Formulaire de recherche

Juan 19

1Páant ĩ niíj ñaác jepahachah joinít, Pilato Jesúsdih soldadowãdih ãt pʉñat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 2Páant ĩ pʉñat tʉ́ttimah, queét óot tõpdih péeb waoni jʉ́dʉ chãjnit, Jesúíh wao dáhdih ĩt yacap tajĩ. Pánih yac péanit, maátaíh yégueh pah jígohni caandíh yacnit, nin pah ĩt niíj deoh naáwáp wʉt jĩ:

3—Ma tʉ́i jʉmʉʉ́, judíowã ĩ maáh, niíj deoh naóhnit, Jesúsdih ĩ dawát yoobó pʉ̃ina ĩt chãjap wʉt jĩ.

4Páant ĩ pʉñat tʉ́ttimah, Pilato jwʉ́ʉb bac jʉ̃óhnit, caanjĩ́h pã́i ñʉhnit jwĩ déewãdih nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp jĩ:

—Ñi joyoó. Nindih dedé peéh mawat wihcan caá. Páant ã wihcatdih ñi jéihyat pínah niijná, wã jwʉ́ʉb ʉb bac jʉ̃óhna caá, ã niijíp jĩ.

5Páant ã niíj péanachahjeh, Jesús óot jʉ́dʉ dʉoní, maátaíh yégueh pah jígohni ĩ yacniji mʉʉ́ diítmant ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. Páant ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́chah, Pilato queétdih nin pah ã niijíp jĩ:

—Ñi eneé. Nin caá, ã niijíp jĩ.

6Páant ã niijíchah joinít, sacerdotewã ĩ maáta, Dioíh mʉʉdíh wapnitbʉt Jesúsdih ennit, bʉ́dí ĩ jʉ̃ih ñaacáp jĩ.

—¡Caandíh cruzboó péoh dodhnit, ma mao yohat tʉ́ʉtʉ́! ¡Caandíh cruzboó péoh dodhnit, ma mao yohat tʉ́ʉtʉ́! ĩ niijíp jĩ.

Páant ĩ niíj ñaacáchah joinít, Pilato nin pah queétdih ã jwʉ́ʉb niijíp jĩ:

—Caandíh peéh mawat wihcah yʉhna, ñi mawíhna, yeebjéh ʉb bejnit péoh dodhnit, ñi mawaá, ã niijíp jĩ.

7Páant ã niijíchah joinít, jwĩ maáta nin pah ĩ jwʉ́ʉb niijíp jĩ:

‘Weém Dios wʉ̃ʉ́h caá wã jʉmʉp’, caanjéh ã niijíp be. Páant ã niijátji jíib jwĩ nʉowã ĩ wʉtatji pah caandíh mao yohat caá náahap, queét Pilatodih ĩ niijíp jĩ.

8Páant ĩ niijíchah joinít, Pilatoboó chah ã joí wʉ́hi bejep jĩ. 9Pánih joí wʉ́hi bejna, Jesúsdih jwʉ́ʉb nʉmah waad béjnit, caandíh nin pah ãt jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Dedjĩh bóo tigaá meém? ãt niijíp wʉt jĩ.

Páant ã niijíchah yʉhna, Jesús caandíh ãt jepahcap wʉt jĩ.

10Páant ã jepahcah, Pilato nin pah ãt jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ, páant mʉntih:

—¿Weemdíh ma jepahíhcan niít? Weémboó meemdíh wã jéih bacana caá. Cruzboobʉ́t wã jéih péoh dodh mawat tʉ́ʉtna caá. ¿Caandíh ma jéihcan niít? Jesúsdih ãt niijíp wʉt jĩ.

11—Dios meemdíh pánih wẽpatdih ã wʉ̃hcah, weemdíh ded pah mata jéih chãjat tʉ́ʉtcan tagaá. Obohjeéhtih, weemdíh eníhcannitdih dʉó wáiniboó meém chah yéejni ã jʉmna caá, Jesús Pilatodih ãt niijíp wʉt jĩ.

12Páant ã niijíchah joinít, Pilato caandíh ãtih bacaíhip wʉt yʉh jĩ. Pánih bacaíhna, jwʉ́ʉb bac jʉ̃óhnit, queét jwĩ maátadih ã bacaíhat déejidih ã wẽp naáwáp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, páant ã naáwáchah, jwĩ déewãboó chah íijnit, bʉ́dí ĩ jwʉ́ʉb niíj jʉ̃ih ñaacáp jĩ.

