Formulaire de recherche

Metiyu 22:36

36Minypa nipa an-gugaliya a-wena, “Bunggawa, a-lay, gun-ngiya joborr Wangarr gu-gurrmurra wana gun-babalapa, ya?”