Formulaire de recherche

Jean 21

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Paxanii Na mâ Kaar̂u

1Tèi nédèè nô ré, na bör̂i pèri vèa-è tëë na Ièsu yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e rö kâr̂âwâ nérhëë rö Tibériade, aè ökââ nô né ké pèri vèa-è. 2Cér̂é vi kâ vèâi-r̂é na Simona Pètèru mâ Tomas, dèxâ néé-é Didumo, mâ Natanaèl, wè wi xè Kana rö Galilé, mâ dulè Zébédaio mâ kaar̂u bar̂ee rai pâi pa pâgür̂ü. 3Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Simona Pètèru, êr̂ê: «Gö wê vi na ka kwâna.» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Nè yè vi gèré.» Cér̂é bör̂i vi mâ oè kwâ, aè na yèri êê kwâna ka é ya xé-r̂é tèi bwê-ré. 4Aè tèi wêê daa, na bör̂i tömâ rö kâr̂âwâ nérhëë na Ièsu, aè cér̂é da rhîâgür̂ü-é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê Ièsu-ré. 5Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Névâi yar̂i, na wii na êê öi rö pwar̂a-ve?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na yèri.» 6Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Ör̂öi poè rö ékar̂aè é gaamëë né kwâ cè ke-ve tö rhûû.» Cér̂é bör̂i ör̂öi poè, aè xina, wè cér̂é da tâwai rhèè rua poè, wè na dö pôr̂ô yéyé aau na pâr̂â êêwâ. 7Na bör̂i êr̂ê yè Pètèru na wi ka pâgür̂ü-ré na dö méar̂i-e na Ièsu, êr̂ê: «Ökâré Ör̂ökau!» Na bör̂i tö pwêr̂ê na Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau-ré», na bör̂i cur̂i mêr̂ê-ê mâ pönémui wè na rhéwèr̂è, na bör̂i koyo ria na nérhëë na ce. 8Aè cér̂é mö ké mi bar̂ee na bör̂i pâi pa pâgür̂ü rö kwâ, wè cér̂é rhèè rua poè ka rhâri xè-i êêwâ, wè na tö vè ubwa na ka mèr̂i, na ûr̂û kavùè kâmö na ma pârör̂ö mâ dèxâ é â na dâ-né. 9Cér̂é bör̂i wê cir̂i rö ka mèr̂i, cér̂é bör̂i tö rhûû kêmör̂u jöxavé, mâ pâr̂â êêwâ na na töö kêmör̂u, mâ var̂awa bar̂ee. 10Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Pè mi bör̂i êêwâ ka é ya xe-ve xina.» 11Na bör̂i vi rua na Simona Pètèru na kwâ, mâ rhèè rua poè na kâr̂âwâ nérhëë, wè na rhâri xè-i pâr̂â êêwâ ka kau, ka kanii na ma kaar̂u kâmö na ma pârör̂ö na ma karir̂i, aè na da bör̂i mee na poè xè-i pâr̂â êêwâ ka pôr̂ô yéyé. 12Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve mi na ka ara.» Aè na yèri dèxâ kâmö rai-r̂é ka yè mör̂ö na wêê nénââ xi-e cè ki ërëwaa-è, êr̂ê: «Gèi wîr̂î?» Wè cér̂é wê tâwai, êr̂ê, ce wè ör̂ökau. 13Na bör̂i vi vè ubwa i-r̂é na Ièsu, mâ pè var̂awa mâ bör̂i êêwâ mâ nââ yè-r̂é. 14Ökâré na karir̂i vi pèri vèa-è na Ièsu yè pâi pa pâgür̂ü xi-e, tèi nédèè ké wê mör̂u xi-e tëë xè ka mé.

Ièsu Mâ Pètèru

15Cér̂é wê cowa ara, na bör̂i êr̂ê na Ièsu yè Simona Pètèru, êr̂ê: «Simona, o i Iona, gè méar̂i-nya rai pâi-â?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: «Üüwa, wè ör̂ökau, gè wê rhîâgür̂ü, êr̂ê, gö dö méar̂i i.» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gèi mâ tâ pè ara pâr̂â mutô xi-nya.» 16Na bör̂i pèkaar̂u vi êr̂ê yè-è tëë, êr̂ê: «Simona, o i Iona, gè méar̂i-nya?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: «Üüwa, wè Ör̂ökau, gè rhîâgür̂ü mâ êr̂ê, gö méar̂i i.» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gèi mâ tâ târ̂î pâr̂â mutô xi-nya.» 17Na bör̂i pèkarir̂i ké pè aʼ-è i Ièsu, êr̂ê: «Simona, o i Iona, gè wê dè méar̂i-nya?» Na bör̂i vi rhèè na wêê nénââ i Pètèru xè-i ké wê karir̂i ké êr̂ê yè-è i Ièsu, êr̂ê: «Gè méar̂i-nya?» Na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, gè wê rhîâgür̂ü pâr̂â kââ wânii, aè gè wê rhîâgür̂ü, êr̂ê, gö méar̂i i.» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Gèi mâ tâ pè ara pâr̂â mutô xi-nya. 18Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, tèi ökâré gè mö dowa rèi, wè gè dè pönémui-i, aè gè yè dè vi na ökâré gè yè rhî vè e, aè gè yè wê béâr̂i, gè yè bör̂i yùù duö köwi xè rua, aè nè yè pönémui-i na dèxâ kâmö, mâ yörhèè-i na ökâré gè yè da bar̂i rhî vè e.» 19Na êr̂ê ûr̂û-ré, wè na pèri vèa yè-è nô né ké yè mé xi-e, cè ki pè kau Bâô. Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i êr̂ê yè bar̂ee, êr̂ê: «Mi ua-nya na gèi.»

Ièsu Mâ Wi Ka Vi Aʼpâgür̂ü Ré Na Méar̂i E

20Na bör̂i yabér̂é na Pètèru mâ tö rhûû wi ka aʼpâgür̂ü-ré na dö méar̂i-e na Ièsu, na na mi ua-r̂u, wi-ré cuè rö pèè wââ Ièsu tèi nédaa né vi ara, mâ êr̂ê: «Ör̂ökau, wîr̂î ré yè ârui-i?» 21Na bör̂i tö rhûû-é na Pètèru, na bör̂i êr̂ê yè Ièsu, êr̂ê: «Ör̂ökau, nè yè mâ wêr̂êi na wi-a?» 22Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gö yè rhî vè e ki yè târ̂î-nya na ce kwéyë rua na göi pwa tëë, aè gè ërëwaa-è yè-yé? Ua-nya mi rö na gèi.» 23Na bör̂i mâ pwânûr̂i na nô ré yè pâi pa ar̂ii, êr̂ê nè yè da mé na ce. Aè na da êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Nè yè da mé na ce, rhaaxâr̂ö, gö yè rhî vè e cè ki târ̂î-nya na ce kwéyë rua na ki göi pwa tëë, aè gè ërëwaa-è yè-yé?»

24Ö kâmö ka pâgür̂ü-ré ye vè avâr̂i pâr̂â nô ré, mâ yu pâr̂â nô ré, aè gèré wê tâwai, êr̂ê, na avâr̂i na ké êr̂ê xi-e.

Pè Cowa

25Aè na dö pôr̂ô yéyé aau na pâr̂â nô ré na êr̂ê na Ièsu, aè é yè rhau yu röi wânii, wè gö tâ néxâi êr̂ê, nè yè da pâr̂i bwêê jë na pâr̂â pèci ré é yè yu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index