Formulaire de recherche

Mateo 20

Antawaitatsiri chochokimashiki

1“Jiroka ikanta ipinkathariwentantai Inkitesatzi, roshiyakowaitakari ikanta apaani atziri tzimatsiri ichochokimashite. Riyaatake okiteeshetamanai ramine antawaitatsine iwankiremashiki. 2Ikanta iñaake kowatsiri rantawaite, ikantakeri: ‘Arika petanakyaawo pantawaite iroñaaka irojatzi ishaawiiteeni, nipinatemi apapentyaki koriki.’ Ikantaiyini antawairentzi: ‘Kameethatake.’ Rotyaantaitakeri pankirentsimashiki. + 3Ikanta reenokiityaapaake ooryaa eejatzi ripiyanaawo ashitawori iwankiremashi nampitsiki. Iñaapai itsipa ikatziyaiyani tekaatsi rantawaire. + 4Ikantapaakeri: ‘Arika piyaate pantawaite nowankiremashiki, ari nipinaperotakemi.’ Riyaataiyakeni rantawaite. 5Ari ikantakero itampatzikatapaake ooryaa, eejatzi ritainkanakera ooryaa. + 6Ari ikantakero eejatzi otsireniityaanake, iñaapai atziri risaikaiyini, tekaatsi rantawaire, rosampitapaakeri: ‘¿Tekaatsima pantawaire pisaikashiwaitantari kiteesheriki?’ + 7Rakaiyanakeni, ikantzi: ‘Tekaatsi antawaitakainane.’ Ikantzi irirori: ‘Piyaate eejatzi eeroka pantawaite nowankiremashiki, ari nipinaperotakemi.’ 8Okanta otsirenitanake, ashitawori iwankiremashi, ikantakeri oisaikiniriri iyorikite: ‘Pinkaimeri maawoini antawairentzi pipinateri. Iri petawakya pipinateri impoitaintsiri rantawaitake irojatzi pimatantakyaariri ananinkaintsiri rantawaitake.’ 9Ikanta ripokake impoitaintsiri rantawaitzi, eepichoki rantawaitake, iro kantacha ripinaitakeri apapentyaki koriki. 10Irojatzi ripokaiyantakani ananinkaintsiri rantawaitake, roshiyakaatzi iri ripinaperoiteri. Te, apapentyaki koriki ripinaitakeri eejatzi. 11Ikanta raawetawakari ripinaitakeriri, ikisanakeri ashitawori rantawaire, 12ikantanakeri: ‘Jirikapaini impoitapaintsiri rantawaitzi, te rantawaiperotzi, iro kantacha rimonkaatakena pipinatakenari, naaka atsipetaperotakariri ooryaa.’ 13Ikantzi ashitawori iwankiremashi: ‘Asheninká, nipinatakemi kameethaini, ¿tema nokantzitakemi amaityaake nipinatemi apapentyaki koriki? 14Jirika piyorikite nipinatzimiri, piyaatai pipankoki. Naaka kowashitaincha nipinatziri apapentyaki koriki impoitapaintsiri rantawaitzi, 15¿Eeroma okanta nipinatante nonintziri naaka? ¿Pisamaneentakotashitanawo noneshironkatantzi?’ 16Tema eenitatsi etawori iroñaaka, iri ñagairone rimpoiyetai. Tzimatsi impoiyetatsi iroñaaka, iri ñagairone retaiyaawo.”

Rapiitairo Jesús ikenkithatakotziro rowamagaiteri

(Mr. 10.32-34; Lc. 18.31-34)

17Ikanta ritonkaanake Jesús riyaatero Jerusalén-ki, raanakeri 12 riyotaanewo ikenakaanairi awotsiki, ari ikantakeri: 18“Aatatziira Jerusalén-ki. Ari raakaantaiteri Itomi Atziri, rayeri reeware Imperatasorentsitaarewo, intsipatakyaari Yotzinkariite, iri yakowenterine ritsitokaiteri. 19Iro raantanakyaariri atziri kaari asheninkata. Ari ripasawaitaiteri. Irojatzi inkentakotaitantakyaari. Iro awisawetakya mawa kiteesheri, ari rañagai eejatzi.”

Ikowiri Jacobo eejatzi Juan

(Mr. 10.35-45)

20Okanta iina Zebedeo ipokashitakeri Jesús, otsipatakari otomipaini: Jacobo eejatzi Juan. Otziwerowashitapaakari, okantapaakeri: “Nokowi pineshironkatena.” 21Rosampitanakero Jesús, ikantziro: “¿Oitaka pikowakotanari?” Okantanake iroori: “Tema irootaintsi pimpinkatharentsite, nokowi intsipatemi notomi impinkathariwentante, risaikimotemi apaani pakoperoki, itsipa risaike pampateki.” 22Rakanakero Jesús ikantanakero: “Te piyotziro oita pikowakotanari. Osheki nonkemaatsityaari naaka. ¿Arima pinkisashitakyaawo eeroka pinkemaatsitya osheki? ¿Arima poshiyakena nonkame naaka?” Ikantaiyanakeni: “Aritake nimatakero.” + 23Irojatzi ikantantanakari Jesús: “Imapero, irootaintsi awishimotemi onkaate nonkemaatsityaari naaka. Irooma pintsipatenarika ampinkathariwentante pisaike nakoperoki, itsipa nampateki, tera naaka nintakayaawone iita nontsipatyaari, apatziro riyotzi Ashitanari jimpe iita ikashaakaakeri.” + 24Ikanta ikemaiyakeni itsipa riyotaanewo, ikisaitanakeri Juan eejatzi Jacobo. 25Irojatzi ipiyotantakari Jesús maawoini riyotaanewo, ikantziri: “Piyotaiyini eeroka jimpe ikanta ipinkatharitzi kaari asheninkata, osheki rimperatanta. Ari roshiyari eejatzi iriiperoyetatsiri ipinkathaitziri irirori. 26Irooma eerokapaini, arika pinkowe piriiperote, iri poshiyakotya ikanta onampitaarewo. 27Iroorika pinkowe peewatakaante, iriira poshiyakotyaari ikanta noshikaarewo. 28Te iro ripokantyaari Itomi Atziri rimperatantya iro ripokantari roshiyakotyaari onampitaarewo, inkamawentante, iriira pinakowentairine maawoini.”

Raminakagaitairi apite mawityaakiri

(Mr. 10.46-52; Lc. 18.35-43)

29Ikanta rawisaiyanakeni Jericó-ki, osheki atziri oyaatanakeriri. 30Ari risaikake awotsinampiki apite mawityaakiri. Kemake irirori, ikantaitzi: “Ari inkenapaake Jesús jaka awotsiki.” Irootake ikaimantanakari, ikantzi: “¡Pinkatharí, icharinetari David-ni, pineshironkataina naaka!” 31Osheki ikisathawetaitanakari. Te imairetzi, eekero ikaimanakitzi shintsiini: “¡Pinkathari, icharinetari David-ni, pineshironkataina naaka!” 32Katziyapaaka Jesús, ikaimakeri, ikantziri: “¿Iita pikowiri nantzimotemiri?” 33Ikantaiyini irirori: “Pinkatharí, nokowi naaka naminawaitai kameethaini.” 34Antawoite ineshironkashiretanakeri Jesús jirika mawityaakitatsiri, riterotzitakeri roki. Aminanai kameetha, royaatanakeri Jesús.