Formulaire de recherche

Mateo 12:43

Yushin chakabu kainkaina chintunmiskidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 11.24-26)

43jatukidi Jesúsun miyui betsawen ana jatu yuikin:

—Juni betsa anua yushin chakabu kainma kai juindukunkatsi iki janu unpax jayama anu kakunkaunkin jani juindukunti pepa bechiama shinankin:

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index