‘Weém maáh caá’, niijná, Jesús jwĩ maáh Césardih eníhcanni caá. Pánihna, caandíh bacana, meembʉ́t Césardih yap yohni mata jʉm tagaá, Pilatodih ĩ niijíp jĩ.

13Páant ĩ niijíchah joinít, Jesúsdih jwʉ́ʉb bac jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtnit, caandíh ded pah ã chãjat pínahdih naáwát tʉ́ʉt niijná, peéh chãjat pínahdih naóhnit ĩpĩ́ chʉ́ʉdʉpboó Pilato ã yoób jʉí chʉ́ʉdʉp jĩ. Pilato ã chʉ́ʉdʉpboó jee dáhna ĩ jwejni coah ã jʉmʉp jĩ. Caan cóah jwiít judíowã jwĩ́ih wéheatjĩh Gabatá ã wʉ̃t jʉmʉp jĩ. 14Caán yeó jáapdih Pascua jeémát yeó jáap jã́tih jwĩ míic ámohat yeó jáap, yeó téih pʉ́ʉh laáb jʉiní ã jʉmʉp jĩ.

Pánih jʉí chʉ́ʉdnit,

—Nin caá ñi maáh, Pilato caanjĩ́h pã́init jwĩ déewãdih ã niijíp jĩ.

15—¡Ã wʉn dáhwa naáh! ¡Ã wʉn dáhwa naáh! ¡Ʉb bejnit, cruzboó péoh dodhnit, caandíh ñi mao yohoó! ĩ niíj ñaacáp jĩ.

—¿Ñi maáh ã jʉmʉchah yʉhna, caandíh cruzboó péoh dodhnit, mao yohat tʉ́ʉt niít ñi chãjap? Pilato queétdih ã niíj jepahap jĩ.

—Roma tʉ́tchidih bóo César jwĩ maáh yoobát caá. Biíh maáh jwiítdih ã wihcan caá, sacerdotewã ĩ maáta ĩ niíj jepahap jĩ.

16Páant ĩ niiját tʉ́ttimah, queét ĩ weñat pínah niijná, Jesúsdih cruzboó mao yohat tʉ́ʉtna, Pilato ã́ih soldadowãdih ã ʉb bejat tʉ́ʉtʉp jĩ. Pánihna, queét soldadowã Pilatoíh mʉʉmánt Jesúsdih ĩ ʉb bac jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ.

Jesúsdih cruzboó péoh dodhnit, ĩ mawat

(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Lc 23.26-43)

17Pánih ʉb bac jʉ̃óhnit, Jesúsjeh ã́ih cruzdih ã bewechah, Waó Iidíp wʉ̃t jʉmni jeejína caandíh ĩ ʉb bejep jĩ. Jwĩ́ih wéheatjĩh caán jeé Gólgota ã wʉ̃t jʉmʉp jĩ. 18Pánihna, bita chénewãdihbʉt caán biícdih ĩ mao yohat tʉ́ʉt niijná, ãjeéh ĩ ʉb bejep jĩ. Pánih ʉb bejna, caanná jʉibínit, queét biíc peihcannit ĩ beoniji cruznadih soldadowã ĩ nah péoh jwejep jĩ. Biícdih Jesús ã jéihyepmant bóo bʉwámant péoh jwej, biíhdih ã wáyámant bóo bʉwámant ĩ péoh jwejep jĩ. Pánihna, ĩ tac yoób Jesúsdih ĩ péoh jwejep jĩ. 19Pánih péoh jwej péanit, Pilato ã daacát tʉ́ʉtni naadíh Jesúíh waó chahmant ĩ nah péoh bʉ́ʉdhdʉp jĩ. Nin pah ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ: “Nin Jesús Nazaret tʉ́tchidih bóo judíowã ĩ maáh caá”, ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ. 20Caán naadíh páant ã niíj daacát tʉ́ʉtna, jwĩ́ih wéheatjĩh, Roma tʉ́tchidih moóníh wéheatjĩh, Grecia baácdih moóníh wéheatjĩhbʉt páant ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ. Pánih nah péoh péanit, queét biíc peihcannitdih ĩ yoób pʉd dodhdop jĩ, bʉca. Queétdih cruzboó ĩ péoh dodh mawapboó tʉ́tchi jwẽ́ejdih ã jʉmʉp jĩ. Dawá jwĩ déewã queétdih ĩ mawachah enat tʉ́ʉt niijná, jwĩjeéh ĩ pée bejep jĩ. Pánihna, caanná jʉibínit, Pilato ã daacát tʉ́ʉtatjidih dawá jwĩ enep jĩ. 21Páant ã niíj daacát tʉ́ʉtatjidih dawá jwĩ enechah íijnit, Pilato pebhboó jwʉ́ʉb bejnit, sacerdotewã ĩ maáta nin pah caandíh ĩt niíj wʉtʉp wʉt yʉh jĩ:

