Formulaire de recherche

Lukɨ 8

Dəne je kɨ njɨyəi go Jəju tɨ

1Go tɨ, Jəju aw kɨ ɓe-bo je, kɨ ngan ɓe je, əl ta, ɨlə-n mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lə Luwə. NJé ndo je lie kɨ dɔgɨ gɨde joo əi sie naa tɨ. 2Taa, dəne je madɨ kɨ ndɔ kɨ Jəju tuwə ndɨl je kɨ majal dɔde tɨ kɔ je, e kɨ adɨ-de rɔ nga dɔ mo̰y je tɨ ləde je kɨn ka əi no̰ tɔ. Adɨ e Mari kɨ Magɨdala kɨ ndɔ kɨ Jəju tuwə ndɨl je kɨ majal sɨri dɔe tɨ kɔ kɨn nɨm, 3Jan kɨ ne Suja, kɨ e dɨngəm kɨ nje ngəm nḛ lə Erodɨ kɨn nɨm, Sujan nɨm, taa ndəgɨ dəne je kɨ rangɨ ngay ɓəy tɔ. Əi kɨn ə əi dəne je kɨ nje ra kɨ Jəju kɨ nḛ kɨngə je ləde.

Kujɨ ta kɨ dɔ nje dɨbɨ nḛ tɨ

(Mt 13.1-9; Mk 4.1-9)

4Kosɨ dɨje kɨ ḭḭ kɨ ɓe-bo je kɨ dangɨ dangɨ, kawi-naa kɨ dɔ Jəju tɨ, ə Jəju əl-de kujɨ ta madɨ ə nə: 5«NJe ndɔr kare aw kadɨ dɨbɨ nḛ, nɨngə dɔ kagɨ lo kɨ a ɨlə ko nḛ, ka̰ ko je madɨ tosi ngangɨ rəbɨ tɨ, adɨ dɨje njɨyəi dɔ tɨ, yəl je rəi o̰i makɨ. 6Ka̰ ko je madɨ tosɨ dɔnangɨ njəkɨrə tɨ, adɨ lokɨ mbie je əi nə n-tḛḛ ɓa, təli tuti kurɨm, mbata lo kɨ sɔl kɨ kadɨ uləi ngɨrəde tɨ goto. 7Ka̰ ko je kɨ nungɨ, tosi dan kon je tɨ, adɨ kon je tɔgi səde naa tɨ, təli ndəmi-de mbɔl. 8Nə ka̰ ko je madɨ, tosi dɔnangɨ tɨ kɨ majɨ, adɨ tɔgi, kandɨde tḛḛ. Dɔe kare andɨ asɨ ɓu, ɓu.» NGa nɨngə, Jəju tɔl dɔ ta ləne kɨn ə nə: «Dəw aw kɨ mbine mba koo-n dɔ ta ɓa, kadɨ oo dɔ ta kɨn majɨ!»

Gɨn nḛ kɨ Jəju əl-n ta me kujɨ ta tɨ

(Mt 13.10-17; Mk 4.10-12)

9NJé ndo je lə Jəju dəji-e əi nə se kujɨ ta kɨn me nə ri wa? 10Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Səi, Luwə tḛḛ kɨ dɔ nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lie adɨ ɨgəri, nə ndəge je, nḛ kɨn e kɨ kɔjɨ-de kɨ kujɨ ta, mba kadɨ:

Re kəmde oo lo majɨ ka, oi nḛ al,

Mbide oo dɔ ta majɨ ka gəri me al+

Jəju ɔr me kujɨ ta kɨ dɔ nje dɨbɨ nḛ tɨ

(Mt 13.18-23; Mk 4.13-20)

11Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Kujɨ ta kɨn, me ə to kɨn: ka̰ ko, e ta lə Luwə. 12E kɨ tosɨ ngangɨ rəbɨ tɨ, e dɨje madɨ kɨ oi ta lə Luwə, nɨngə su re ɔr ta kɨ oi ka kɨn mede tɨ kɔ, nə tə pa nḛ ta ḭḭ adi mede Jəju kadɨ ḭḭ ɨngəi kajɨ. 13Ka̰ ko kɨ tosɨ dɔnangɨ njəkɨrə tɨ, əi dɨje kɨ oi ta lə Luwə ɓa, taai kɨ rɔnəl, nə lo kadɨ ta kɨn ɨlə ngɨrəne mede tɨ nga̰ goto. Adi mede ngon kagɨ lo kɨ ndə̰y be par, nə lokɨ ko̰ je tḛḛ dɔde tɨ ɓa, ɨyə̰i go kadɨ-me ləde kɔ. 14Ka̰ ko kɨ tosɨ dan kon tɨ, əi dɨje kɨ oi ta lə Luwə, nə go tɨ, me ka sururu, kɨ nḛ majɨ je, kɨ koo majɨ rɔ kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɔgɨ-de kadɨ tɔgi me kadɨ-me tɨ ləde. 15Nɨngə ka̰ ko kɨ tosɨ dɔnangɨ tɨ kɨ majɨ, əi dɨje kɨ oi ta lə Luwə kɨ nga̰mede kɨ majɨ, nga̰me kɨ rɔjetɨ, nɨngə ngəmi mede tɨ, uwəi tɔgɨde ba, adi kandɨ kɨlə ləde tḛḛ.»

