Formulaire de recherche

ᓂᔓ ᑎᒧᑎ 4

1ᑭᑦ ᐃᑕᔓᒥᑎᓐ ᒫᑲ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑫ ᑎᐹᔅᑯᓈᑦ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ ᐃᔅᐱ ᐯᒋ ᓄᑯᓯᑌ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐎᐎᓐ; 2ᑲᑫᔅᑭᒥᐌ ᐊᔭᒥᐎᓐ; ᑭᓯᓴᐎᓯ ᐌᑎᒋᐸᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐌᑎᒋᐸᓕᑭ; ᓇᑭᒥᐌ, ᑭᑕᐊᒫᑫ, ᔑᑭᑫᒧ, ᒥᓯᐌ ᔑᐯᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᒃ᙮ 3ᐌᓴ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐁᔥᑾ ᑲᑕ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ, ᐃᔅᐱ ᐁᑳ ᑫ ᔑᐯᓕᑕᑭᒃ ᒀᔭᔉ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑲ ᐁᑕᔅᑌᓕᑭ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᒪᒋᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐗ ᑲᑕ ᒪᐗᓭᑯᓇᒫᓱᐗᒃ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗ, ᐁ ᑭᔭᑭᑐᐗᑫᒋᒃ: 4ᑲᑕ ᐃᑲᑌᓇᒶᒃ ᐅᑕᐙᑲᐙᐗ ᑖᐺᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᑲᑕ ᐸᔅᑫᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓈᑕᑭᒃ ᐋᑕᓗᑳᓇ᙮ 5ᒫᑲ ᑭᓚ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐊᔕᐙᐸᑕ, ᔑᐯᓕᑕ ᑲᒀᑕᑭᓯᐎᓇ, ᑐᑕᒻ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓕᓕᐤ, ᒥᑐᓂ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖ ᑭᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ᙮

6ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᓂᑦ ᐋᔦᔅᑲᐎᓰᓐ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᑲᐎᔮᓐ, ᐯᔓᓈᑾᓐ ᒫᑲ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᔮᓐ᙮ 7ᓂ ᑮ ᓇᑎᓂᑳᓐ ᒥᓗ ᓄᑎᓂᑫᐎᓐ, ᓂ ᑮ ᑭᔑᑖᓐ ᓂ ᑲᑴᒋᔅᑲᔑᐌᐎᓐ, ᓂ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑌᓐ ᐊᓂᒪ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ: 8ᐁᑯᔅᐱ ᓂᑦ ᐊᔅᑕᒫᑲᐎᓐ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎ, ᐊᔅᑐᑎᓐ, ᐊᓂᒪ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᑦ ᐅᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐤ, ᑫ ᒥᓕᑦ ᐁᐗᑯ ᑭᔑᑳᑫ: ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓂᓚ ᐱᑯ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᐊᓯᒋ ᑳ ᓵᑭᑕᐙᒋᒃ ᐅ ᓄᑯᓯᐎᓐ᙮

ᑎᐱᓚᐌ ᐊᔭᒥᐎᓇ

9ᓱᑲ ᑲᑴᒋᑕ ᐎᐸᒡ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᔑᔭᓐ: 10ᐌᓴ ᑎᒫᔅ ᓂ ᑮ ᓇᑲᑎᒃ, ᐁ ᑮ ᓵᑭᑖᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ, ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᑌᓴᓗᓇᐃᑲᐃᒃ; ᒃᕃᓯᓐᔅ ᑲᓓᔕᐃᒃ; ᑕᐃᑕᔅ ᑖᓪᒣᔕᐃᒃ᙮ 11ᓘᒃ ᐱᑯ ᓂ ᐎᒉᐎᒃ᙮ ᐅᑎᓐ ᒪᕐᒃ, ᐯᒋᐎᒉᐤ ᒫᑲ; ᐌᓴ ᓂ ᐎᒋᐃᒃ ᐊᔭᒥᐋᐎ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᒃ᙮ 12ᑎᑭᑲᔅ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐗᐤ ᐁᐱᓴᓯᒃ᙮ 13ᐊᓂᒪ ᐊᑯᐅᓐ ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᒫᐗᒃ ᑲᕐᐸᔅ ᑦᕈᐊᓯᒃ, ᐃᔅᐱ ᑕᑯᔑᓂᔭᓀ, ᐯᑖᑲᓐ, ᒪᓯᓇᐃᑲᓇ ᓀᔥᑕ, ᒫᑲ ᐅᓵᒻ ᐊᐃᓀᑭᓋ᙮

14ᐋᓕᒃᓵᓐᑕᕐ ᐅᓵᐙᐱᔅᑯᑫᐎᐋᐎᔅᑐᔭᓐ ᒥᔅᑕᐃ ᓂ ᑮ ᒪᒋᑐᑖᒃ: ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑲᑕ ᐎ ᑎᐸᐊᒪᐌᐤ ᑳ ᐃᔑ ᐊᑑᔅᑫᓕᒋ: 15ᐁᐗᑯ ᓀᔥᑕ ᑭᓚ ᔭᒀᒥᓯᔅᑕᐤ; ᐌᓴ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᓇᔅᑯᔅᑕᒻ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓈᓇ᙮

16ᓂᔥᑕᒻ ᐁ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᔮᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑮ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᒃ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓂ ᑮ ᓇᑲᑎᑾᒃ: ᓇᑕᒫ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒫᑲᓂᐎᒋᒃ᙮ 17ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᓂ ᑮ ᐎᒋᑲᐸᐎᔅᑖᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐋᔨᒋᐃᒃ; ᓂᓚ ᐅᒋ ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒋᑳᑌᒃ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᑭᒋ ᐯᑕᑭᒃ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐅᑐᓂᒃ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᐎᑾᑭᐃᑲᐎᓐ᙮ 18ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᐎᑾᒋᐃᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒪᒋ ᐊᑐᔅᑫᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᒥᒃ ᐅ ᑭᒋᑭᔑᑲᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐎ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐋᑲᓂᐎᑦ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

ᒫᒋᒡ ᐗᒉᑫᒧᐎᓇ

19ᐊᑕᒥᔅᑲᐤ ᑉᕆᔅᑲ ᓀᔥᑕ ᐊᑶᓚ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑕᔑᑦ ᐎᑭᒃ ᐅᓂᓯᐳᕋᔅ᙮ 20ᐃᕌᔅᑕᔅ ᑮ ᑕᔑᑫᐤ ᑲᕆᓐᑎᒃ: ᒫᑲ ᑦᕋᐱᒪᔅ ᓂ ᑮ ᓇᑲᑕᐤ ᒪᐃᓕᑕᒥᒃ ᐁ ᐋᑯᓯᑦ᙮ 21ᓱᑲ ᑲᑴᒋᑕ ᑭᒋ ᑕᑯᔑᓂᔭᓐ ᐸᒧᔑ ᐱᐴᒃ᙮

ᐃᔪᐱᓚᔅ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᔪᑌᓐᔅ, ᓀᔥᑕ ᓛᓇᔅ, ᓀᔥᑕ ᑲᓚᑎᔭ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗᒃ᙮

22ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑲᑕ ᐎ ᐎᒉᐌᐤ ᑭᑦ ᐊᒑᑾ᙮ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᓐ᙮ ᐁᒣᓐ᙮