—‘Nin judíowã ĩ maáh caá’, ma niíj daacát tʉ́ʉtca bojoó. Caánboó jwĩ maáh nihcan caá. Obohjeéhtih, nin pah ma jwʉ́ʉb niíj daacát tʉ́ʉtʉ́: ‘“Judíowã ĩ maáh caá weém”, ã niijíp be’, ma niíj daacát tʉ́ʉtʉ́, ĩt niijíp wʉt yʉh jĩ.

22—Wã jwíih daacát tʉ́ʉtat pahjeh ã jʉmʉ naáh, Pilato queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

23Jesúsdih ĩ péoh dodhdat tʉ́ttimah, chénena míic soldadowã Jesúíh yéguehnajidih ĩ jʉmat yoobó ĩ ʉbʉp jĩ. Ã́ih jih bóo chóo, waica naáh chóo ã jʉmʉp jĩ. 24Caán chóo, pánihni ã jʉmʉchah, nin pah queét míicjeh ĩ niijíp jĩ:

—Nin yégueh chóodih jwĩ yeo wáica boj jĩíh. Ded nin chóodih ʉbni pínahdih jéihyat tʉ́ʉt niijná, jwĩ yoh tíoh jwʉh jĩíh, ĩ míic niijíp jĩ. Páant niijnít, ĩ́ih tíhwat naajĩ́h ĩ yoh tíhwip jĩ.

Pánih tíohna, Dios naáwátdih naóh yapani ã daacátji pahjeh ã yapat pínah niijná, queét páant ĩ chãjap jĩ. “Wĩ́ih yégueh chóodih queét ĩ jʉmat yoobó ĩ ʉbbipna caá. Pánihna, wĩ́ih yéguehdih ʉbni pínahdih jéihíhna, tíhwat naajĩ́h ĩ yoh tíohbipna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ.*

25Páant ĩ chãjachah, Jesúíh cruz pebhbit chénena míic yaádh biícdih weém wã en ñʉhʉp jĩ. Jesús íin, ã cheh, biíh wili María Cleofas áa, biíh wili María Mágdala tʉ́tchidih bóli jwĩ en ñʉhʉp jĩ. 26Pánihna, ã íin biícdih weém bʉ́dí ã oinibʉt ã pebh wã en ñʉhʉchah ennit, ã íindih Jesús nin pah ã niijíp jĩ:

—Naá, can wã bohénijiboó meemdíh ma wʉ̃ʉ́h pah ã jʉmbipna caá, ã niijíp jĩ.

27Páant niíj péanit, weemdíh jwʉh nin pah ã niijíp jĩ:

—Bʉʉ cant ma íin pah mi jʉmbipna caá, ã niijíp jĩ.

Páant ã niijíchah joinít, caán yeó jáapjeh caántdih jwĩ́ih mʉʉ́boó wã ʉb waadánap jĩ.

Jesús ã wʉnat

(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Lc 23.44-49)

28Páant ã niíj péaat tʉ́ttimah, “Nihat Dios weemdíh ã wʉtnidih wã chãj péanap be”, niíj jéihna, Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ daacátji pahjeh ã yapat pínah niijná, Jesús nin pah ã niijíp jĩ:

—Weemdíh taca joótna caá, ã niijíp jĩ.*

29Caanjĩ́h bijni jiwá iguíh mac jʉmni wáam dahdih ĩ bíbohop jĩ. Pánihna, biíc soldado hisopo wʉ̃t jʉmni máa doóbhdih ʉbnit, páab chʉí déedih chéo bʉ́ʉdhnit, bijni macdih ã taj báahanap jĩ. Taj báaha péanit, Jesúíh jacna ã nah tewep jĩ, ã wái nomat pínah niijná. 30Páant ã chãjachah, Jesús caandíh wái nom péanit,

—Páant bóojeh tigaá, niíj, waó yaíh dʉonít, ã wʉnah bejep jĩ.