Kujɨ ta kɨ dɔ kunjɨ tɨ

(Mk 4.21-25)

16«Dəw a ɨndə por lambɨ tɨ kadɨ dəbɨ ngoo dɔ tɨ al, taa ɨndə gɨn tɨrə tɨ al tɔ. A ɨndə dɔ nḛ tɨ taa, kadɨ dɨje uri kəy ɓa, oi lo kɨ kunje. 17Tadɔ nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, kɨ gɨne a tḛḛ al goto, taa nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, kɨ a to taga kadɨ dɨje gəri al ka goto tɔ. 18Majɨ kadɨ uri mbisi majɨ oi dɔ ta kɨ ɨsɨ oi, ɓɨ kadɨ oi kɨ no̰ be al. Tadɔ dəw kɨ aw kɨ nḛ jine tɨ, a adi-e dɔ tɨ ɓəy. Nə dəw kɨ nḛ lie goto, e kɨ ndɨkɨri wa kɨ ɨndə mene dɔ tɨ kɨn ka, a taai jie tɨ wa ɓəy.»

Ko̰ Jəju kɨ ngako̰e je

(Mt 12.46-50; Mk 3.31-35)

19Ko̰ Jəju kɨ ngako̰e je rəi kadɨ n-ooi-e, nə lo kadɨ tḛḛi rɔe tɨ goto mbata kosɨ dɨje kɨ əi ngay. 20Ə əli-e əi nə: «O ko̰i je, kɨ ngako̰i je ai taga no̰o̰, a sangi kadɨ n-ooi-ni.» 21Nɨngə Jəju təl əl-de ə nə: «Kom je, kɨ ngakom je ə əi dɨje kɨ oi ta lə Luwə, ɓa təli rɔde go tɨ, rai kɨle.»

Jəju ndangɨ nəl adɨ a lo ka tɨ

(Mt 8.18,23-27; Mk 4.35-41)

22NDɔ kare, Jəju al me to tɨ əi kɨ njé ndo je ləne, nɨngə əl-de ə nə: «Adɨ jɨ gangi ba j-awi dame tɨ kɨ kare.» Ɓa awi. 23Lokɨ ɨsɨ ɔsi to ɨsɨ gangi ba kɨn ɓa, Jəju to ɓi makɨ. Ə nəl kɨ bo ngay osɨ dɔ ba tɨ, ra adɨ man rosɨ to, əi ta yo tɨ. 24Lo kɨn tɨ, njé ndo je rəi kɨ rɔe Jəju tɨ, ndəli-e kɨ no̰ tade tɨ əi nə: «NJe ndo dɨje, NJe ndo dɨje, j-ɨsɨ j-oy!» Lokɨ Jəju ndəl, ndangɨ nəl je kɨ pungɨ man je adɨ təli toi jəke, lo to jɨjɨji. 25Ɓa təl əl njé ndo je ə nə: «Kadɨ-me ləsi to ra be tɔy ə?» NGa nɨngə ɓəl ra-de, nḛ kɨn ətɨ-de ɓəl ngay, adɨ dəji-naa ta dande tɨ əi nə: «Dəw ə wa kam e na ə nəl je kɨ man je ka əl-de ta par ə təli rɔde goe tɨ be ə?»

