Formulaire de recherche

Lucas 18

Yuscu na jnda̱ ljoñe ndoꞌ jwe

1Mati seineiⁿ Jesús cwiicheⁿ ñꞌoom na tjañoomꞌ. Maꞌmo̱ⁿnaꞌ na ñeꞌquiiꞌcheⁿ calaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tincwintqueeⁿna. 2Tsoom nda̱a̱na:

—Tyomꞌaaⁿ cwii jwe cwii tsjoom. Juu tsaⁿꞌñeeⁿ meiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tinquiaⁿꞌaⁿ, meiⁿ nnꞌaⁿ tiquitseitꞌmaaⁿꞌñê. 3Mati tyomꞌaaⁿ cwii yuscu tsjoomꞌñeeⁿ na jnda̱ ljoñe na tueꞌ saaꞌ. Juu yuscuꞌñeeⁿ ñequiiꞌcheⁿ na tyocaa na mꞌaaⁿ jweꞌñeeⁿ na catseijndaaꞌñe ñꞌoom ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tyotsoom nnom: “Cwañomꞌ ja ñꞌoom cantu na sꞌaa tsꞌaⁿ nacjoya.” 4Jndye xuee tîcatseinꞌoomꞌñe jwe yuscuꞌñeeⁿ, sa̱a̱ jnda̱ joꞌ seitioom naquiiꞌ tsꞌoom: “Meiiⁿ na tinquiaya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ meiiⁿ na ticatseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ nnꞌaⁿ, 5sa̱a̱ cweꞌ ee na jeeⁿ matseiliooꞌ yuscumꞌaaⁿꞌ ja, nncwaño̱ⁿꞌto̱ jom cwitjo̱o̱cheⁿ nntycwii na tꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ ñꞌeⁿñê.”

6Tso Ta Jesús:

—Jweꞌñeeⁿ meiiⁿ na wiꞌñe sa̱a̱ ¿aa cwiqueⁿꞌyoꞌ cwenta na tsoom na nncwañomꞌtoom yuscuꞌñeeⁿ? 7Majndeiiticheⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ¿aa nchii nncwañomꞌm nnꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ, na cwilcwiiꞌna jom naxuee ndoꞌ natsjom? Xocatsꞌaaⁿ na mayo ticatseiñꞌoomꞌñê joona. 8Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, jom mantyja nntseiñꞌoomꞌñê. Sa̱a̱ quia na nndyo̱o̱nndaꞌa, ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, ¿aa ndyaꞌ cwii nljei na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

Tsꞌaⁿ fariseo ndoꞌ tsaⁿquiñom sꞌom

9Mati seineiⁿ Jesús ñꞌoom tjañoomꞌwaa nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitjeiiꞌ cheⁿnquiee cwenta na jeeⁿ ya cwilꞌa, sa̱a̱ mꞌaⁿna na ticueeꞌ nꞌomna ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. Tsoom:

10—Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ fariseo ndoꞌ mati tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿquiñom sꞌom cwentaaꞌ gobiernom. We naⁿꞌñeeⁿ mañejuu xjeⁿ tyꞌena watsꞌom tꞌmaⁿ na nlaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 11Juu fariseo teintyjeeⁿꞌeⁿ, luaa waa ñꞌoom na tsoom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom: “ꞌU Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mañequiaya na quianlꞌuaꞌ na ticatseixmaⁿya chaꞌna ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, chaꞌna nnꞌaⁿ na cantyꞌuendye, nnꞌaⁿ na quilꞌa yuu na ticatyꞌiomyanaꞌ, nnꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaⁿya ñꞌeⁿ ncꞌiaa, mati meiiⁿ nchii chaꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, tsaⁿquiñom sꞌom. 12Ja we ndiiꞌ matseicwejndoꞌndyo̱ na cwii smaⁿna, ndoꞌ chaꞌtso na mawantjo̱ⁿ mañequiaya diezmo.” 13Sa̱a̱ juu tsaⁿquiñom sꞌom, tquia tjameintyjeeⁿꞌeⁿ, meiⁿ na nluꞌnda̱a̱ñê tsjo̱ꞌluee. Macanda̱ tyomeiiⁿꞌeⁿ ndaꞌ tseiꞌjñaaⁿ na tyotseintyꞌiaaꞌñê, tsoom: “ꞌU Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ja tsꞌaⁿjnaⁿ.” 14Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, tsaⁿquiñoom sꞌom tjalcweeⁿꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ na jnda̱ seitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom, nchiiti cwiicheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiwendyeñe cheⁿnquii, maxjeⁿ nntseiquioo Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu. Ndoꞌ tsꞌaⁿ na majuꞌcjeñe, maxjeⁿ nntseitꞌmaaⁿꞌñeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ.