Soldado Jesúíh páwádih ã jwã́agat

31Caán ã wʉnni yeó jáapdih, Pascua yeó jáapna jwĩ chooát yeó jáap pínahdih jwĩ ámohat ã jʉmʉp jĩ. Jwiít judíowã caán chooát yeó jáapdih cruzboó páantjeh ĩ ñʉhatdih jwĩ náahcap jĩ. Pánihna, ĩ́ih wʉ́ʉ nahnadih daj mawachah, waícanjeh ĩ wʉnat pínah niijná, jwĩ maátaboó Pilatodih ĩt daj mawat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ĩ daj mawat tʉ́ttimah, ĩ́ih bácahjidih waícanjeh ʉb deyaat tʉ́ʉt ĩt chãjap tajĩ. 32Páant ĩ wʉtʉchah joinít, Pilato cruzboó ñʉhnitdih ĩ́ih wʉ́ʉ nahnadih soldadowãdih ãt daj mawat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 33Obohjeéhtih, caan pébh ñʉhnitdih daj mao péa, yap jʉ̃óhnit, Jesús jã́tih ã wʉnatjidih enna, ã́ih wʉ́ʉ nahnaboodíh ĩ daj maocap jĩ.

34Pánih daj maocan yʉhna, biíc soldado ã́ih ĩtah tṍopjĩh Jesúíh páwá pĩjmant ã jwã́ag aabánap jĩ. Páant ã jwã́agachah, biícmantjeh meép mahjĩh wid jʉmni ã chíi jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. 35Páant ã chíi jʉ̃ʉ́wʉ́chah, weemjéh wã enep jĩ. “Weém nin tólihdih páant wã niíj daácna, yoobópdih naóhna caá wã chãjap”, wã niíj jéihna caá. Pánihna, yeebdíhbʉt wã naóh yapana caá, yeebbʉ́t Jesúsdih ñi tʉ́i jenah joyát pínah niijná. 36Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ naóh daacátji pahjeh tibeé páant ã yapap jĩ. “Ã́ih bácahdih ded iidípdih ĩ daj maocan niít”, ĩ niíj daacátji pahjeh, Jesúíh wʉ́ʉ nahnadih ĩ daj maocap jĩ.* 37Dios naáwátdih biíh tólihdih nin pahbʉt ĩt niíj daacáp tajĩ: “Queét ĩ jwã́agnijidih ĩ enbipna caá”, ĩt niíj daacáp tajĩ.*

Jesúíh bácahjidih ĩ yohat

(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Lc 23.50-56)

38Jesús ã wʉnat tʉ́ttimah, José Arimatea tʉ́tchidih bóo, ã́ih bácahjidih ʉb deyaat tʉ́ʉt niijná, Pilatodih ʉʉ́bʉ́dih ãt bejep wʉt jĩ. Páant ã ʉʉ́bʉ́chah joinít, ã yohat pínah niijná, Pilato caandíh ãt ʉb deyaat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ã ʉb deyaat tʉ́ʉtʉchah joinít, José cruzboó ñʉhnit pebhna jʉinít, Jesúíh bácahjidih ã ʉb deyanap jĩ. José jwĩ déewã maátadih ʉ́ʉmna, Jesúsdih ã jepahatjidih ãt naáwíhcap tajĩ. 39Nicodemo, Jesúsdih chei jʉí wéhenijibʉt,* ãjeéh jʉ̃óhnit, mirra wʉ̃t jʉmni chej jʉmni ah, áloe wʉ̃t jʉmni chípéh déejĩh widnidih ã ʉb jʉyʉ́p jĩ, Jesúíh bácahjidih ĩ yohat pínah jã́tih ñáñat tʉ́ʉt niijná. Caán ã ʉb jʉ̃óhni treinta kilos ãt chodop jĩ. 40Pánihna, queét chénewã Jesúíh bácahjidih ʉb deyanit, jwiít judíowã wʉnnitdih jwĩpĩ́ yohat pah, ã́ih bácahjidih chej jʉmnijĩh ñáinit, yéguehnajĩh ĩ pinip jĩ. 41Cruzboó Jesúsdih ĩ mawap pebh pácahi ã jʉmʉp jĩ. Caán pácahi tac yoób cã́ac ĩ yohat pínah ĩ jáap baadní jeé íit ãt jʉmʉp jĩ. Caán ĩ baadní íitdih cã́ac yoh jwʉhca naáh ãt jʉmʉp jĩ. 42Pánihna, jwĩ chooát hora tóah jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ã́ih bácahjidih ʉb bejnit, chooát yeó jáap tʉ́ttimah caandíh tʉ́i ámoh péaat tʉ́ʉt niijná, caán pebhbit jʉmni jeé íitdih yójahnitjeh ĩ yohop jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index