Formulaire de recherche

Santiago 1

Santiagon jatukidi shinanikiaki, na janchadan

1Matu Israelin 12 juni bakebun jatun bababun man Jesucristo ikunwainbu mai jidabi anu man sa ini manibaunabu en Santiagon, Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucriston tsumapan en matu kene bumai uindakanwen.

Jawen shinan Diosun nuku tapinmai jawen kushipakunkaintikiaki, na janchadan

2En betsabu inun en puibuun, jawada bika betsa betsapa man mekin tenebiai Diosun benimati man jayawen shinan chankankanwen. 3Man ma unaiin, jaska man ikunwain matu unanti wakin matu bika tenemaibudan. Jaskawen taexun jaska matu nuitapa waibu keska tapinkin tenea akeakekin ana jawen kushipakin man tapin jawen ewakunkainaii. 4Jawada man teneai jawen Diosun matu kushipa wakin matu ewa wanun, iwanan, matu shinan nukumakatsis ikai jawen kushipai man ana jawawen bika tenetidumai ja jawen Diosun matu unanti wai jayai keyudikubainkanwen.

5Tsuada jatidi man unanepadiamadan, Dios yukakubainkanwen. Jawen unanepadan, jatun matu inainkiki, jawa yaushiamadan. Man jaska Dioskidi shinankin dasibi jawada akatsis ikai matu axuntidu jayaki, jawen unanepa keyutiduma jaya inun jatun jawa matukidi chakabu shinankin metuismadan. 6Jaska Diosbe janchakin yukakinan, chanima ikun besti wakin akubainkanwen: “Ea inantidumenkain”, ikin shinan dabewama akinan. Jamen man shinan dabewen shinankin man ea akaidan, ianenwan niwen bechuduwankin tunkax abubumis keska wakin man akawaii. 7Tsuabuda jaska keskakin jatun shinan betsa wa akeakekin yukamisbudan, jawada Dios anua bitidubumaki, 8natian jatun jamapaikidi Dios yukabiatan jaskas ikunwankin shinanma pena betsatian ana jaskakidi yukashina ikunwankin mestenwamamadan.

9Jaska inun, ikunwain betsa mabu ichapa jayama tsuan jakidi shinainsmabia Jesucristo ikunwainwen taexun Diosun kenwanxanaiwen taea jau benima bestikunkainunwen. 10Man ikunwain mabuyabuun, matun mabu bestiwen jawen kein man shinanyamanunbun Diosun matu ma yusinmawen taea matudi benimadikanwen, matun mabu man jayabiadan, jadan, ni maxu jawen juayabis debumis keska man unainan. 11Mabuya jiwebiani eskaxankanikiki. Jakidi matu yuinun ninkakanwen. Ni jua tuea jawenduabiaken badi taxni kujaidakidankin jua jawendua pepabia benukin badin utsi wakin nidi amis keskai jaska keskadiai juni mabuwanyan jiwea mawai jawen mabu jawenduayabia jawen mabu inanananmis jabu benui yamanunbadikanikiki.

