Formulaire de recherche

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:23

23E gɨn ka tɨ lie ə, Luwə adɨ Jəju kɨ nje kajɨ Isɨrayəl tḛḛ tɨ, kɨ go kun mɨndɨ tɨ lie.