Formulaire de recherche

Jon 19

1A Pailat ke ghoi tabiru haghe kori vathe me velera nigna na komi soldia eigna kedana thabuhia a Jisas kori piru. 2Leghugna iangeni imarea kena agutua na kepi kori kuji mena vakepiagna. Mena vapokoagna vaghagna na king kori poko ke mela ke teve. 3Gi mara na soldia kena mai gharania mena leuleua mena velea, “Ighami kiti kilothabagho, ighoe na king nidia mara Jiu!” Gi ena tapoa na bakogna.

4Gi a Pailat ke ghoi taveti au ikosi me velera na mavitu, “Inau kuda hati aua imanea itamiu eigna kotida adoa inau ku boi pada sa fata ke ei hahia.” 5Kori vido kena hati aua a Jisas i kosi, imanea ke talu kepia mua na kepi kena agutua kori kuji me talu vahaghea na poko ke mela ke teve. Ma Pailat ke velea, “Iaani na mane iangeni!”

6Kori vido mara na naghoi pris mi mara soldia kena kaekalea na Vathe ke Tabu kena reghia a Jisas, imarea kena ghuu heta, “Tupipuhia! Tupipuhia!”

Keana a Pailat ke velera, “Oti hatia ghehemiu moti tupipuhia kori ghaibabala, eigna inau ku bosi pada sa fata ke ei hahia.”

7Mara puhidia mara Jiu kena haghore tughua, “Kori nimami na vetula, imanea e naba keda thehe, eigna imanea ke velea imanea a Dathegna God.”

8Pailat ke rongovia iangeni me mataghu nigna vano mua na fateagna a Jisas. 9Imanea ke ghoi hati haghea a Jisas kori vathe me huatia, “Ighoe na manemu ivei?” Kari a Jisas ke boi haghore tughuagna. 10A Pailat ke ghoi huatia, “Ehava gi o boi haghore tughuu? O saghoi havaghinia inau ke mono nigua na mana bali lubati mamaluhagho ba tupipuhigho.”

11Ma Jisas ke ania, “Ighoe ke mono nimua na mana bali eia sa fata itagua eigna a God ke hegho vamua. Iangeni na vunegna na paluhagna ahai ke lubatiu vanigho ke hutu vano tagna na paluhamu ighoe.”

12Leghugna a Pailat ke rongovia iangeni, imanea ke hiohiroa puala na puhi bali lubati mamaluha a Jisas. Keana mara puhidia mara Jiu kena ghuu heta, “Gi ighoe koda lubati mamaluha na mane iaani, ighoe boi a kulagna na King gna i Rom.+ Eigna ahai ke vele aua imanea ghehegna na king, imanea ke thevuioka tagna na King gna i Rom.”

13Kori vido a Pailat ke rongovia na hava kena velea, imanea ke velera nigna na komi soldia eigna kedana hati aua a Jisas. Gi a Pailat ke nohe tagna na sape bali fate tagna na vido kena kiloagna “Na Lalaba Ghahira.” (Kori haghoredia mara Jiu na ahagna na vido iangeni, “Gabata.”). 14Kori vido iangeni haga jufungia ghohi na hotaghi dani bali kaikaliti eigna na Laulahugna na Thovoliungi. Ma Pailat ke velera na komi tinoni Jiu, “Iaani nimiu na king!”

15Imarea kena ghuu tabiru vano vaghagna iaani, “Vathehea! Vathehea! Tupipuhia imanea!”

Gi a Pailat ke huatira, “Ehava? Oti magnahaghiniu kuda tupipuhia nimiu na king?”

Mara na naghoi pris kena veleagna, “Na King gna i Rom vamua nimami na king. Teo sa nimami na king ke tavogha.”

16Gi a Pailat ke hiira me lubati vanoa a Jisas itadia na komi soldia eigna kedana tupipuhia.

Imarea Kena Tupipuhia A Jisas

(Matiu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

Mara na soldia kena hati vanoa a Jisas. 17A Jisas ke hulungia ghehegna nigna na ghaibabala mena ghieghilei jufu kori vido kena kiloagna, “Suasupu Ulu.” (Kori haghoredia mara Jiu na ahagna na vido iangeni, “Golgota.”) 18Ingengeni imarea kena tupipuhia a Jisas duagna e rua na mane mua. Rodia na ghaibabala ke mono rua thevugna na ghaibabala nigna a Jisas.

19A Pailat ke velera mara na soldia eigna kedana risoa na rioriso kori pava mena boa popogna na ghaibabala nigna a Jisas. Imarea kena risoa, “JISAS GhNA I NASARET, NIDIA KINGh MARA JIU.” 20Na rioriso iangeni, imarea kena risoa kori haghoredia mara Jiu, kori haghoredia mara i Rom, mi kori haghoredia mara i Grik. Sethe na tinoni Jiu kena ijumia na rioriso iangeni eigna na vido kena tupipuhia a Jisas ke gharania i Jerusalem. 21Kori vido mara na naghoi pris kena reghia na rioriso iangeni, imarea kena veleagna a Pailat, “O saghoi risoa, ‘Nidia King mara Jiu.’ Kari o tughua mo risoa, ‘Imanea ke velea imanea nidia King mara Jiu.’” 22Kari a Pailat ke velera, “Na hava ku risoa, inau ku risoa ghohi.”

