Formulaire de recherche

Juan 1:35-36

Jesús ã jwíih bohénit pínahdih ã ñíwat

35-36Daanimant bóo yeó jáapdih, jwiít chénewã Juan Daabáni ã bohénit, caán biícdih jwĩ ñʉhʉchah, Jesús ã yap bejechah ennit, nin pah jwiítdih ã niíj naáwáp jĩ:

—Condih ñi eneé. Con tigaá Dios ã wahni oveja wʉ̃ʉ́h panihni, ã niijíp jĩ.

37Páant ã niijíchah joinít, jwiít Jesúsdih jwĩ ñʉʉ́n pée bejep jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index