Formulaire de recherche

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 16

ᐸᑭᑎᓂᑫᐗᒃ ᒋ ᐎᒋᐋᒋᒃ ᐐᒋ ᑖᐺᑕᒧᐗᒃ

1ᑫ ᐃᔑ ᒫᒪᐎ ᒥᓕᐌᐎᓂᑳᓂᐗᒃ ᐅᐸᓓᑭᓴᒃ ᐅᒋ, ᑳ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑕᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗᒃ ᑲᓓᔕᐃᒃ, ᐁᑯ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐃᑐᑕᒧᒃ᙮ 2ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᐊᑎ ᐙᔅᑌᒃ, ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᔑᔨᒃ ᑲᑕ ᐸᑳᓐ ᐊᔅᑕᐤ ᑳ ᐃᔑ ᒥᓗᑐᑖᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᒫᒪᐎ ᒥᓕᐌᐎᓂᑳᓂᐗᒃ ᐃᔅᐱ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ᙮ 3ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ, ᐊᐌᓂᑭ ᑫ ᒥᓗᐋᓕᒧᒣᑾᒃ ᑭ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᐙᒃ, ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑫ ᐃᑎᔕᐗᑭᒃ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑕᑖᒋᒃ ᑭ ᒥᓕᐌᐎᓂᐗᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 4ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐃᑌᓕᑖᑾᑫ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᔮᓐ, ᐎᓚᐗᐤ ᓂ ᑳ ᐎᒉᐎᑾᒃ᙮

ᐹᓪ ᐗ ᐃᑐᑕᒃ

5ᑭ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑎᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᔖᐳᔥᑲᒫᓀ ᒫᓯᑐᓂᔭ: ᐌᓴ ᓂ ᑳ ᔖᐳᔥᑫᓐ ᒫᓯᑐᓂᔭ᙮ 6ᒫᔅᑯᒡ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᑕᔑᑳᓐ, ᐁᐁ, ᑭ ᑳ ᐎᒋᐱᐴᓀᓯᒥᑎᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ, ᑭᒋ ᐊᑎ ᐃᑐᑕᐃᔦᒃ ᐱᑯ ᐃᑌ ᑫ ᐃᑐᑌᐙᓀ᙮ 7ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒥᑎᓇᐗᐤ ᐊᓄᒡ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᔮᓐ; ᒫᑲ ᓂ ᐸᑯᓭᓕᑌᓐ ᓀᔥᔥᑕᐤ ᑭᓉᔥ ᑭᒋ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑕᑾᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑌᓕᑕᑫ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

8ᒫᑲ ᐁᐱᓴᓯᒃ ᓂ ᑳ ᑕᔑᑳᓐ ᐹᑎᒫ ᐅᑎᒋᐸᓕᑫ ᐯᓐᑎᑲᔅᑦ᙮ 9ᐌᓴ ᑭᒋ ᐃᔥᒀᑌᒻ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᐸᑕᒃ ᓂ ᐹᔅᑭᑌᓇᒫᑲᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑎᐗᒃ ᐅᓄᑎᓂᑫᐗᒃ᙮

10ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑎᒧᑎᔭᔅ ᑕᑯᔑᑫ, ᐙᐸᑕᒨᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓭᑭᓯᑦ ᐁ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑖᒃ: ᐌᓴ ᐊᑑᔅᑳᑕᒻ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᓕᐤ, ᒬᒋ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑐᑕᒫᓐ ᓂᓚ᙮ 11ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ: ᒫᑲ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑭᑐᑕᐃᒃ, ᑭᒋ ᑮ ᐯᒋ ᓈᔑᑦ; ᐌᓴ ᓂᑦ ᐊᔕᐙᐸᒪᐤ ᐊᓯᒋ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᓕᒋ᙮

12ᐊᓇ ᑭᒋᔖᓂᓇᐤ ᐊᐸᓚᔅ ᐅᒋ, ᓈᔅᐱᒡ ᓂ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᒫᑖᔾ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑖᒃ ᐊᓯᒋ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᓕᒋ: ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᑐᓂ ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᐊᓄᒡ ᑭᒋ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᒃ; ᒫᑲ ᑲᑕ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓐ ᐃᔅᐱ ᓇᐃᐸᓕᓂᑫ᙮

ᒫᒋᒡ ᐊᔭᒥᐎᓇ

13ᐊᔕᐙᐱᒃ, ᐋᔭᒋᑳᐸᐎᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓈᐯᐗᒃ ᐎᐃᑎᒃ, ᒪᔥᑲᐎᓯᒃ᙮ 14ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑭ ᑐᑕᒧᐎᓂᐙᐗ ᑲᑕ ᐃᑐᒋᑳᑌᐗ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ᙮

15ᑭ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᔅᑎᐸᓇᔅ ᑳ ᑐᑕᑫᑦ, ᐁᐗᒀᓂᑭ ᓂᑳᓐ ᑳ ᒥᓂᔑᐎᒋᒃ ᐊᑳᔭᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᒋᒃ ᑭᒋ ᐸᒦᔅᑕᐙᒋᒃ ᐅᐸᓓᑭᓴ, 16ᑭᒋ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔅᑕᐌᑾᒃ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑐᐎ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᑳ ᐎᒋᐃᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᑑᔅᑫᒋᒃ᙮

17ᓂ ᓯᑭᓓᓯᓐ ᐁ ᑮ ᑕᑯᔑᑭᒃ ᔅᑎᐸᓇᔅ, ᓀᔥᑕ ᐸᕐᑎᐤᓀᑕᔅ, ᓀᔥᑕ ᐊᑳᐃᑲᔅ; ᐌᓴ ᐊᓂᒪ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᓄᑌᐸᓕᔦᒃ ᐎᓚᐗᐤ ᑮ ᑎᐱᐸᓕᑕᐗᒃ᙮ 18ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᒥᓜᓕᑕᒥᐃᑾᒃ ᓂᑦ ᐊᒑᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᓚᐗᐤ: ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑐᐎ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᒃ᙮

19ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᐁᔕᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑾᒃ᙮ ᐋᑶᓚ ᓀᔥᑕ ᑉᕆᓯᓚ ᓈᔅᐱᒡ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑾᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗᒃ ᐎᑭᐙᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ᙮ 20ᒥᓯᐌ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑾᒃ᙮ ᐊᑕᒥᔅᑕᑐᒃ ᐁ ᐸᓓᑭ ᐅᒉᒥᑐᔦᒃ᙮

21ᓂᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑫᐎᓐ ᓂᓚ ᐹᓪ, ᑎᐱᓚᐌ ᓂᒋᒋ ᐅᒋ᙮

22ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᓯᐋᑭᐋᑴ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐊᓈᑎᒪ ᒫᕋᓈᑕ᙮

23ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᐙᓇᐗᐤ᙮

24ᓂ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᓇᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ, ᐁᒣᓐ᙮