Jəju tuwə ndɨl je kɨ majal dɔ dɨngəm madɨ tɨ

(Mt 8.28-34; Mk 5.1-20)

26Jəju əi kɨ njé ndo je ləne rəi tḛḛi dɔnangɨ tɨ kɨ Gərasa, kɨ a ta ɓe tɨ kɨ Galile. 27Lokɨ Jəju ḭ me to tɨ ur kɨ nangɨ nɨngə, dɨngəm kare kɨ me ɓe tɨ kɨ Gərasa, ḭ no̰o̰ re kɨ rɔ Jəju tɨ. E dɨngəm kɨ ndɨl je kɨ majal rai-e. Asɨ dɔ kagɨ lo ngay, dɨngəm kɨn ɨlə kɨbɨ rɔne tɨ al nɨm, ɨsɨ ɓe me kəy tɨ al nɨm. Lo kɨse e dɔ ɓadɨ je tɨ par. 28Lokɨ oo Jəju nɨngə, osɨ nangɨ njae tɨ, ɓa əl ta kɨ ndune kɨ boy ə nə: «Jəju kɨ NGon lə Luwə kɨ nje kɨsɨ dɔra̰ tɨ taa nu, e ri ə ɨge rɔm tɨ ə? NJai ba, adɨ-m ko̰ al.» 29Əl be tadɔ Jəju adɨ ndune ndɨl kɨ majal kadɨ tḛḛ rɔ dɨngəm tɨ kɨn kɔ. NJa ngay ndɨl kɨ majal kɨn ḭ kɨ dɨngəm ka kɨn ɓa rae. Dɨje dɔɔi-e kɨ kulə gɨndɨ je, ɨləi kangɨla gɨndɨ njae tɨ je, nə gangɨ kulə gɨndɨ je kɨn rɨw rɨw ə tətɨ kangɨla gɨndɨ je kɨn nusɨ nusɨ rɔne tɨ kɔ, ɓa ndɨl je kɨ majal ɔsi-e adɨ aw kɨ dɨlə lo dɨlə lo. 30Ə Jəju dəje ə nə: «Tɔi nə na?» Ɓa e ɨlə Jəju tɨ ə nə: «Tɔm nə kosɨ njé rɔ je.» Tadɔ ndɨl je kɨ majal ngay uri me tɨ. 31Lo kɨn tɨ, ndɨl je kɨ majal ka kɨn no̰i dɔ Jəju tɨ kadɨ adɨ-de n-awi lo dangay tɨ lə ndɨl je kɨ majal al. 32Kosɨ kɔsongɨ je ai lo tɨ kɨn no̰ a usoi nḛ dɔ mbal tɨ, ə ndɨl je kɨ majal ka kɨn no̰i dɔ Jəju tɨ kadɨ adɨ-de n-awi mede tɨ. Ɓa Jəju adɨ-de ta rəbɨ kadɨ awi mede tɨ. 33NDɨl je kɨ majal tḛḛi me dɨngəm tɨ, awi uri me kɔsongɨ je tɨ ka kɨn. Nɨngə yə, kɔsongɨ je ɓɨngəi-naa kadɨ mbal tɨ taa, tosi me ba tɨ, a̰yḭ-naa man oyi. 34Lokɨ dɨje kɨ njé ngəm kɔsongɨ je ooi nḛ kɨ ra nḛ kɨn ɓa, a̰yḭ-naa awi me ɓe-bo tɨ kɨ ngan ɓe je, ɔri poy nḛ kɨ ra nḛ kɨn dɨje. 35Dɨje tḛḛi awi kadɨ n-ooi nḛ kɨ ra nḛ kɨn. Be ə, lokɨ rəi tḛḛi rɔ Jəju tɨ nɨngə, oi dɨngəm kɨ ndɨl je kɨ majal tḛḛi me tɨ ka kɨn, ɨsɨ nja Jəju tɨ. OOi-e kadɨ ɨsɨ kɨ kɨbɨ rɔne tɨ, kɨ angal kɨ majɨ, adɨ ra-de ɓəl. 36NJe kɨ ai lo ne tɨ kɨ ra nḛ kɨn, ɔri madɨde je poye, tɔji rəbɨ kɨ dɨngəm kɨ aw kɨ ndɨl je kɨ majal kɨn ɨngə-n rɔ nga. 37Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, dɨje kɨ dɔnangɨ Gərasa tɨ, ɓəl tɔl-de, adɨ dəji Jəju kadɨ ɨyə̰ dɔnangɨ ləde ə aw. Ə Jəju al me to tɨ, təl gogɨ. 38Dɨngəm kɨ Jəju tuwə ndɨl je kɨ majal dɔe tɨ kɔ ka kɨn dəjɨ Jəju kadɨ n-aw sie, nə Jəju tuwe 39ə nə: «Ɨtəl aw ɓe, ɔr poy nḛ je pətɨ kɨ Luwə ra səi kɨn adɨ dɨje oi.» Be ə, dɨngəm aw ɨlə mbḛ nḛ kɨ Jəju ra sie kɨn me ɓe-bo tɨ kɨ tae ba.

