Formulaire de recherche

Gálatas 4

Nun ana dayadu esclavo keskama nun ma Diosun bake kayabibukiaki, na janchadan

1-2Na miyuiwen en matu yusinkatsis ikaii. Juni betsa juni bakeya jawen ibu mawakin jamapai shadabu jaya jawen bake jenexunbainmisbuki. Jakia jawen bake ewadiama jawenabun yumewaibun juni betsan jawen epan mabu mekexunyuabu jawen epan mabu inun dasibi jawen jamapai shadabu jamebi jawen baken ibuwaitian jawen epan janu yuini kemadiama ja jawen bake ewatan jawen mabubia ibubis jawena wadiamawen taea dayadu esclavo nuitapai keskai jiweyumisbuki. 3Jaskaken nukudi bake mishtinbun shinan keska nun ewadiama keska junibun yusianwen inun jatun beyawen nuku mekenibuki. 4-5Dios yubakakin janu jawen bake yunutiwani menekin Diosun jawen bake yunua jua ainbukia kaintan Moisin yusiniwen yumetan jatun Moisin yusini chibankin ja yudabu jawen mekeaibu jatun kupiti nuku bixuanyan chanima kayabi Diosun bakebu benimai nun pepaxanunbun jawen bake xabakabi dami watan taxnimaniki. 6Jaska inun, nun ma Diosun bakebukenan, Diosun jawen baken Yushin nukun juinti medan yunua Dios jatun nuku kenamakin: “En Epa nuikipatuun”, nuku amamiski. 7Man jaskaya ana Moisin yusianwen man dayadu esclavo keskama ikis man Diosun bake kayabiki. Jaska inun, Diosun duawakin jawen bakebu wakin jiwea kayabi matu inankuinxanikiki.

Pablo ikunwainbuwen nuinikiaki, na janchadan

8Uatian Dios kayabi unandiama matun mekenan dami yushin betsa betsapa kenwain jatun esclavo tsuma man inibuki, jaskatimabiakenan. 9Jakia natian Dios man unain bestima Diosundi duawakin matu unandiaikiki. Jaska unanbiakin ana chintunkidan jawanda matu pepawatidubuma chibain ¿man ana jatun dayadu esclavo ikatsis ikimenkain? 10Jawen pepanun, iwanan, Moisin yusian chibain judiobun besi betsa betsapa man imiski, janu nawatitian inun, uxe benatian inun, uitian inun, baditian inun, badi benatianan. 11¿Man jaskawen taea jamen dayakin en matu medabewama ikimamenkain? ika en dateaii.

12En betsabu inun en puibuun, matu Jesús ikunwanmakin taewamai judiobun beya chibanma matun beya chibain en matube jiweyuniki. Ea ninkakanwen. Natian en jiwemis keskadiai jiwekubainkanwen, en matubetan jawa chakabu waismawen taeadan. 13Jaskaken matu yusinkin en taewaitian isin chakabun ea achia en nuitapaya 14en yuda en isin tenei atimapakin matu unanti wamabia man ea jawa dananma Diosun nai tsuma keska wai ewen benimai Jesucristo kayabi keska wakin man ea duawaimaki. 15Januxun matun bedu en matu ea akaya ea medabewanun, iwanan, matun bedu tsekaxun man ea inankeanimabuki. Ea jaska wai man benimakubainimawen taexun ¿jaskai man ana jaskamamen? 16Jancha chanima en matu xabakabi yuiaiwen taeadan ¿jawai en ana matun jaibumamen, natian man eki sinatakunkainaidan?

