Formulaire de recherche

Hechos 3

Tcoꞌyanaꞌ cwii tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee

1Cwii xuee Pedro ñꞌeⁿ Juan ljoꞌyu tyꞌena watsꞌom tꞌmaⁿ na ndyee na matmaaⁿ xjeⁿ na cwiꞌoolaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 2Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na tuiiñe na ntjeiⁿ ncꞌee. Juu tsaⁿꞌñeeⁿ ꞌio ndi ꞌio tyoꞌooñꞌom nnꞌaⁿ jom watsꞌom tꞌmaⁿ, tyoqueⁿna jom ꞌndyootsꞌa na jndyunaꞌ Jeeⁿ Neiⁿncooꞌ cha nnda̱a̱ nlcaaⁿ ljoꞌ na matseitjo̱o̱naꞌ jom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiꞌooquieꞌ joꞌ joꞌ. 3Quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Pedro ñꞌeⁿ Juan na macwiꞌooquieꞌna naquiiꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ tcaaⁿ sꞌom nda̱a̱na. 4Ndoꞌ ntyꞌiaaꞌ Pedro ñequio Juan jom. Tso Pedro nnoom:

—Aa re sa, cantyꞌiaꞌ nda̱a̱yâ.

5Quia joꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱na ee seitioom waa na nñequiana na nncoꞌñoom. 6Sa̱a̱ matso Pedro nnoom:

—Ja meiⁿ sꞌom xuee meiⁿ sꞌom cajaⁿ tjaaꞌnaⁿ na maleiñꞌo̱ⁿya, sa̱a̱ cantyja na maleiñꞌo̱ⁿtya̱ nñequiaya na nncoꞌñomꞌ. Ñequio xueeꞌ Jesucristo, tsaⁿ na jnaⁿ Nazaret, quicantyjaꞌ ndoꞌ cjaꞌcaꞌ.

7Jnda̱ chii tꞌuii Pedro tsꞌo̱o̱ⁿ ntyjaya seiwe tsaⁿꞌñeeⁿ jom. Mañoomꞌ tcoꞌyanaꞌ ndaꞌncꞌeeⁿ ñequio candyoꞌncꞌeeⁿ. 8Joꞌ na ñejomto teicantyjaaⁿ. Teintyjeeⁿꞌeⁿ ndoꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tjacaⁿ. Tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ ñꞌeⁿndyena. Tyojaacaⁿ ndoꞌ tyowantyjaaⁿ ndoꞌ tyotseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 9Ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tooꞌndye naquiiꞌ watsꞌom tyontyꞌiaana na tyojaacaⁿ ndoꞌ tyotseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 10Ee tajnaaⁿꞌna na jom tsꞌaⁿ na ñetacatyeeⁿ ꞌndyootsꞌa watsꞌom tꞌmaⁿꞌñeeⁿ na jndyunaꞌ Jeeⁿ Neiⁿncooꞌ. Majom na tyocaaⁿ ljoꞌ na matseitjo̱o̱naꞌ jom nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Joꞌ na jeeⁿ tyotseitsaⁿꞌnaꞌ joona ndoꞌ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna na jnda̱ tcoꞌyanaꞌ ncꞌeeⁿ.

Ñꞌoom na seineiⁿ Pedro leirooꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

11Watsꞌomꞌñeeⁿ waa cwii leirooꞌnaꞌ na jndyunaꞌ Salomón. Joꞌ joꞌ tquiontyjaaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwityueneiiⁿna. Ee tsꞌaⁿ na tcoꞌyanaꞌ ncꞌee joꞌ joꞌ tiñeꞌcaꞌñeeⁿ Pedro ñequio Juan. 12Quia na ntyꞌiaaꞌ Pedro na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ jnda̱ jlaꞌcandyooꞌndyena, matsoom nda̱a̱na:

—ꞌO re nnꞌaⁿya Israel, ¿chiuu na jeeⁿ matseitsaⁿꞌnaꞌ ꞌo? ¿Chiuu na jeeⁿ cwintyꞌiaꞌyoꞌ nda̱a̱yâ na chacwijom cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na cweꞌ na jnda̱a̱ ncjo̱o̱yâ oo cweꞌ ncꞌe na jeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyô̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom joꞌ na majaacaa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ? Meiⁿchjoo nchiijoꞌ. 13Ee nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyotseitꞌmaaⁿꞌñe welooya Abraham na ñetꞌoom teiyo, na tyotseitꞌmaaⁿꞌñe welooya Isaac, ndoꞌ welooya Jacob, ndoꞌ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndye ntꞌomcheⁿ welooya na jndyowiꞌcantyjooꞌ, jom seitꞌmaaⁿꞌñê Jnaaⁿ Jesús, na jlaꞌquiooꞌyoꞌ luee naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ cha cueꞌ. Ndoꞌ meiiⁿ Pilato ñeꞌcatseicandyaañe jom, sa̱a̱ tîtancueꞌyoꞌ. Saꞌyoꞌ nacjoomꞌm meiiⁿ juu ñeꞌcatseicandyaañe jom. 14ꞌO nchii taⁿꞌyoꞌ na nndyaañe nquii na cwiluiiñe na ljuꞌ tsꞌom ndoꞌ na tyochꞌee yuu na matyꞌiomyanaꞌ. ꞌO taⁿꞌyoꞌyoꞌ na nndyaañe tsꞌaⁿ na ñeseicwjee nnꞌaⁿ. 15Jlaꞌcueꞌyoꞌ nqueⁿ na mañequiaaⁿ na cwitandoꞌ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tquiaa na tandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ ndoꞌ jâ cwitjeiꞌyuuꞌndyô̱ na ljoꞌ. 16Ncꞌe na cwilayuꞌya cwii nꞌo̱o̱ⁿyâ ñꞌeⁿ xueeꞌ Jesús, joꞌ na tquiaanaꞌ najnda̱ ncꞌee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na cwintyꞌiaꞌyoꞌ ndoꞌ na cwitaꞌjnaⁿꞌyoꞌ. Ee ncꞌe juu na cwilayuuꞌyâ nꞌo̱o̱ⁿyâ ñequio Jesús, joꞌ na chaꞌtsondyoꞌ cwintyꞌiaꞌyoꞌ na canda̱a̱ꞌ tcoꞌyanaꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

17’Ndoꞌ ntyjiiya, ꞌo nnꞌaⁿya, na tîcalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ lꞌaꞌyoꞌ ñequio naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ꞌnaⁿꞌyoꞌ jlaꞌcueꞌyoꞌ Jesús. 18Sa̱a̱ laaꞌtiꞌ waa na seicanda̱a̱ꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na seineiiⁿ ñequio ndyuee profetas na maxjeⁿ nncueꞌ Cristo tsaⁿ na jñoom. 19Joꞌ chii calcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ cataꞌndyoꞌxcweꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nntseicanoomꞌm jnaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ na nñequiaaⁿ na ntseixconaꞌ cantyja na cwitsaamꞌaⁿꞌyoꞌ joo nnoom. 20Ndoꞌ na ljoꞌ njñomnnaaⁿꞌaⁿ Jesucristo, tsaⁿ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe ꞌo, ee teiyo seijndaaꞌñê na luaaꞌ nntsꞌaaⁿ. 21Sa̱a̱ macaⁿnaꞌ na caljooꞌñe Jesucristo cañoomꞌluee hasta quia na jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso ñꞌoom na seineiiⁿ ñequio ndyuee profetas na tyoñequia ñꞌoomꞌm tandyo xuee. 22Ee tyotso Moisés nda̱a̱ welooya na ñetꞌom teiyo: “Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom njñoom cwii nnꞌaⁿꞌyoꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ na nñequiaa ñꞌoomꞌm chaꞌxjeⁿ na jñoom ja. Queⁿꞌyoꞌ cwenta chaꞌtso ñꞌoom na nntseineiⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ. 23Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na tiqueⁿ cwenta ñꞌoom na nntso tsaⁿꞌñeeⁿ nncwjiꞌndyo̱naꞌ juu quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ Israel.”

24Tsoti Pedro:

—Chaꞌtsondye profetas chaꞌna Samuel ñequio nnꞌaⁿ na cwiñetꞌom jnda̱ na tueꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ, tyoluena na nluii chaꞌxjeⁿ na cwiluii jeꞌ. 25Ñequio ndyuee profetas tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomtyeⁿ ndoꞌ ꞌo laxmaⁿꞌyoꞌ na nndaꞌyoꞌ naya na cwitꞌmo̱o̱ⁿ joonaꞌ ndoꞌ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na seijndaaꞌñetyeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ welooya na ñetꞌom teiyo quia tsoom nnom welooya Abraham: “Quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ ꞌnaⁿꞌ na nncjaawiꞌcantyjooꞌ nluiiñe tsꞌaⁿ na njño̱o̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Ndoꞌ ncꞌe juu nntioꞌnaaⁿndyo̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjoomnancue.” 26Joꞌ chii quia na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na taꞌndoꞌxco Jnaaⁿ na tueꞌ, najndyee tioꞌnaaⁿñê ꞌo na jñoom juu na mꞌaⁿꞌyoꞌ cha tincwiindyoꞌ ꞌo nlcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ natia na cwilꞌaꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index