Matioꞌnaaⁿñe Jesús yocanchꞌu

(Mt. 19:13-15; Mr. 10:13-16)

15Tquiocho nnꞌaⁿ yocanchꞌu na mꞌaaⁿ Jesús na nntioom lꞌo̱o̱ⁿ nacjoona. Ndoꞌ quia na ntyꞌiaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na luaaꞌ, jlaꞌtiaꞌna nnꞌaⁿ na tquiocho yocanchꞌuꞌñeeⁿ. 16Quia joꞌ tqueeⁿꞌñe Jesús yocanchꞌu ndoꞌ tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ:

—Caꞌndyeꞌyoꞌ na nñequio yocanchꞌu na mꞌaaⁿya, tilaꞌntycwiꞌyoꞌ joona ee yuu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, juunaꞌ matseixmaⁿnaꞌ cwentaa nnꞌaⁿ na ntyjaandye ja chaꞌna quilꞌa yosanchꞌumꞌaⁿ. 17Mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ticantyjaaꞌ tsꞌom na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu chaꞌna ntyjaaꞌ tsꞌom cwii yucachjoo, tsaⁿꞌñeeⁿ xocanda̱a̱ nncjaaquieeꞌñe joꞌ joꞌ.

Matseineiⁿ tsaⁿtya ñꞌeⁿ Jesús

(Mt. 19:16-30; Mr. 10:17-31)

18Cwii tsꞌaⁿ judío na cwiluiitquieñe taxꞌee nnoom:

—ꞌU Ta na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na ya tsꞌaⁿndyuꞌ, ¿chiuu ya nntsꞌaa cha nndaya na ticantycwii na nncwaꞌndo̱ꞌa?

19Tꞌo̱ Jesús nnom:

—Matsuꞌ na ja ya tsꞌaⁿndyo̱, macanda̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê na ljoꞌ. 20ꞌU mantyjiꞌ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjoom na matsonaꞌ: “Tincꞌoomꞌyaꞌ ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ. Tintseicueꞌ tsꞌaⁿ. Tinchꞌueeꞌ ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ. Tintseineiⁿꞌ cantu nacjooꞌ tsꞌaⁿ. Catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsotyeꞌ ñꞌeⁿ tsoꞌndyoꞌ.”

21Tso tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—Chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ matseicanda̱ xjeⁿ na cachjoondyo̱.

22Quia na jndii Jesús na luaaꞌ, tsoom nnom:

—Cwii waa na cwii matseiꞌtjo̱o̱ꞌ. Cajnda̱a̱ꞌ chaꞌtso na maleichuꞌ ndoꞌ quiaaꞌ nda̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ. Quia joꞌ nncꞌoomꞌ na tyandyuꞌ cañoomꞌluee. Jnda̱ joꞌ candyotseijomndyuꞌ ñequiondyo̱.

23Sa̱a̱ quia na jndii tsaⁿꞌñeeⁿ na luaaꞌ, seichjooꞌnaꞌ tsꞌoom ee jeeⁿ tyañê. 24Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús na jeeⁿ chjooꞌ tsꞌoom, tso:

—Jeeⁿ ndyaꞌ jndeiꞌnaꞌ na nñeꞌquiandye naⁿtya na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. 25Tijndeiꞌtinaꞌ na nncwicandiiꞌñe quiooꞌ camello tsueꞌ xꞌee tseiꞌnchquia nchiiti na nncjaaquieeꞌ cwii tsaⁿtya ntyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

26Ndoꞌ nnꞌaⁿ na jndye ñꞌoomwaaꞌ, tyolue:

—¿Quia joꞌ ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿñe?