17Jaskakin Jesús ikunwain machupabu juinti chakabuyabun judiobun beya matu chibanmakatsis ikin tadi matu paxkanun, iwanan, matu jawenawakin jabun yusian besti matu chibanmakin jawen tsumabu matu wakatsis ikanikiki. 18Jakia ichapabu medabewakin man jatu pe mekeaibudan, jaskadan, pejaidaki, en matube jiwexun en matu yusian shinankin man amis keska bestima jeneama jatu axunkubainkanwen. 19En bake keskabuun, ¿jaskakin man ana ea bika tenemai? Cristo matu ikunwanmakin en matu medabewaya man ea ani keska wakin man ana ea bika tenemaii, ainbu bake kain isin tenemis keska ea wakinan. 20Jaskadada man shinain ikai en matu unanmaki. Jamen natian ea kayabis en jadidan, jaska en shinain jancha pewen en matu yui kapanan en katidumaki.

Agar inun Sarakidi unantikiaki, na janchadan

21Moisin yunuti inun jawen nemati man bemakis chibanmisbuun, ¿Moisin yusian man ninkaisbumamen? 22-23Jakia Moisin keneni uinkin ja Abrahamnen juni bake Ismael inun Isaackidi nun uinmis matu yuinun ninkaidakanwen. Abrahamnen ain Sara jau Sara dayaxunkunkainun peiwen Agar bikin jawen dayadu esclavo wabianixun janubi ainwandiatan jaki Abrahamnen bakewa jawen bake Ismael jawen yubakati jayama kainikiaki. Jakia Abrahamnen jawen ain Sara peiwen biama ain kayabi wani Diosun medabewaya Sara yuxabujaidabiaken jawen bake Isaac jaki bakewaima kaindianikiaki, jaska Diosun Abraham bebunkidi yubani meneidan. 24-25Abrahamnen ain betsa esclavo Agardan, jaskakidi yuiadan, ja ainbu esclavo Mati Sinai Arabia mai pakea anu keskaki. Ja mati anuxun Diosun Moisés yusinkin jawen yunuti inun jawen nemati inanikiaki, jau kenexanunan. Jabun ninkatan yubakai: “Ja Diosun yunuti inun jawen nemati nun chibanxanaii”, iki Israelbu Diosbe yubakai janchanibukiaki. Januxun Agar esclavo ini keskakin jabun ja yunuti inun nemati Moisin keneni chibanmisbudan, esclavo keskabuki. Jerusalén anu jiwebiabu Mati Sinai jatun ewa keskaki. 26Jakia nukubudan, nun Diosun bake kayabibuwen taea Jerusalén nai anua nukun ewa keskaki. Diosun nuku mekeawen taea nun esclavon bakemaki. 27-28En betsabu inun en puibuun, matubudan, Diosun Isaac yubani man ja keskabuki, Diosun bake kayabibudan, man jawen yuba jayabudiki. Jaska inun, Diosun jancha yuixunika Isaíasin yuikin:

“Bake bisma man nuitapabiai baba jayakin

ainbun bake bimis man binumaxanaii.

Jaskaken jabun man bake bitiduma benimajaidakubainkanwen.

Bake bi isinmisbu keskai man isin teneisma man unaiin.

Ja inun, betsadan, beneyabia matun benen matu jenebaina

bake ichapa bikin ja beneyabu man jatu binumadiaxanaii,

bakeyakinan. Jaska shinankanwen”,

atan keneniki. 29Jakia jawen esclavon baken Diosun yubakin bake inani Isaac Ismaelin ichakawani keska wakin natiandi Diosun Yushin Pepatun daya nun akai Moisin yusian bemakis chibainbun nukuki sinatakin nuku ibu wakin esclavo wanun, iwanan, nuku ichakawadiakanikiki. 30Jakia jawada Saran Abraham yuini Moisin nuku kenexuni matu yuinun ninkakanwen: “Isaac besti en bakeken min dayadu esclavon bake en bakebe ewatan nun mawaya jau nukun mabu biama ixanun menan Agar inun Ismael jatu nichindiwe”, akin Saran Abraham yunukin yuiniki. 31Jaskaken natian en betsabu inun en puibuun, Moisin yusianwen jawanda nuku ibu wakin amamisdan, jawen esclavo keska ana iyamakanwen. Jakia esclavo keskama Abraham jawen bake kayabi yubani keska ikubainkanwen, tsuan tsumamadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index