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᒧᐙᑌ ᐅᐅ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᑳᑭᑫ ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᐤ: ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᑫ ᒥᓕᐌᔮᓐ ᐁᐗᑯ ᓂᔮᔅ, ᑫ ᒥᓕᐌᔮᓐ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒪᑲᒃ ᐊᔅᑭ᙮

52ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒎᐗᒃ ᑲᑴᒋᒥᑐᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑖᓐᑌ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑫ ᑮ ᐅᒋ ᒥᓕᑕᒃ ᐎᔮᔅ ᑭᒋ ᒥᒋᐗᒃ?

53ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑫ ᒥᒋᐌᑴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐎᔮᔅ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑫ ᒥᓂᑴᐌᑫ ᐅᒥᑯ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐱᒋᔅᑳᑯᓇᐗᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ 54ᐊᓇ ᑳ ᒥᒋᑦ ᓂᔮᓯᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓂᑴᑦ ᓂᒥᑯᓕᐤ, ᐋᔭᐤ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᓂ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓇᐤ ᒫᑲ ᒫᒋᒡ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮ 55ᐌᓴ ᓂᔮᔅ ᑖᐺ ᒥᒋᒥᐗᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂᒥᑯ ᑖᐺ ᒥᓂᑴᐎᓂᐗᓐ᙮ 56ᐊᓇ ᑳ ᒥᒋᑦ ᓂᔮᓯᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓂᑴᑦ ᓂᒥᑯᓕᐤ, ᓂ ᐱᒋᔅᑳᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᓚ ᓂ ᐱᒋᔅᑲᐗᐤ᙮ 57ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᔑ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᐯᒫᑎᓰᑦ ᐅᑖᐎᒪᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐅᒋ ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓇ ᑳ ᒧᐎᑦ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᐤ ᓂᓚ ᐅᒋ᙮ 58ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᐊᓇ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐯᒋ ᐅᒋᐸᓕᑦ: ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑖᐎᐙᐗᒃ ᑳ ᑮ ᒧᐙᒋᒃ ᒫᓇᐊ, ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᓇᒪ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ: ᐊᓇ ᑳ ᒧᐙᑦ ᐅᐅ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᑳᑭᑫ ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᐤ᙮

59ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐃᑗᐤ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑕᔭᒥᐎᓇ ᐱᑯ ᑲᑕ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᐤ ᐊᐌᓇ

60ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐃᔅᐱ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒥᓕᒋ, ᑭ ᐃᑗᓕᐗ, ᐋᓕᒪᓐ ᐅᒪ ᐃᑗᐎᓐ; ᐊᐌᓇ ᑫ ᑮ ᐯᑕᒃ?

61ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐁ ᐙᔦᔥ ᐃᑌᓕᑕᒥᓕᒋ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᐙᓯᔅᑕᐌᓕᑕᒥᐃᑯᓐ ᓈ ᐅᒪ? 62ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᐙᐸᒣᑴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐁ ᐅᐱᔅᑳᑦ ᐃᑕ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᑭ ᐃᑖᑦ᙮ 63ᐊᒑᒃ ᐁᐗᑯ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᐃᐌᑦ: ᐎᔮᔅ ᓇᒪ ᐙᔦᔥ ᐃᑖᐸᑕᓐ: ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑳᐎᑕᒫᑕᑾᒃ, ᐊᒑᑯᐗᓋ, ᓀᔥᑕ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐗᓋ᙮ 64ᒫᑲ ᐃᑖᐗᒃ ᐋᑎᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᔦᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ᙮ ᐌᓴ ᒋᓴᔅ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑖᐺᑕᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓕᐗ ᑫ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᑯᑦ᙮ 65ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᑮ ᐃᑎᑕᑾᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᒥᓕᑯᑌ ᓄᑖᐎᔭ᙮

66ᐁᑯᔅᐱ ᐅᒋ ᒥᒉᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᑭᐌᓕᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᐎᒉᐎᑯ᙮ 67ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᔓᔖᐱᓕᒋ, ᑭᓚᐙᐤ ᓈ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑭᑐᑖᓇᐗᐤ?

68ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᑯᑦ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕋ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᓈᑕᑭᑦ? ᑭᓚ ᑭᑦ ᐋᔮᓐ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᐋᔭᒥᐎᓇ᙮ 69ᓂ ᑖᐺᑌᓈᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑫᒋᓇᐅᓈᓐ ᑭᓚ ᐁ ᐋᐎᔭᓐ ᐊᓇ ᙭ ᐯᒫᑎᓰᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ᙮

70ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑮ ᐙᐌᓛᐸᒥᑎᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᓂᔓᔖᐱᔦᒃ, ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᒫᑲ ᐁ ᒪᒋᒪᓂᑐᐎᑦ? 71ᑮ ᐋᓕᒧᒣᐤ ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑳᕆᔭᑕ, ᓵᐃᒪᓐ ᐅᑯᓯᓴ: ᐌᓴ ᐁᐗᒀᓂᐃ ᑫ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᑯᑦ, ᐁ ᐊᔑᑕᑭᒫᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ᙮