27Tso Jesús nda̱a̱na:

—Yuu na xocanda̱a̱ nlꞌa nnꞌaⁿ, nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ.

28Tso Pedro:

—Cantyꞌiaꞌ, jâ jnda̱ ꞌndya̱a̱yâ chaꞌtso ꞌnaaⁿyâ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿndyuꞌ.

29Tso Jesús nda̱a̱na:

—Mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na maꞌndii waaꞌ oo scuuꞌ, ntyjee, tsotye, tsondyee, oo ntseinda ncꞌe na matseijomñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, 30tsaⁿꞌñeeⁿ jndyeti nmeiⁿꞌ nncoꞌñoom tiempomeiiⁿ, ndoꞌ xuee na cwii nndyotinaꞌ nncꞌoom na ticantycwii na wanoomꞌm.

Matseicandiinndaꞌ Jesús na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 20:17-19; Mr. 10:32-34)

31Quia joꞌ tjeiꞌndyo̱ Jesús nnꞌaⁿ canchooꞌwendye. Tsoom nda̱a̱na:

—Queⁿꞌyoꞌ cwenta, jeꞌ macwitsaawaaya Jerusalén. Joꞌ joꞌ nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jlaꞌljeii profetas cantyja ꞌnaⁿya na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. 32Ee nñeꞌquia nnꞌaⁿ cwenta ja luee nnꞌaⁿ gentiles, nlaꞌjnaaⁿꞌna ja, cwajndii ñꞌoom na nluena cjoya ndoꞌ njñomna ndaajnaⁿꞌ ja. 33Mati nntjaaꞌna ja, ndoꞌ xeⁿ jnda̱ nlaꞌcueeꞌna ja, sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nncwando̱ꞌxco̱.

34Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ tîcalaꞌno̱ⁿꞌna ljoꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ ee tyootseicano̱o̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom joonaꞌ nda̱a̱na. Joꞌ chii tîleicalaꞌno̱ⁿꞌna.

Matseinꞌmaⁿ Jesús cwii tsaⁿnchjaaⁿꞌ

(Mt. 20:29-34; Mr. 10:46-52)

35Luaa tuii. Quia na tyꞌewindyoona tsjoom Jericó, joꞌ wacatyeeⁿ cwii tsaⁿnchjaaⁿꞌ ꞌndyoo nato, macaaⁿ ljoꞌ tjo̱o̱ñê nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 36Quia na jñeeⁿ na jndyendye nnꞌaⁿ cawiꞌnom, taxꞌeeⁿ ljoꞌ cwiluii. 37Jluena nnoom:

—Jesús na jnaⁿ Nazaret jom luaaꞌ mawinoom.

38Quia joꞌ seixuaⁿ, tsoom:

—Jesús, ꞌu na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ David na jndyowicantyjooꞌ, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ja.

39Nnꞌaⁿ na ꞌoojndyee jlaꞌtiaꞌna jom, jluena catseicheeⁿ, sa̱a̱ jom yacheⁿ jndeii seixuaⁿ:

—ꞌU na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ David na jndyowicantyjooꞌ, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ja.

40Quia joꞌ tjameintyjeeꞌ Jesús, sa̱ꞌntjoom na quioñꞌomna tsaⁿꞌñeeⁿ na mꞌaaⁿ. Quia tueeꞌcañoom tsaⁿꞌñeeⁿ, taxꞌeeⁿ nnom, matsoom:

41—¿Ljoꞌ lꞌue tsꞌomꞌ na catsꞌaa ñꞌeⁿndyuꞌ?

Tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nleitquioya.

42Tꞌo̱ Jesús nnom:

—Cwitquioꞌ. Ncꞌe na matseiꞌyuꞌya tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyo̱, joꞌ na jnda̱ nꞌmaⁿꞌ.

43Mañoomꞌ teitquioomꞌm. Tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ Jesús, tyotseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na jndyendye, quia ntyꞌiaana na luaaꞌ, tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index