23E vati na soldia kena tupipuhia a Jisas kori ghaibabala. Leghugna kena tupipuhia, imarea kena kemulia nigna na komi pohe varihotaghidia. Gi imarea kena hatia mua nigna na poko kena tihighi doudolua mena boi sukia. 24Imarea kena velea, “Ati saghoi resua. Kari ati laulahu vavahi+ eigna katida reghia ahai keda hatia.” Me tutuni na rioriso iaani ke mono tadia na komi Rioriso ke Tabu, “Imarea kena kemulia nigua na komi pohe mena laulahu vavahi eigna kedana reghia ahai keda hatia nigua na pohe teve.” Iangeni na hava kena eia mara na soldia.

25A idogna a Jisas, ma a vaivinegna idogna, ma Meri taugna Klopas, ma a Meri gna i Magdala, iira kena sokara gharania nigna na ghaibabala a Jisas. 26Kori vido a Jisas ke reghia a idogna ma na nigna na vaovarongo ke dothovia puala ke sokara hilighagna, imanea ke veleagna a idogna, “Imanea a dathemu.” 27Gi e veleagna na mane vaovarongo iangeni, “Iia a idomu.” Turughu kori vido iangeni, na mane vaovarongo iangeni ke kalitia a idogna a Jisas kori vathegna.

A Jisas Ke Thehe Kori Ghaibabala

(Matiu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28A Jisas ke adoa ghohi ke pukuni vagovua nigna na komi agutu. Eigna keda tutuni na hava ke mono tadia na komi Rioriso ke Tabu, a Jisas ke velea, “Inau ku langasa.” 29Sina disi ke mono na waen ke aha itagna ke mono ngengeni. Mi marea kena hatia na pocho+ mena vagnubua kori waen ke aha. Gi ena jongia kori ghai kena kiloagna na hisop mena tuhu hadia vanoa kori livogna a Jisas eigna keda kouvia. 30Leghugna ke kouvia na waen, imanea ke velea, “Govu ghohi!” Kori vido ke govu na veleagna iangeni, imanea ke uluhoru me thehe.

31Iangeni na dani bali kaikaliti eigna na Sabat. Ma na Sabat iangeni sina Sabat ke nagho vano tadia na komi tinoni Jiu eigna ke mono kori Laulahugna na Thovoliungi. Na vunegna mara puhidia mara Jiu kena boi magnahaghinia na tonodia e tolu na mane iangeni kedana mono kori ghaibabala kori Sabat, imarea kena kaea a Pailat eigna keda tagotia na naedia me hati horua na tonodia kori ghaibabala. 32Mara na soldia kena vano mena tagotia na naedia e rua na mane kena tupipuhia duagna a Jisas. 33Keana, kori vido kena mai tagna a Jisas, imarea kena reghia imanea ke thehe ghohi mena boi tagotia na naegna. 34Kari sina soldia ke vano me jaia na sokugna kori garatu me au mai na ghaughabua ma na bea. 35Ahai ke titionora na komi fata iraani itamiu, imanea ke reghia ghehegna me adoa na komi fata iraani ke tutuni. Imanea ke titionora eigna kotida vaututunia a Jisas. 36Na komi fata iraani, imarea kena eia eigna keda tutuni e rua na rioriso ke mono tadia na komi Rioriso ke Tabu, “Imarea kedana boi tagotia sikei huli kori tonogna,” 37mi “Imarea kedana rei vano tagna na mane kena jaia na sokugna kori garatu.”

Imarea Kena Boa Na Tonogna A Jisas kori Luma

(Matiu 27:56-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Leghugna iaani, a Josep gna i Arimatea ke vano tagna Pailat me kaea na tonogna a Jisas. A Josep sina mane ke leghua a Jisas, kari e boi magnahaghinia kedana adoa na komi tinoni, eigna imanea ke mataghunira mara puhidia mara Jiu. A Pailat ke lubatia, ma a Josep ke vano me hati horua na tonogna a Jisas kori ghaibabala. 39A Nikodimas, na mane ke vano tagna a Jisas sina bongi i hau, imanea ke vano duagna a Josep. Imanea ke hatia duagna kekeha fata ke ghuba toetokegna kena kiloagna “mur” ma “alos.” Na tahugna e rua na fata irangeni nabagna tolu hangavulu na kilo. 40Gi romara koro hatia kekeha pohe ke pura moro fifiriagna na tonogna a Jisas duagna e rua na fata ke ghuba toetokegna iaani. Iangeni na puhi kena eia mara Jiu bali kaikalitia na tono gi ena boa kori luma. 41Ghaghireigna na vido kena tupipuhia a Jisas, sina gnatha i ghai ke mono ngengeni. Tagna na gnatha iangeni sina luma ke mono ke teo mua sa tinoni ke thehe kena boa ikoragna. 42Na vunegna na dani iangeni na dani bali kaikaliti eigna na Sabat, ma na vunegna na luma iangeni ke mono gharinira, imarea kena vano boa na tonogna a Jisas ikoragna.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index