Formulaire de recherche

Hebreos 4

1To bajiri mani ñicʉa ĩna bajiriarore bajiro bajibeticõato mani. “Yʉ yarã, yʉ rãca quẽnaro ĩna ñasere bojaja yʉ” ĩnare Dios ĩ yiriarore bajirone yami, manire quẽne. To bajiri, quẽnaro gãmerã ejarẽmoto mani, “Mani jedirone, Diorãca quẽnaro ñacõa ñarũgũrãsa” yirã. 2Ĩnare Dios ĩ yimasiboariarore bajiro manire quẽne quẽnaro ĩ yirotire ajicajʉ mani. Mani ñicʉajʉama, Dios ocare ajirã ñaboarine, ĩnare ĩ gotiriarore bajiro ĩna bajibetijare, “Tojʉ ñarʉarãja” ĩ yimasiboariarojʉre ejabetimasiñujarã. 3Manijʉama, Diore ĩre ajitirʉ̃nʉ tʉjabeticõato mani. Ĩre ajitirʉ̃nʉrã rĩne ñarãma quẽnaro ĩ rãca ñarona. To bajiro ti bajijare, ado bajise ĩnare gotimasiñuju Dios, mani ñicʉare:

“Riojo mʉare gotiaja yʉ. Mʉare bʉto jũnisinicõari, yʉ rãca quẽnaro ñabetirʉarãja mʉa”, ĩnare yimasiñuju Dios, ĩre ajitirʉ̃nʉbetiriarãre.

To bajiboarine adi macarʉcʉrore rujeogʉjʉne, “Masa yʉ beserã rãca quẽnaro ñarʉcʉja yʉ”, yitʉoĩacõamasiñuju Dios. 4To bajiro ĩ yimasirere masiaja mani, Dios ocare masa ĩna ucamasire ado bajise ti gotijare:

“Adi macarʉcʉro ñase jedirore rujeojeocõari, cojomo cõro, gaje ãmo, jʉa jẽnituarirʉ̃mʉre quẽnaro ñacõamasiñuju Dios”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire.

5To bajiri, “Yʉ ñarore bajirone quẽnaro yʉ rãca ñarʉarãma” ĩ yiboarere ĩna ajitejare, ado bajiro ĩnare yimasiñuju Dios:

“¡Yʉ rãca quẽnaro ñabetirʉarãja mʉa!”, yimasiñuju.

6“Yʉ rãca quẽnaro ñato ĩna” yigʉ, Dios ĩ yimasirere ajiriarã ñaboarine, ĩ rãca quẽnaro ñabetimasiñujarã ĩna. To bajiboarine, masa rãca quẽnaro ĩ ñarotire bojacõa ñaami Dios. 7To bajiri mani ñicʉa ñamasiriarã ĩ gotirere ajitemasiriarã bero yoatojʉ David ñamasir'i Diore ajicõari, ado bajiro ucamasiñuju:

“Yucʉne mʉare yʉ gotisere mʉa ajijama, yʉ yirotirore bajiro cʉdiya. ‘Mʉre ajitirʉ̃nʉmenaja yʉa’ yibesa mʉa”, yiucamasiñuju David ñamasir'i, Dios oca tutijʉ.

