Formulaire de recherche

Actes 11

Na Vi Yëi Yè Ékalésia Rö Iérusalèm Na Pètèru Pâr̂â Wakè Ré Na Waa

Apos 10; Éf 2.11-22; 1Pet 2.10; Tit 2.11; 1Tim 2.4

1Cér̂é wê pwêr̂ê na pâr̂â aposetolo mâ pâr̂â pâ kaavèâi rö Juda êr̂ê, cér̂é wê cëi nô i Bâô na pâi pa dö töö. 2Rèi ökâré na wê tèi rua na Iérusalèm na Pètèru, cér̂é bör̂i tö-a vi pè tëvë-è na pâi paxa vâr̂â yêr̂ê 3êr̂ê: «Gè wê vi ru rö pwar̂a pâr̂â kâmö paxa da vâr̂â yêr̂ê mâ gè wê ara vèâ gëve-r̂é!» 4Na bör̂i rhavûû na Pètèru ki yè vi yëi bèr̂éé yè-r̂é nô ré wê pwa, 5êr̂ê: «Gö wê tö-a pwaér̂ö rö névâ rö Jaffa, gö bör̂i tö rhûû rö ké tù rua xè xi-nya dèxâ ngërhûû, wè, dèxâ kââ ka vi ria, na ûr̂û mwââlöö ka é yöi i kwé rö kavùè böömèè, mâ lèèi ria mi xè nékö, na bör̂i pwa yèr̂i-nya, 6gö wê tö-a méâ tö rhûû, mâ rhî pugèwè, gö bör̂i rhî yèri rö-i pâr̂â bwâr̂âwê né bwêê jë, mâ pâr̂â bwâr̂âwê ré da pwêr̂ê nô, mâ pâr̂â êê kwâna ré vi cuu, mâ pâr̂â mür̂ü ka cêê rö wêêwa. 7Gö bör̂i pwêr̂ê bar̂ee dèxâ mêr̂ê tëvë ré êr̂ê yè-nya, êr̂ê: “Tömâ rua, wè Pètèru mâ yö vè mii mâ öi.” 8Gö bör̂i aʼcëi êr̂ê: “Aè! Ör̂ökau, wè, na yèri aau dèxâ kââ ka miir̂i mâ êê vi pwanya, ré vi ru yawi rö néwâ-nya. 9Na bör̂i pèkaar̂u vi aʼcëi yè-nya mi xè nékö na mêr̂ê tëvë, êr̂ê, ö kââ-ré na wê â vè né e na Bâô, wè gèi, koa yè êr̂ê na miir̂i.” 10É bör̂i pèkarir̂i vi waa ûr̂û-ré; é bör̂i lèèi rua tëë pâr̂â kââ na nékö. 11Aè tö rhûû cér̂é bör̂i a pwa na parir̂i kâmö pa tömâ rö pwar̂a wêê mwâ ré gö tö-i, wè é tùr̂ùwaa-r̂é mi yè-nya xè Kaisaréa. 12Na bör̂i êr̂ê yè-nya na ko cè göi vi gèvé, aè koa yè vi rhèè. Aè cér̂é ua-nya mi na pâ kaavèâi paxanii na mâ rhaaxâ tëë, gèvé bör̂i wê vi ru rö mwâ i ö kâmö-ré. 13Na bör̂i êr̂ê vèa yè-vé na wi-ré nô né ké tö rhûû xi-e angéla rö mwâ xi-e, na na tömâ pèri-e yè-è, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: “Gè vi tùr̂ù na Jaffa na ka aʼyè mi Simona, é vi aʼyè vè Pètèru. 14Nè yè êr̂ê yè-i na ce pâr̂â nô cè gèi mör̂u xè-i, mâ pâr̂â wêê mwâ xi-i.” 15Gö bör̂i mö ké yè rhavûû ké yè tëvë, na bör̂i pwa na Ko-Ar̂ii rö bwêêwé-r̂é, na ûr̂û ké waa yè-r̂é mâ rö ka rhavûû. 16Gö bör̂i tâ néxâi nô i mâ Ör̂ökau na na êr̂ê, êr̂ê: “Ioané, wè na vi batiyi xè-i rhëë, aè gëve, wè, é yè batiyi-ve rö Ko-Ar̂ii.” 17Tö ökâré, nè yè virù vèr̂i kwââvâr̂â ré na nââ yè-r̂é na Bâô, ûr̂û ké nââ yè-ré, gèré wê tâ néwèi yè ör̂ökau Ièsu Kérisö, gö bör̂i wê wîr̂î na gènyâ cè ki wê pâr̂i-nya ki yè aʼrhua Bâô?» 18Cér̂é bör̂i wê tö pwêr̂ê pâr̂â nô-ré, cér̂é bör̂i wê tâdâ, mâ pè kau. Bâô, êr̂ê: «Avâr̂i na nââ yè pa dö töö bar̂ee vipââr̂i yè mör̂u na Bâô.»