12Tsuabunda ikunwain bika betsa betsapa tenebiai babuama binukubainmisbu Dios jatuwen benimakin jatu manakukin jaska jabun Dios bechipaimamisbu jaskabu jatuki Dios yubakai jiwekuian jatuki tanani jatu jawen manakuxanikiki, maiti sawemakin akawakinan. 13Ja inun, chakabun Dios unanti watiduma inun jau nun chakabu wanun Diosun nuku yunutaskaismaki. Jaskawen taexun tsuabunda jatun shinanwen jawada kemu taxnia uin kanekatsis ikin yuikin: “Diosun unanti wakin ea kanemakatsis ikikiki”, iwanan, jau jaska ibubis shinain janchayamakubainunbunwen. 14Diosun jaska yunuamabiaken ibubis jatun shinanen chakabu shinankin jaska bechipaiai keska aki jaki nexei chakabu beyakubainmisbuki. 15Na chakabudan, eskaki. Matu yuinun ninkakanwen. Tsuabunda jabun juinti medan jawada chakabu shinankin me taewatan: “Jawamaki”, ikin chakabu betsa betsapa mekin mata wakubaini Diosbe ana jaibunameama jawen jancha ana chibankatsi ikama ikubainaibuwen taea niti ikama Diosbe jiweama mawai benuxankanikiki. 16En betsabu inun en puibuun, en matuwen nuiaidan, jau ibubis man padanananyamanunbun matu xabakabi yuinun ninkakanwen. 17Nukun Epa Diosun badi inun uxe inun bishi damiwanitun jawen shinan betsa betsapa waisma inun jakidi jawa juneamawen taea jaska tibi jawa chakabuma pepa besti janua juai nuku inankubainikiki. 18Ja inun, Diosun nuku jaska wakatsis ikin jawen kakape chanimawen nuku jiwea bena inaniki. Nuku dami waniwen taexun nukun dukun jawen bake ikunwankin nun taewani nun jayabuki.

Diosun jancha chibain jaskai jiwetikiaki, na janchadan

19En betsabu inun en puibuun, en matuwen nuiaikididan, eskaki, shinaindakanwen. Jawada Diosun matu dasibi yusinkatsis ikai menan jawaida ninka peidawakubainkanwen. Jakia jawada yuii man janchakatsis ikai unanxubida jatu yuikanwen, jawa jatuki sinatamadan. 20Jamen yuda betsa ja aki sinatakinan, jaska Diosun bechipaiai keska aki man pepatidumaki. 21Jaskawen taea matu dasibibun jaska Diosun atimapa dananmis chakabu betsa betsapa man jaya jenekin puta keyudikanwen. Man jaska waiwen taexun Diosun kakape matu yusianbu man ma ninkanidan, jawa dananyamakanwen. Ja Jesúsun janchadan, kushipa paepaki. Jatun matu paxa waxanikiki.

22Diosun jancha Cristokidi kakapedan, bemakis besti ninka bestiama jaska jancha man ninkai keska ja jancha ninkatan akubainkanwen. Jamen jaska man jancha chibanmadan, ninkabiai ibubis man padananan bestitidubuki. 23Tsuanda Diosun jancha ninka bestimisdan, ja jancha chibain jaki meseamadan, yuda betsan jawen besu jawen beisitiwen 24uinbiakin jawen besu jaskadada ibubis uinbiatan nasaukekaini jawaida jakimamiski, jaskadada uinxu shinanmadan. Jaska keskadiai Diosun jancha ninka bestitan jakimakubainkanikiki, jatun chakabu pewakatsi ikamadan. 25Jamen tsuabunda Diosun jancha yununi ninka bestiama jakimakatsi ikama jaska chaniai chibain jatun chakabu jenei pepakubaintidubuki. Jaska bestiama jawen jiwekaini chintuanma jaska tibi Diosun janchan yunuai menei jaskai shinan chankanxankanikiki. 26Jakia tsuabunda Dios jiwea kenwankin shinankin: “Dios ikunwain en jiwexunkunkainaii”, iwanan, shinanbiakin jawada atimapa shinanchakakin yui xeti itibia nemai xeti itidumawen jatun shinan pe mekeamawen taea ibubis padananankin kanekin Dios benimawatidumaki, Jesús ikunwain jamenkinan. 27Jakia tsuabunda chanima Dios jiwea kenwan kayabikin nun akaibudan, nun eska itidubuki. Matu yuinun ninkaidakanwen. Nun pepa jawa chakabuma ikatsis ikaidan, nukun Epa Dios benimawakin eska uinmakubainkanwen. Bake ibuumabu inun, ainbuaibu jatun bene ana jayabuma nuitapaibu jabuwen nuikin jabun jawada bixunkin jatu medabewakubainkanwen. Ja inun, jamapai yudabun akai chibain kemui idumapamayamakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index