Ta lə ngon lə Jayrusɨ kɨ ta lə dəne kɨ nje mo̰y məsɨ

(Mt 9.18-26; Mk 5.21-43)

40Lokɨ Jəju təl re, kosɨ dəjɨ uwəi-e kɨ rɔde majɨ, tadɔ pətɨ ɨsɨ ngɨnəi tae. 41Nɨngə yə dɨngəm kare kɨ tɔe nə Jayrusɨ, kɨ e nje kun dɔ kəy kaw-naa lə Jɨpɨ je ḭ no̰o̰ re. Re osɨ nja Jəju tɨ, no̰ dɔe tɨ kadɨ re aw ɓe ləne. 42Kadɨ aw ɓe ləne mbata ngone kɨ dəne kɨ e kare ba, ɓale e dɔgɨ gɨde joo to ta koy tɨ. Lokɨ Jəju ɨsɨ aw, kosɨ dɨje mborəi-e kɨ yo je kɨ ne je, lo kɔr kə̰ə̰ goto. 43Dan kosɨ dɨje tɨ kɨn, dəne kare kɨ mo̰y məsɨ ade ko̰ ɓal dɔgɨ gɨde joo e no̰o̰. Dəne kɨn tujɨ nḛ kɨngə ləne kɔ pətɨ ji njé ra dɨje mo̰y tɨ, nə dəw kɨ kadɨ ade rɔ nga goto. 44Dəne re ɓasi rɔ Jəju tɨ, kɨ rəbɨ kɨ gɨde tɨ, ɔdɨ ta kɨbɨ lə Jəju par ə, ta naa tɨ no̰o̰, məsɨ gangɨ rɔe tɨ. 45Loe tɨ no̰o̰ Jəju dəjɨ ə nə: «Na̰ ə ɔdɨ-m ə?» Nɨngə dɨje pətɨ naji tɨ əi nə n-ɔdi-e al. NGa ə Pɨyər əl-e ə nə: «Ɓaɓe, e dɨje kɨ rɔsi gɨdi, mborəi-ni kɨ yo je kɨ ne je kɨn ə ɔdi-ni.» 46Nə Jəju ə nə: «Dəw madɨ ɔdɨ-m, m-gər kadɨ tɔgɨ tḛḛ rɔm tɨ.» 47Lokɨ dəne oo kadɨ nḛ kɨ n-ra kɨn Jəju gər ɓa, dadɨ par par, osɨ nja Jəju tɨ. Nɨngə ɔr go nḛ kɨ ra ə adɨ n-ɔdɨ-n Jəju kɨn ta kəm dɨje tɨ pətɨ. Taa, ɔr-de go kɨngə kɨ ɨngə rɔ nga ta ji naa tɨ no̰o̰ par kɨn tɔ. 48Ə Jəju əl-e ə nə: «NGonm, kadɨ-me ləi aji. Aw kɨ lapɨya.»

49Lokɨ Jəju a əl ta ba ɓəy nɨngə, dəw kare ḭ ɓe lə Jayrusɨ kɨ nje kun dɔ kəy kaw-naa lə Jɨpɨ je, əl-e ə nə: «NGoni oy, ɨtapɨ NJe ndo dɨje al ngata.» 50Nə Jəju kɨ oo dɔ ta kɨn əl Jayrusɨ ə nə: «Adɨ rai ɓəl al, adɨ mei par, ə a ajɨ.» 51Lokɨ rəi tḛḛi me kəy tɨ, Jəju ɨyə̰ ta rəbɨ adɨ dəw ur kəy go ngon tɨ al. Adɨ Pɨyər nɨm, Ja̰ nɨm, Jakɨ nɨm, baw ngon əi kɨ ko̰ ngon nɨm tɔ par ə uri sie kəy go ngon tɨ. 52Dɨje pətɨ no̰i je, ndɨngəi rɔde je mbata tɨ lə ngon, nə Jəju əl-de ə nə: «Ɨno̰i al, ngon oy al, nə to ɓi kare.» 53Ɓa ɨbəi Jəju kogii, mbata gəri kadɨ ngon oy. 54Nə Jəju uwə ji ngon, ɓa əl-e ta kɨ ndune kɨ boy ə nə: «NGonm, ḭ taa.» 55Lo kɨn tɨ, ngon tɔsɨ ndəl, adɨ ḭ taa ta ji naa tɨ no̰o̰. Ɓa Jəju dəjɨ-de kadɨ adi-e ne uso. 56Nḛ kɨn ra ɓəl njé koje je ngay. Nə Jəju adɨ-de ndune kadɨ əli tae dəw madɨ al.