Ékalésia Rö Anétioka

19Aè pâr̂â kâmö ré wê vi vidù xè-i vi yömör̂ui ré wê pwa wa Sétéfano, wè cér̂é wê vi rua kwéyë rö Féniki mâ Kupéro mâ Anétioka, aè cér̂é vi êr̂ê nô i Bâô yè pâi mi xè Juda rö. 20Aè bör̂i rai-r̂é, wè cér̂é kâmö xè Kupéro mâ Kurini, cér̂é bör̂i wê pwa rö Anétioka, mâ pè aʼ bar̂ee pâi xè Éléni, mâ vi rherhîrëi yè-r̂é Ör̂ökau Ièsu. 21Aè na tö vèâ cér̂é na néxar̂a â ör̂ökau, cér̂é bör̂i pôr̂ô na pâr̂â paxa tâ néwèi mâ vipââr̂i yè ör̂ökau. 22Na bör̂i pwa yèr̂i böödê pâr̂â ékalésia rö Iérusalèm na rhenô né-r̂é, cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa Barabas na Anétioka. 23Na bör̂i wê pwa rö-i mâ tö rhûû vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô, na bör̂i vi or̂o, mâ vi pur̂â-r̂é cè ké-r̂é tö vè mör̂ö rö-i wêê nénââ rö pwar̂a Ör̂ökau; 24Wè na wê kâmö ka e na ce, mâ rhâri xè-i Ko-Ar̂ii, mâ tâ néwèi. Aè cér̂é pôr̂ô na paxa ré pôr̂ô xè-i, ré vi vè ubwa yè Ör̂ökau.

25Na bör̂i vi na Tarse na Barabas na ka vi mèyè Saulo. 26Na bör̂i pwa yèr̂i-e mâ paur̂u-é mi na Anétioka. Aè cur̂u vi kâ vèâi-r̂é cér̂é pâr̂â ékalésia rèi rhaaxâ nédö, mâ vi aʼpâgür̂ü yè pâr̂â kâmö paxa ré pôr̂ô xè-i. Aè é wê rhavûû rö Anétioka na ké yè ye néé pâr̂â kâmö pa pwêr̂êwaa, êr̂ê, Kérisiano. 27Tèi ö nédaa-ré, cér̂é bör̂i vi ria mi xè Iérusalèm na Anétioka na bör̂i pérövéta. 28Na bör̂i tömâ rua na dèxâ rai-r̂é, Agabo na néé-é, mâ êr̂ê vèa xè-i ko, êr̂ê, nè yè mâ wii na aʼvè mêr̂ê ka kau aau tö bwêê jë wânii. Na bör̂i wê yexèvè, tèi nédaa i Kaisara Kélaudia. 29Aè cér̂é vi câwâ na pâi pa pwêr̂êwaa êr̂ê, cér̂é yè rhau kâyâi röi kwââvâr̂â ka pâr̂i-r̂é vidù yè pâ kaavèâi-r̂é rö Juda. 30Cér̂é bör̂i waa mâ kâyâi wa pâi béâr̂i rö-i néxar̂a â Barabas mâ Paulo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index