8Diore ajitemasiriarã ĩna bajireajediro bero, ĩna rĩa ñamasiriarã mani ñicʉare ĩnare ũmato vamasiñuju Josué ñamasir'i, Dios ĩnare ĩ ʉjomasiriarojʉre. Tojʉ quẽnaro ñamasiñujarã ĩna mani ñicʉa. Quẽnaro ñaboarine, Diorãca quẽnaro ĩna ñabetijare, ado bajiro yimasiñuju Dios: “Yucʉne mʉare yʉ gotisere mʉa ajijama, yʉ yirotirore bajiro cʉdiya”, ĩnare yimasiñuju quẽna. 9To bajiri mʉare yʉ gotisere ajicõari, ado bajiro ajimasirãja mʉa: “Dios yarã, ĩ rãca quẽnaro ĩna ñacõa ñarotire bojacõa ñagʉ̃mi”, yimasirãja mʉa. Diorãca quẽnaro mani ñase ado bajiro bajiaja: Dios adi macarʉcʉrore rujeogajanocõari, quẽnaro ñacõamasiñuju. Tire bajirone bajiroja, Diorãca quẽnaro mani ñacõa ñase quẽne. 10Adi macarʉcʉro ñase jediro rujeogajanoacʉ, ĩ bojarore bajiro ti bajirotire masicõari, quẽnaro ñacõamasiñuju Dios. Ĩre bajiro quẽnaro ñarʉcʉmi, “Ado bajiro mʉ yijama, yʉ rãca quẽnaro ñarʉcʉja mʉ” Dios ĩ yirotisere cʉdigʉ quẽne. 11To bajiri ĩ rãca quẽnaro mani ñasere Dios ĩ bojajare, quẽnabʉsaro ĩre ajitirʉ̃nʉto mani, “Ĩ rãca quẽnaro ñarãsa mani” yirã. Mani ñicʉa Diore ajitirʉ̃nʉbeticõari, ĩ rãca quẽnaro ĩna ñabetimasiriarore bajiro bajibetiroti ñaja manire.

12“Dios oca ñamasuse ti ñajare, ajitirʉ̃nʉcõa ñaroti ñaja”, mʉare yigotiaja yʉ. Masijeogʉ ĩ ñajare, “To bajiro bajirʉaroja” ĩ oca ti yigotirore bajirone bajirʉaroja ti. Jariase jʉajacatʉajʉne bʉjariase mani ʉsʉjʉ ti ejarore bajiro bajiaja Dios oca, mani ajise. To bajiri, mani tʉoĩase, “Masibecʉmi Dios” mani yiboasere quẽne ĩamasigʉ̃ ñaami Dios. Ĩ oca sʉorine, “Rojose ñaja; quẽnase ñaja”, yitʉoĩamasiaja mani. 13Disejʉa Dios ĩ rujeorere ĩre yayiomasiña manoja. To bajiri, disejʉane mani yise, mani tʉoĩase quẽne, ĩ masibeti manoja. Ĩ ñagʉ̃mi, ñajediro mani yisere mani gotirocʉ.

“Paia ʉjʉ rẽtoro ñamasugʉ̃ ñagʉ̃mi Cristo”, yire queti

14Cristo, paia ʉjʉ rẽtoro ñamasugʉ̃ ñagʉ̃mi. Dios macʉ ñari, ĩ tʉjʉ manire ñagõbosagʉ ñagʉ̃mi. To bajiri, ĩre ajitirʉ̃nʉ tʉjabeticõato mani. 15“Cristo adi macarʉcʉrojʉ ĩ ñaro, Dios ĩ bojabetire yato” yigʉ, manire ĩ yicoderũgũrore bajiro Cristore quẽne rojosere ĩre yirotirũgũboayuju Satanás. To bajiboarine rojose yibesuju Cristo. “Yʉre quẽne rojose yirotirũgũcami Satanás; ĩnare quẽne to bajirone yami” yimasigʉ̃ ñari, “Dios ĩ bojarore bajiro ĩna yirʉaboase ĩnare josaja ti” yigʉ, manire ĩamaicõa ñagʉ̃mi. Manire ĩamaicõari, paia ʉjʉ rẽtoro ñamasugʉ̃ ñari, “‘Mʉre ajitirʉ̃nʉ tʉjabeticõato ĩna’ yigʉ, ĩnare ejarẽmoña”, ĩ jacʉre manire yisẽnibosarũgũgʉ̃mi. 16To bajiri mani quẽne, Diore güimenane, sẽniroti ñaja. Ĩre mani sẽnijama, rojose mani yise vaja rojose manire ĩ yiborotire manire ĩamaicõari, yibetirʉcʉmi. No bojarijʉne ĩ ejarẽmosere mani bojajama, quẽnaro manire ejarẽmorʉcʉmi.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index